3
Naomi Yrlqle Drtwr Kx Rut Nayrlztile Boas
Mzli lcde, rpibz Naomi mz lvxbqde kx, “Inyxnge, mzli ka namcpo dq ncblo kx nayrlztiq. Kx na-amncle nim brma x na-aclvele nim. Rmikatiq bali vz-nqblqq olvi kcng tzwztrpzng mz Boas. X krlzq nzngini-krde kxnginigu. Koma mz nrlckxbq sa na-akipxle be bali mrkc tzrtaklrpxngr nra bali. Kipotx x aeluti-lzbq tolo kx ngi pzpium. X pxingr lrpzm kxmrlz, x vz mrkc tzrtaklrpxngr nra bali. A' bzkq krlztile nzmnc-krm mrlcde, mzli kc tryrkrpxkangr nzmu-krde x nzrmnq-krde waen. Aokztipwz mrkc navzkile mz nzmwi-krde. X mzli kc tqmwipe-ngrde, vz-kzpz x kalvxlzbz lrpz kc tqkq-ngrde, x ayrbq-lxlr-ngrbz nanycde x sc tqmnztrpebzme mz nanycde. X mzli kc nabaongr nanycde, sa nadwalzm x napibzle da kx na-aleq.” Rpibz Rut kx, “Sa na-alex nikeng pitime.”
Rut Vz-nqblqle Me Pnz Drtwr Naomi
Zbz Rut kc tqvzope mrkc tzrtaklrpxngr nra bali, tqalepele da amrlx kcng tqpibz lxede. Mz nibr nzmukr Boas x nzrmnq-krde, drtqde otxpx. Sc tqvzkiopebzle mz nrlarde kc tzayrlwrngr nra bali, tqmnzope mz nzmwipengr. Mzli trboiu Rut kc tqprngeipebz mrkc tqmwingr Boas. Kalvxlzbzle lrpz mrkc tqobqkio nanycde x sc tqmnzlzpebz elr.
Mzli kcpe mz aurnrlc Boas dwalzm sc tqyzplrpe, x tqmcpele kzdq olvz nzmnzlz-krbzle mrkc tqobqkio nanycde. Boas kc tqveapebz kx, “?Nim neke?” Rpibzle kx, “Ninge kxnzawz nem Rut. Kawxpx lrpz la x akq-bubz ninge, nangi rkx kx suti drtwrm nzyrlzti-krm ninge. Murde nim kx kxnginigr kx takitrde nzxpepxngr drtc' nyzgr x nzaopx-krbzle nqvi lr ncblo rnge.”
Boas Pibzle Mz Rut Kx Sa Nayrlztile
10 Rpibz Boas kx, “Krka'-ngrne kx Yawe na-amrlzle nim, kx inyxnge. Murde nzaodu-krm lc mz nzsutikr drtwrm nzaopxngr nqvi lr Malon mz nzyrlzngr lc, myaszlzle nzaodu-krm kc kai, mz nzvz-krmamu mz lvxbqm. X tr-rtangrwq nrpr kztem, nzmu kxrngisc o kxtr-rngiscu, a' mcpxpeq ninge. 11 Mzli ka, kx inyxnge, bzkq drtwrm li. Sa na-alebo da kcng amrlx tqrlxtiq. Leplz amrlx mz mztea ka nzkrlzlr kx nim olvz angidr kxmrlzvxi. 12 Da zpwxtx, ninge kxnginim kx takitrde nzale-krnge da lc. A' kzdq kc ncblo kx ngi kxnginigu kx esotr-zlwzbz bam myaszpxle ninge. X nide kx na-alele da lc, nzmu kx tqaolvzlele. 13 A' mwi txpwz mrka mz nrlckxbq ka. X sa naycmne-krlzpwzkr bade mz nourla. Nzmu kx tqrpile nayrlztile nim, mrlz. A' nzmu kx tqpx-ngrdele, esalz-ngrbo bam mz drtq Yawe kx tqlu, kx nayrlztipex nim. Mnzpwz mrlc nakrlzbzle mzli kc tqprtz-ngrm paglxnrlc.”
14 Rut mwilzbz mz nanycde krlzbzle mzli lcde, mzli lc trnzrglxkangr leplz. X Boas rpile mz nide esz'-krde kx, “Bzkq kx rkrlzti nzmnckr olvz lc mrka.”
15 X rpi-kzpzle bade kx. “Aolz nzkq scm kc tqrmnrtr-ngrbz x prlxo mrlc.” Prlxtxole x yrngiobz Boas elr bali nzkqlu-krde esolzbz mz kilo kx nzpnu-tq (30). Petxbz Boas x sc tqglqlzpebzle mz nabx Rut, x sc tqvzpe mz mztea.
16 Mzli kc Rut tqkrlz-ngrbzle brma, Naomi sc tqveapebz kx, “?Myx kxmu mz nzvz-krm kc, kx inyxnge?” Zbz sc tqpipebzle da kcng amrlx tqalebz Boas bade. 17 X rpi-kzpzle kx, “Boas ka-kzple bali lc tqtwzmc, x rpimle bange kx, ‘Bzkq vz-nrbalqbzme mz lxem, a' twzbz bali lc bade.’ ” 18 Zbz sc tqrpipebz Naomi kx, “Inyxnge, aenzlipwz. Bzkq nabzm talvzo. Murde Boas nzmu trmnc-nrwx-ngru mzbq ka kx tqmnc-nrwxpe-ngrde da tubqpe.”