1 JOHN
Ana-wubiba na-John-jinyung
Niga na-John, nubagi-yung na-Jesus-inyung naa-mijgalmini-yinyung, ni-warrarrangi anaani ana-lhaawu. Niga ni-yiwanggu, anubani-yung ni-warrarrangi. Anaani-rruj ana-lhaawu, niga wani-magaa warruburru-yung wurru-jambarrgini-yinyung, waari yadhu ambarra-yaynjangani warruburru-wuy wurraawaḻii-yinyung warra-yiyina-yinyung, yagu wugurru amburru-jambarrgini-wugij anubani aniijgubulu ana-lhaawu na-Jesus-inyung.
1
Na-Jesus Christ, niga ana-lhaawu na-God-jinyung.
Anubani-yung ana-lhaawu wu-burri wubani-yunggaj a-wulhu-wulhurr-waj. Anaani ana-lhaawu ana-wiri-yinyung, anaani-yung. Anaani ana-lhaawu, anaani wiijamana wurrujung, ni-burri. Nurru anaani-yung nurraawanggini niga, marri nuunu-nani, marri nurraarranggaa marri nuunu-waṉagaa marang-mirri, niga.
Nugurru yuga nurru-marrbuy? Anaani ngana-magana nugurri-wuy, anubani-yung-jinyung ana-wiri anggu-wuguuguni-yinyung. Anaani ana-wiri na-Baba-yinyung, marri anaani nani-bajiyini nurri-wuy, anubani-yunggaj. Nurru anaani nurraarranggaa, marri anaani-yung narra-magana warruburru-yung-guy warra-mulung-arrgi-yung-guy, marri anaani ngana-magana nugurri-wuy, nugurraayunggaj.
Nugurru yuga nurru-marrbuy aḏaba? Anaani ana-lhaawu ngana-magana-yinyung, anaani wiijamana, na-Jesus Christ, na-Niwiyayung na-God-jinyung. Nurru anaani nuunu-nani niga, marri nurraawanggini nigawi-wuy, marri anaani ngana-magana nugurri-wuy. Nguynju yadhu nurru-waj marri nugurru-waj anaani aḏaba ngaambaaynjaabu ngagurru. Waari ngagurraajbaj-magaa, wuguṉiiyunggaj na-Baba marri na-Niwiyayung na-Jesus Christ.
Ngaya anaani nirriirrarrii anaani ana-wubiba nugurri-wuy, nguynju yadhu ngagurru ngaambu-waḻaaḻarrii anaani.
Na-God niga ni-milhiynjina.
Anubani-yunggaj nurru anaani nurraawanggini anaani ana-lhaawu nigawi-wala na-Christ-gala, marri anaani ngana-magana nugurri-wuy. Na-God niga ni-milhiynjina. Waari anubagu anaangamungamug, nigawi-rruj. Ngagurru-maynji ngaambu-yaarri anubani-rruj waangudumana-waj, marri ngagurru-maynji ngaambu-yamana ngurraaynjaabu nigawi-rruj, aadanu ngaambu-wawaḻii, waari ngaambu-waṉbang anubani-yung-jinyung aniijgubulu-yinyung. Yagu niga-waj na-God ni-burraa anubani-rruj wu-lhalmbaarrii-rruj. Anubani-yung-maynji ngaambu-yaarri anubani-wuy wu-lhalmbaarrii-wuy, anubani-yung ngubindi, ngaambaaynjaabu anaani. Nugurru nurru-marrbuy, anubani-yumbaa na-Jesus nubagi-yung na-Niwiyayung, niga ni-ngawiiyn wubani wuḏangag-duj, marri nimaadbarrwini mana-wulang. Manubama-yung mana-wulang ngaambama-yarrbumana ngagurri-wuy, anubanila anaaladi-wala anaarrawindi-lhangu wugurru.
Ngagurru-maynji anubani-yung ngaambu-yambina, “Ngaya waari nganggu-waṉagang anaaladi,” ngagurraajbaj nguu-dhaayurrina. Ana-lhaawu aniijgubulu waari wu-burrangi ngagurri-rruj. Yagu ngaambu-yamana-maynji “Yuu, ngaaṉbini anaani aladi,” niga na-God ni-jambarrg marri ni-maaḻamburrg, anubani-yung ngaambaniigajij-garruna anaaladi marri ngaambani-yarrbumana anubanila anaaladi-wala. 10 Ngagurru-maynji ngaambaan-jamana yingga waari ngaambu-waṉbini anaaladi, anaani nguynju yaga anubani-yung ngaanu-mayana na-God, “niga ni-wawaḻii-yinyung”, wu-yamana. Nigawi-nyinyung ana-lhaawu waari anggu-burrangang ngagurri-rruj ana-lhirribala wugurru.