13
Wurrugu nugurru numburru-rawina nugurraajbaj aadanu ana-wulhu-wulhurr.
Ngaya nga-yanggi nugurri-wuy, wu-mal-bulawaa-wala aḏaba. Marri ngandaagiyn nugurri-wuy wurrugu ngijang. Nugurru numburru-wijangayii anaani ana-lhaawu ana-wubiba-wala,
“Ari warraaynbaj-maynji ambu-waṉbina anaaladi, yagi nugurru nurru-wijangi anubani-yung. Yagu ambu-wulawaa-maynji yagu ambu-wulaynbaj ambu-yambina-maynji yijgubulu wirri-nani-yinyung, bani-yung marri numburru-marrbuy anubani-yung-jinyung anaaladi.” Deuteronomy 17:6, 19:15.
Dani-yung wu-yamana ana-wubiba.
Anubani-yumbaa nga-burri anubagu nugurru-rruj ngaya anubani-yung ana-malgadhaadharri, anubani-yung ngana-magaa yaani. Ngijang anaani ngaya nganamba-magana aḏaba nugurru. Mulung-arrgi-yung nugurri-rruj wurru-waṉbaaṉbina-wugij alaalaaladi-yinyung, anu…bani-yunggaj-gala. Yagu ngaya ngambalang-maynji, ngambaagajij-galadi-wana wugurru, yagi ngarraagajij-garru anaani ngaya. Marri nugurru warra-mulung-aynbaj aadanu, nugurraayunggaj yagi nganaagajij-garru aadanu. Yigaj! Nugurru nirri-ngaynbandii aadanu yuga, yijgubulu anubani nambanggu-bajiyina nugurru aadanu, na-Christ niga ni-wajbariyn ngaya anaani, nganamba-magana yungguyung nugurru, nigawi-nyinyung ana-lhaawu. Niga-waj nga, nambaniindhurrgana-yinyung aadanu nugurru. Waari niga ani-bilwilwiluj-magaa niga. Niga nani-bajiyina nugurru aadanu ana-lhuḏ nigawi-nyinyung. Anubani-yumbaa warruburru-yung wunu-raani wuḏangag-duj, niga ni-bilwilwiluj. Yagu anubani-yung niga ni-ḻaḻagiiyn, marri ni-wiri-mayn, niwu-waṉagaa lhuḏ na-God-jinyung. Marri ngaayung anaani nga-burraa nga-bilwilwiluj, nga-yamana nguynju nigawi-yii anaani. Yagu ngaya-maynji ngana-maṉmani nugurru aadanu anaani ngawu-waṉagana yamba lhuḏ na-God-jinyung, ngaya yamba nga-burraa nigawi-nyinyung aḏaba.
Ari nugurru waari numburru-marrbuy-maa anaani? Na-Jesus Christ ni-burraa lhirribala nugurri-rruj daju. Yagu nugurru aadanu numburru-rawina nugurraajbaj, marri numburru-marrbuy-dhina aadanu. Yuga nugurru nurru-jambarrgina-wugij yijgubulu ana-lhaawu? Warrubawi-yung-maynji warra-wurruj waari ambu-jambarrgiiyn yagu na-Jesus Christ waari ani-burrangang wugurri-rruj ana-lhirribala. Ngaya ngana-ngaynbandii-windiyung nugurru numburru-marrbuy aadanu, ngaya nga-jambarrgina-wugij, aniijgubulu ana-lhaawu. Marri ngaya ngaandha-wuguuguni nga-yambina ngaya na-God-guy, nugurraa yungguyung wudanu. Nguynju yungguyung nugurru yagi nurru-waṉbi anubani anaalaaladi-yinyung. Yagu waari nganaa-jambi anaani nugurru aadanu, nguynju nugurru numburru-yambina anaani ngaya nga-mamanunggu. Yagu waari. Ngaya anaani nganaa-jambina nugurru nguynju yadhu numburru-waṉbaaṉbina anggu-mamanunggu-wugij. Wiiya yagu warrubawi-yung warra-wurruj ambu-yambang, ngaya waari nga-mamanunggu-magaa. Yigaj! Yagi ngaya anaani ngawaaladi-wi aadanu aniijgubulu-yinyung ana-lhaawu. Anaarrawindi wugurru ngaaṉbina-yinyung, anubani-yung nganggaa-jambina aadanu ana-lhaawu wugurru.
Nugurru yuga nurru-marrbuy aḏaba? Ngaya nga-wurrij-maaḻang, anaani nga-burraa nga-bilwilwiluj yagu nugurru aadanu nurru-burraa nurru-waḏa-waḏaḏ. Ngaya nganu-yandhawiwanjii-wugij na-God-guy, nguynju niga nambani-maṉdhang nugurru aadanu. 10 Yigaj! Wudani-yung nga ngana-yandharrgina anaani ana-wubiba nugurri-wuy, waari anubagu ngaya nga-ngu-burrangang nugurri-rruj. Yagu yamba anubani-yung-maynji ngaynjaarri nugurri-wuy, ngaya yagi nga-yambi ana-waḏa-waḏaḏ ana-lhaawu nugurri-wuy. Niga na-Buunggawa ngani-yayn anaani ana-lhuḏ, nguynju yadhu nugurraayung numburru-lhara numburru-waḏa-waḏaḏ aadanu. Anaani ana-lhuḏ yagi nanggu-binyil-binyilgi aadanu nugurru.
Na-Paul ani-yambina wiiyaw.
11 Dani-yunggaj murruyung-gaang, ngaya anaani nga-yambina wiiyaw aḏaba. Yagu nugurru numburru-burraa numburru-dhi-maṉdhina, marri numburru-burraa numburru-maaḻamburrg. Nugurru ngirri-yaynjangayii aadanu ana-lhaawu anubani-yung ngaya ngana-magaa-yinyung nugurru. Yagu nugurru numburru-burraa numburraaḻamin-nguynju. Marri numburru-burraa numburru-lhamaamura. Na-God niga ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa-wugij ngagurru, marri ngarrani-lhamaamura-gana-wugij niga. Niga ani-burraa nugurri-rruj aadanu.
12 Nugurru aadanu numburru-bilhargaynjina, ana-maṉngulg-mirri. Nurru warra-Christian anaaji, nurru-yandharrgina danu-wuy nugurri-wuy.
13 Ngagurri-nyinyung na-Buunggawa na-Jesus Christ nambani-walgaṉmana nugurru. Na-God na-Baba nambanii-ḏamarr-ngu-burraa-wugij. Ana-Maṉngulg Mawurr nambanggaaynjaabu-wana nugurru, anggu-wuguuguni.
Wiiya.

13:1 Deuteronomy 17:6, 19:15.