2 THESSALONIANS
Ana-wubiba na-Paul-inyung
Nubagi-yung na-Paul ni-yandharrgini anaani ana-lhaawu warruburru-wuy wurru-jambarrgini-yinyung anubani-rruj ana-lhal wu-mayini Thessolanica. Warra-mulung-arrgi-yung wurraan-jamaa yingga na-Jesus niigiyn aḏaba. Yagu niga na-Paul wani-magaa, waari aniigini wurrugu.
1
Na-Paul anaani-yung ni-yandharrgina ana-lhaawu.
Ngaya-waj nga, yaani Paul. Anaani ana-wubiba ngayawi-wala marri na-Silas-gala marri na-Timothy-wala.
Nugurri-wuy warra-wurru-wurruj-guy nurru-jambarrgina-yinyung anubani-rruj ana-lhal Thessalonica. Nugurru nurru-burraa aadanu na-God-jinyung ngagurri-nyinyung na-Baba marri na-Buunggawa-inyung na-Jesus Christ.
Na-God marri na-Buunggawa na-Jesus Christ nambambi-walgaṉmana marri nambambi-lhamaamura-gang nugurru.
Na-God ngarrani-nguynju-nguynjijgana ngurraaynjaabu.
Murruyung-gaang, nurru anaani nuunu-warraarriwana na-God, aadanu nganaa-jambina nugurru, malgarrawindi. Aadanu wiij-maṉdhiiyn. Nugurru yamba nurru-jambarrgina runggal-windiyung, marri nugurru warraarrawindi aadanu nurraa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina, runggal-windiyung.
Malgarrawindi nurru anaani warruburru-wuy ngarra-magana nugurri-nyinyung, ana-lhal-aynbaj-baj-jinyung ana-lhal, warra-wurru-wurruj-guy na-God-jinyung. Nurru-wurrij-gaḻaaḻarriyn nugurraa yungguyung, aadanu yamba nurru-lhara andhurrg, marri nuu-jambarrgina nurru-waḏa-waḏaḏ-gina. Warrubawi-yung warraaynbaj wu-margirajaa nugurri-wuy, nambi-wungarri-dhijgaa, yagu nurru-lhara-wugij, nurru-wuguuguni.
Anaani ngarranggu-yiyina ngagurru waarrarra, na-God ngarrani-nguynju-nguynjijgana maaḻamburrg. Nguynju yungguyung na-God anubani-yung maaḻamburrg nambani-maṉdhii, numburru-burraa nigawi-rruj a-lhal-uj. Wudani-yung yamba, anaani ana-yimbaj nugurru nirri-waṉagana wungarri, nuu-jambarrgina yamba niga.
Na-God ni-wijangayii maaḻamburrg-galawaj. Warrubawi-yung warraaynbaj nambi-wungarri-dhijgana, wurrugu warrubawi-yung God ambanii-gaagijgina, wungarri anggu-waṉina wugurri-wuy. Yagu nugurraayung, ambanii-jarina, anubani-yung numburru-yanga-yangina numburru-burraa, marri nurraayunggaj anaani, naambu-yanga-yangina nurru.
Bani-yung na-God ngarrani-bajiyina na-Buunggawa na-Jesus naagila anaarrwar-wala, marri nigawi-nyinyung wu-waḏa-waḏaḏ ana-angel anubani-rruj wu-nagina-rruj ana-ngura. Anubani-yung wanii-gaagijgina runggal, warruburru-yung waari-yinyung amburru-marrbuy-mang naagila na-God, marri waari-yinyung warrubawi-yung ambii-yandhurrbang aniij-mamaaḻang ana-lhaawu anubani-yung na-Buunggawa-yinyung na-Jesus Christ-jinyung. Danu nga aḏaba na-God ambanii-gaṉbang. Ambani-jadugang anggu-wuguuguni. Warrubawi-yung yagi wurranggarra-rumi na-God-guy. Yagi wirri-ni anubani-yung wu-lhalmbaarrii-yinyung marri ana-lhuḏ.
10 Anubani-yung-maynji ani-yaarri, anubani-yung-duj, ngarrubagi-rruj ngarraaḻirr, ngagurru warraarrawindi-lhangu nigawi-nyinyung, ngaanu-warraarriwana, niga yamba ni-runggal marri ni-waḏa-waḏaḏ niga. Ngagurru ngurru-jambarrgina-yinyung nigawi-wuy, ngaanu-warraarriwana nigawi-wuy, niga yamba ni-mamanunggu. Marri nugurraayunggaj, numbunu-warraarriwana, nugurru yamba nurru-jambarrgiiyn nurri-nyinyung ana-lhaawu nugurri-wuy.
11 Wudani-yung yamba, nurru anaani nganaa-jambina anggu-wuguuguni nugurru aadanu, nguynju yadhu niga nambani-maṉdhii yungguyung, niga yamba nanii-gaḏangi nugurru aadanu. Marri numburru-waṉbina maaḻamburrg-waj, nguynju anubani-yung nuunu-lhalamayana yigaj. Marri anubani-yung numburru-waṉbina yij-mamaaḻang, nigawi-nyinyung-mirri ana-lhuḏ, numburru-jambarrgina yamba nigawi-wuy. 12 Nguynju yungguyung, nigaayung ngagurri-nyinyung na-Buunggawa na-Jesus numbunu-warraarriwana. Marri na-Jesus nigaayung nambani-warraarriwana nugurri-wuy. Na-God ngarrani-walgaṉmana ngagurri-wuy, nigaayunggaj na-Jesus na-Christ ngarrani-walgaṉmana.