4
Na-Timothy ani-dhi-maṉdhina niga.
Nagang Timothy, baawanggina. Na-God marri na-Christ na-Jesus wini-burraa yaaji. Na-Christ niga wani-nguynju-nguynjijgana-yinyung warrubawi-yung wu-wiri-yinyung marri wu-ngawina-yinyung. Marri nigaajbaj ngaambani-bajiyiyn, marri niga na-Runggal-yung. Aadanu nu-marrbuy.
Wudani-yung-gala nga, ngaya ngunu-magana. Bamba-magana, bawu-rajaarrangijgana ana-lhaawu, yagi nu-muḏaḏbi, ba-lhaal-maaḻang. Wiiya warruburru-yung waari nimbi-yaynjangi, yagu nagang bamba-magana-wugij. Ba-yambina nguynju warruburru-yung ambi-ngu-jambarrgina yungguyung. Bamba-dhi-maṉdhii, bamba-magana maaḻamburrg-galawaj warra-wurru-wurruj. Ba-wuguuguni baaṉbina, ba-lhambaamburrg windiyung marri bamba-maga-magana, yagi nu-muḏaḏbi anaaḻagaḻa.
Yagu anaani ngunu-magana nugawi-wuy. Aḏaba wiij-barubaj-mana, warraaynbaj-maynji warrubawi-yung ambarra-magana aniijgubulu, warra-wurru-wurruj warruburru-yung waari warra-yaynjangi. Anubani-yung warruburru-yung ambirri-yaynjangayii anubani ana-lhaawu ambirri-ngaynbandii-yinyung, bani-yung-bugij ana-lhaawu. Nguynju yaga wudanu yaga wurru-waraṉḏirirrii, wurraaḻaaḻina. Wudani-yung-gala, ambarra-lhangarrmang warrubawi-yung warra-marrbuy-wana-yinyung, ari bawa-yung ambarra-magana anubani-yung ana-lhaawu. Warruburru-yung yaga amburru-marra-marraana, anubanila-wala aniijgubulu-wala. Marri warruburru-yung amburru-wawanggina yijanggaḻij wugurru.
Yagu nagang aadanu Timothy, ba-yaal-waḏbirr. Wiiya warra-mulung-aynbaj warruburru-yung ambi-wungarri-dhijgana, yagu ba-wuguuguni-wugij ba-lhara andhurrg. Bamba-magana-wugij aniij-mamaaḻang ana-lhaawu, anggu-wuguuguni ba-mijgalmina na-God-jinyung. Marri bawu-jadugang-bindiyung bawu-dhaambungiwana aadanu.
Anaani ngunu-magana nugawi-wuy. Wiij-barubaj-mana aḏaba anaani ngambiimana, nga-ngawang, marri ngayawi-nyinyung mana-wulang ama-burraa nguynju yaga anubani anu-gargayag, wirri-wadbarrwina-yinyung wubani-rruj a-bulugi-rruj, wurruumana-yinyung nigawi yungguyung na-God, anaani wu-yamana wugurru.
Ngaya anaani nga-mijgalmini angaḏajung nigawi yungguyung na-God. Nguynju yaga anda nga-wayamangi, maaḻamburrg-galawaj nga-wayamangi, anubanila-wala aḏaba wiiya, nga-burrangayn. Anaarrawindi-lhangu anubanila-wala nga-jambarrgiiyn, ngawu-waṉagana, ngaya anaani. Na-God niwu-waṉagana bayarra, ngayawi yungguyung, anaani wiijamana, ngani-maaḻamburrg-gana. Niga na-Buunggawa ngambani-nguynju-nguynjijgana maaḻamburrg, ngagurru anaani. Niga marri ngambaniiyn ngaya anubani ana-bayarra ngarrubagi-rruj ngarraaḻirr. Yagu waari ngaya-wugij-magaa. Wugurraayunggaj warruburru-yung warraarrawindi amburru-waḻaaḻarrii-yinyung niga yamba ani-rabalang, burru-yung ambaniiyn anubani-yung ana-bayarra, warraarrawindi-lhangu.
Wu-dhaag-mana-yinyung ana-lhaawu.
Timothy, anubani-yung baarraalgaalgurmani, ba-yaarri ngayawi-wuy, anggiij-dhamun.gurrg. 10 Niga yamba na-Demas nganiirruyn ngaya aḏaba, niga yamba niwu-ngaynbandii aani a-lhal. Aḏaba ni-yanggi yuuguni Thessalonica-wuy. Nigaayung na-Crescens ni-yanggi Galatia-wuy. Nigaayung na-Titus ni-yanggi Dalmatia-wuy. 11-12 Nigaayung na-Tychicus nganu-lharrgang Ephesus-guy. Ngaya nga-wiri-wiri nga-burraa aḏaba. Naagi Luke-bugij niiniinggarra-ngu-burraa. Banu-lhangarrmang na-Mark banaagijgiyn, nimbiniinggarra-yaarri ngayawi-wuy. Naadagu ngani-yandhurrbangana yamba yij-mamaaḻang-jinyung niga. 13 Ba-yaarri-maynji aadajilu, bama-waṉagana dajilu yaaḻi, daju ngamaarruyn-jinyung ma-burri, a-lhal-uj Troas. Na-Carpus daju nima-waṉagana. Marri bawu-waṉagana wubiba aadajilu, marri dajilu yaga mulung-arrgi-yung wubiba wugurru.
14 Nigaayung na-Alexander naadagu ngu-waḻa-waḻii-yinyung yii-yiiḻi-yii, naadagu nima-maṉdhangi runggal magarrangaynji ngayawi yungguyung. Yagu na-Buunggawa anaa-gaagijgina niga, anubani-yung ni-waṉbini-yinyung. 15 Baarranggana nubagi-yung, na-maragarrijung, baagarra-garranggina. Niga yamba ni-wij-galadi-wayn windiyung ana-lhaawu nurri-nyinyung anaani.
16 Ana-wulhu-wulhurr, anubani-yung ngambi-yambiḻibiḻingaani, warraaynbaj waari ngambambi-maṉmangi, warraarrawindi-lhangu ngambiirruyn. Yagu ngaya nganu-yandhawiwana na-God, yagi yadhu wanii-gaagijgi wugurru. 17 Anubani-yung, niga na-Buunggawa ni-lhaay bagu ngayawi-rruj, marri bani-yung ngani-waḏa-waḏaḏ-gayn. Bani-yung marri ana-mamanunggu ana-lhaawu ngawu-rajaarrijgaa. Nguynju yadhu warraa…rrawindi warra-Gentile bani-yung aḏaba wurraawanggini. Na-Buunggawa yamba yaagi yamba, waari anubuguni ngambambi-lharrgandi anubani-wuy ana-ngirri-ngirri-wuy ngaya.
18 Ngaya nga-marrbuy, niga na-Buunggawa ngambani-maṉmani anubanila anaarrawindi-wala aniij-galaaladi-wala marri ngambani-wiri-gang, ngambani-yarrijgina wubani-wuy a-wumala-wuy, ni-buunggawa-mana-yinyung. Aadanu wiij-maṉdhina, ngaanu-warraarriwana niga yamba ni-milhiynjina anggu-wuguuguni, yijgubulu windiyung.
Na-Paul ani-yambina wiiyaw.
19 Nugawaj danu nga bamba-magana ana-lhaawu, nuguṉi-wuy ngarra-Priscilla marri na-Aquila, marri warruburru-wuy warra-mijgalgur-yung na-Onesiphorus-jinyung.
20 Niga naagi-yung na-Erastus ni-burri wubani-rruj a-lhal a-Corinth-duj. Niga nganaarruyn na-Trophimus, ni-lhangurrngang yamba, wubani a-lhal Miletus.
21 Nagang aadanu ba-yaarri bagala, raga-ragij-gaj ba-yaarri manubama-maynji ama-lhanguyn-jarbani mana-mariga. Nigaayung na-Eubulus danu-waj ni-yandharrgina lhaawu nugawi-wuy. Marri na-Prudens marri na-Linus marri ngarra-Claudia marri warruburru-yung warra-minilharri-yung yaani nurru-burraa-yinyung wugurru.
22 Niga na-Buunggawa nimbiniinggarra-ngu-burraa nagang, marri nugurraayung nambani-walgaṉmana aadanu.
Wiiya.