3 JOHN
Ana-wubiba na-John-jinyung
Niga na-John, nubagi-yung na-Jesus-inyung naa-mijgalmini-yinyung, ni-warrarrangi anaani ana-lhaawu. Niga ni-yiwanggu, anubani-yung ni-warrarrangi. Niga ni-yandharrgini nubagi-wuy na-nimuwaj-jung Gaius. Nubiṉi-yung wini-guwaj-gaynjini wuguṉi, marri niga na-Gaius ni-ragaani-yinyung warruburru-yung-jinyung wurru-jambarrgini-yinyung.
1
Na-John ni-warrarrangi anaani ana-wubiba.
Ngaya anaani aḏaba nga-yiwanggu. Anaani nga-warrarrii nugawi-wuy, guwaj, Gaius. Ngaya ngunaa-ḏamarr-ngu-burraa, yijgubulu-windiyung.
Ngaya nganu-yandhawiwanjii na-God, nugawi yungguyung, guwaj. Nguynju yadhu anaarrawindi-lhangu anggu-maṉdhiiyn, marri nagang nu-maṉdhiiyn. Yagu nga-marrbuy nugawi-nyinyung ana-wiri anaani wu-maṉdhiiyn aḏaba.
Mulung-arrgi-yung yamba naa-murruyung-gaang wurru-waliyn anaaji, marri ngaya ngambi-magaa nugawi-nyinyung, “Niga niwu-yandhurrbangana-wugij aadanu ana-lhaawu aniijgubulu,” wurru-yamaa. Wudani-yung-gala, ngaya ngaaḻaaḻarrii. Anubani-yung ngaawanggina, ngayawi-nyinyung warra-mijburrayung wirri-yandhurrbangana-wugij aniijgubulu ana-lhaawu, anubani-yung ngaya anaani ngaaḻaaḻarrii runggal-windiyung, waari nguynju anaaynbaj-jii wugurru.
Na-John ani-yambina mamanunggu lhaawu na-Gaius-guy.
Guwaj, nga-marrbuy, anubani-yung-maynji warruburru-yung warra-Christian warru-nilharri wurru-walii nugurri-wuy, nagang barra-rangarrii, bamba-maṉmani. Anaani wiij-maṉdhina. Wiiya warra-mulung-aynbaj nagang nu-maḻaḻadi, yagu barra-maṉmani-wugij nagang.
Warruburru-yung warru-nilharri, anubani wurru-yanggi, nga wurru-waliyn anaaji, nga nambi-magaa nurru anaani. Nambi-magaa, warruburru-yung-jinyung barraa-ḏamarr-ngu-burraa-yinyung. Nagang baandha-wuguuguni-wugij ba-yamana. Warra-mulung-arrgi-yung-maynji warru-nilharri amburru-walang nugawi-wuy, bamba-maṉmani, nguynju yadhu ambu-yaarri anubani anaaynbaj-guy. Anaani wiij-maṉdhina, wugurru yamba wunaa-mijgalmina nigawi na-God.
Marri warruburru-yung wuu-lharug-jaarri nigawi yungguyung, wirri-rajaarrangijgana ana-lhaawu na-Jesus-inyung. Warruburru-yung wirriirruyn ana-lhal wugurri-nyinyung, waari ambirri-waṉagang anu-ṉuga, marri waari amburru-waṉagang ana-marrya, warruburrala-wala waari-yinyung nigawi-nyinyung na-God. Yagu burru-yung-bugij na-God-jinyung warra-wurru-wurruj, warriiyii wugurru. Anaani wiij-maṉdhina, ngagurru ngaamba-maṉmani. Marri ngaambaanggarra-mijgalmina aniijgubulu-yinyung ana-lhaawu.
Na-Diotrephes niga ni-waṉbini aladi.
Anubani-yunggaj nga-warrarrangi warruburru-wuy wuu-jambarrgina-wuy nugawi-nyinyung-duj ana-lhal. Yagu niga nubagi-yung na-Diotrephes, niga niin-jamana wanii-ḏagaani-yinyung. Waari niga ngambani-yaynjangang ngaya. 10 Wudani-yung-gala, ngaya ngaynjaarri-maynji nugawi-wuy, bagu anamba-magana anubani ni-waṉbina-yinyung. Anaani nganiiladi-yamawana ngayawi-wuy, marri ni-yambina ni-yang-jilg niga.
Waari aadani-yung-bugij-magaa. Warruburru-yung naa-murruyung-gaang wurru-yaarri-yinyung, niga waari ambani-walgur-wang. Marri warra-mulung-arrgi-yung warruburru-yung wurraaynjaalgaalgur-mina-yinyung, warruburru wani-lhambumana, marri yagi anubuguni wurru-rumi wurru-muṉḏugi wurru-yambiynji, warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung wuu-jambarrgina-yinyung wugurru.
11 Guwaj, warraaynbaj-maynji ambu-waṉbina ana-maaḻamburrg, warrubawi-yung nigawi na-God. Yagu warrubawi-yung wu-waṉbina-yinyung anaaladi, warrubawi-yung wurru-maḻaḻadi na-God. Nagang yagi barraandharrmi wugurru. Yagu wugurraayung warruburru-yung wurru-maṉdhina-yinyung, burru-yung bambaandharrmang aadanu.
12 Nubagi naaynbajung na-Demetrius, nubagi warra-mulung-arrgi-yung wurru-yamana nubagi ni-yaal-maaḻang. Anubani aniijgubulu ana-lhaawu, anubani-yung nguynju yaga wunaa-jambina, wugurraayunggaj. Marri ngaayunggaj, nganii-jambina. Nagang nu-marrbuy, ngayawi-nyinyung anaani ana-lhaawu, yijgubulu wugurru.
Na-John ani-yambina wiiyaw.
13 Anaani ngawu-waṉagana arrawindi ana-lhaawu nugawi yungguyung. Yagu yagi anaani nga-warrarri pen-mirri marri ana-ink. 14 Anaani nga-wurrij-dhaḻagina ngaynjaarri nugawi-wuy, wa-milgina, mal-dhamurrug. Marri bagu naynjambiynjina nagawaa.
15 Niga na-God aniiyn anubani lhamaamura-windiyung. Yaawurru nugawi-nyinyung na-guwaj-gaang, marri durru wurru-yandharrgina lhaawu nugawi-wuy. Marri nugawi bamba-magana waadurru na-guwaj-gaang, nurraayung anaani nurru-yandharrgina lhaawu wugurri-wuy, waadurru warraaynjaaynjaabugij-gaj.
Wiiya.