COLOSSIANS
Ana-wubiba na-Paul-inyung
Nubagi-yung na-Paul ni-yandharrgini anaani ana-lhaawu warruburru-wuy wurru-jambarrgini-yinyung anubani-rruj ana-lhal wu-mayini Colossae. Naagi-yung na-Paul ni-burri anubani-rruj ana-Rome, ni-radbidhi niga.
Na-Paul naagi-yung waari ambani-magaa ana-wulhu-wulhurr. Yagu warraawurru-yung wani-rangarrangi. Marri wani-ngaynbandangi wani-maṉmangi.
Warra-mulung-aynbaj warra-yiyini aladi anubani ana-lhaawu, anubagu, aynba-gaynbaj-jinyung. Yagu naagi-yung na-Paul wani-dhi-maṉdhangi. Wani-magaa andhurrg, “Aadanu numburru-jambarrgiiyn na-God-guy, marri wudani-yung-gala, numburru-waṉbina nambani-magana-yinyung. Na-Christ yamba niga ni-Buunggawa.” Dani-yung ni-yamaa niga.
1
Na-Paul anaani-yung ni-yandharrgina ana-lhaawu.
Ngaya-waj nga, yaani Paul. Ngaya anaani ngawu-lhaawu-yarrijgina-yinyung na-Christ-inyung na-Jesus. Niga-waj yamba God ni-wijangani aadanu.
Naagi na-Timothy nigaayung yaagi ni-burraa, ngayawi-rruj. Ngayawi-nyinyung naagi naa-murruyung.
Ngaya anaani nga-warrarrii nugurri-wuy warra-wurru-wurruj-guy na-God-jinyung wubani-rruj a-lhal a-Colossae. Nugurru aadanu nurru-jambarrgina, marri nugurru aadanu murruyung-gaang, yagu yamba na-Christ-jinyung.
Anaani nga-jambarrgiiyn windiyung, na-God nambani-walgaṉmana nugurru marri nambani-lhamaamura-gang aadanu.
Na-Paul nu-yambina na-God-guy.
Malgarrawindi nga-yambina na-God-guy, niga na-Ninyarra-yung na-Buunggawa-yinyung na-Jesus Christ-jinyung. Anaani nganu-warraarriwana niga, nugurru yamba aadanu. Anaani ngaawanggiyn ana-lhaawu nugurri-nyinyung. Ngambi-magaa, nugurru nuu-jambarrgina na-Christ Jesus, marri narraa-ḏamarr-ngu-burraa warruburru warraarrawindi-lhangu nigawi-nyinyung warra-wurru-wurruj.
Yagu yamba anaani, wudanu nurru-wurri-dhaḻagina-yinyung na-God niwu-waṉagana anaarrwar nugurraa yungguyung, nanii-ḏangarrii, bani. Nurraawanggini a-wulhu-wulhurr-waj aadanu. Anubani-yung nurraawanggini yijgubulu-yinyung wubani a-lhaawu, wubani a-mamanunggu a-lhaawu. Anaani-yung ana-lhaawu wu-yanggi aadanu-wuy. Wu-nguynju anaani wu-rajaarriyn aani-rruj a-lhal-lhangu-rruj a-lhal, marri warraarrawindi warra-wurru-wurruj wuu-jambarrgina. Marri wurru-burraa maaḻamburrg na-God-guy. Nugurraayunggaj anaani wiijamana nurru-jambarrgiiyn, nguynju wungugulmung yaga wu-warradii wu-yamana. Anubani ana-wulhu-wulhurr-waj ana-mal-ḏaga-ragij nurraawanggini anubani-yung, ana-raga-ragij nurru-marrbuy-mayn bani-yung-gala aḏaba. Wubani aniijgubulu-yinyung ana-lhaawu wu-yamana anaani, nigaayung na-God nani-walgaṉmana.
Naagi-yung na-Epaphras, naagi-yung nigaayung niiniinggarra-mijgalmina niiniiynjaabu. Naagi ngagurru nguunu-ngaynbandii. Niga-waj naagi-yung nani-yiyini ana-lhaawu na-God-jinyung, anubani-yunggaj. Niga naa-mijgalmina na-Christ maaḻamburrg-galawaj, nurraa yungguyung. Anaani ngani-magaa nugurri-nyinyung-gala narraa-ḏamarr-ngu-burraa-yinyung, yagu yamba wubanila-wala a-Maṉngulg Mawurr.
Yagu yamba aadani-yung, nganaa-jambina-wugij malgarrawindi-lhangu, wubani yij-bulhu-wulhurr-waj nurraawanggini wuguuguni. Nuunu-yandhawiwanjii-wugij na-God, nguynju yungguyung numburru-marrbuy-mang, niga ni-warra-ngaynbandii-yinyung, anaarrawindi-lhangu. Anubani ana-Maṉngulg Mawurr nambanggu-marrbuy-wana anaarrawindi-lhangu. 10 Nguynju yadhu numburru-burraa maaḻamburrg, nguynju yadhu numburru-burraa nigawi-rruj na-Buunggawa-rruj. Nguynju yadhu numbunu-waḻaaḻarrangijgana windiyung, nguynju yadhu numburru-waṉbina maaḻamburrg-galawaj. Nugurru narra-man.galagana warra-mulung-arrgi-yung-guy. Nguynju numburru-marrbuy-windiyung na-God anggu-wuguuguni.
11 Anubani-yung nga-yambina na-God-guy, nguynju yungguyung numburru-waḏa-waḏaḏ-bindiyung. Nguynju yadhu nimbirri-waṉagana ana-lhuḏ, nguynju yaga na-God ni-waḏa-waḏaḏ, wiijamana anaani, marri yaga ni-mamanunggu, nugurraayunggaj numburru-yamana. Marri numburru-lhara maaḻamburrg, numburraandhurrg-gina. Marri numburru-lhambaamburrg-bindiyung, nugurraajbaj. Numburraaḻaḻarrii, yagi nurru-yimurr-jiwuri. 12 Marri numbunu-warraarriwana ngagurri-nyinyung na-Baba, nigaajbaj ni-wajbarini yamba niga-waj, nugurru aadanu. Nguynju yadhu anubani-yung ngii-lhagaṉmana ngagurru, anubani anaarrawindi-lhangu aniij-mamaaḻang-jinyung. Na-God anubani ngarrani-lhalamayaa anubani, warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj nigawi-nyinyung warruburru-yung, anubani-yung wu-milhiynjina-rruj.
13 Niga-waj ngarrani-wiri-gayn anaani, ngarrani-maṉmangi, wubani waangudumana-wala. Anaani niga-waj ngarrani-yarrijgina yuuguni aaynbaj-guy, wubani-wuy na-Niwiyayung ni-buunggawa-mana, na-God naa-ḏamarr-ngu-burraa. 14 Naagi na-Ninyarra-yung nigaayung ngagurri-wuy ngarrani-bayarra-gayn. Nguynju yadhu ngurru-mamar-gina wubanila aaladi-wala.
Na-Jesus Christ niga ni-runggal-windiyung.
15-16 Na-God ni-miḏaamimi, waari ngaanu-nang niga. Na-Christ nigaayunggaj wini-nguynju, na-Ninyarra-yung-jii ni-yamana. Na-Christ niga-waj ana-wulhu-wulhurr ni-burri. Niga-waj ana-raga-ragij-gaj anaarrawindi-lhangu, anubagu ni-burri, yagu yamba niga-waj ni-warra-maṉdhangi anaarrawindi-lhangu, anaarrwar marri anaani ana-lhirribala, ngurru-burraa-rruj, anubani-yung ngurraarra-nayii-yinyung marri waari-yinyung ngaambu-warra-nang. Niga-waj ni-wijangani warruburru warra-mulung-aynbaj anuwagala-yinyung warraaynba-gaynbaj-jinyung. Ni-wajbarini nigaajbaj warruburru-yung wurru-buunggawa-maa-yinyung marri wuu-ragaani-yinyung, ni-wajbarini anaani-yung. Niga-waj ni-warra-maṉdhangi anaani anaarrawindi-lhangu. Anaani anaarrawindi-lhangu anaani nigawi-nyinyung. 17 Niga-waj Jesus ana-wulhu-wulhurr ni-burri, ana-raga-ragij-gaj anaarrawindi-lhangu. Anaani anaarrawindi-lhangu wu-warra-ngu-burraa, nigawi-nyinyung-gala a-lhuḏ.
18 Ngijang, ngagurru ngarrani-rangarrii, ngagurru anaani ngurru-jambarrgina-yinyung. Anaani wu-yamana, ngagurri-yii ana-yinag niga. Ngagurraayung anaani, ngurru-yamana nguynju nigawi-yii a-ngun.gu-yii, danu nga wiijamana. Niga-waj ana-wulhu-wulhurr. Niga-waj ana-wulhu-wulhurr ni-wiri-mayn, ana-ngawij-gala ni-burraa, ngagurraayung marri adhaadharri ana-ngawij-gala ngaambu-wiri-mang bani-yung. Anaani wiijamana nguynju yaga ngaambuḻwina ngijang marri ngurru-gadhuwa-wina. Nguynju yadhu ni-buunggawa-mana aḏaba, warruburru warraarrawindi-lhangu marri anubani anaarrawindi-lhangu.
19 Nigawi-rruj nigaayung na-God ni-burraa, winiiynjaabu wini-burraa, maaḻamburrg-galawaj, na-God ni-waḻaaḻarrii anaani-yung. 20 Marri nigaayung na-Christ naa-mijgalmini nigawi na-God, nguynju yadhu warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj amburru-burraa yungguyung nigawi-rruj na-God-duj, amburraanggarraaliynjina, anaani-rruj ana-lhal marri anaarrwar. Niga na-God ngarrani-lhamaamura-gayn anaani, wulang-mirri na-Christ-jinyung. Manubamaayung mana-wulang niga na-Christ nimaadbarrwini wubani-rruj wuḏangag-duj.
21 Nugurru aadanu, anubani-yunggaj aadanu nunaa-ḏiyaldhangi na-God, nurru-waṉbini yij-galadi-windiyung. 22 Yagu Christ niga-waj nani-muḻugu-wayn aadanu nurru-burraa, nigawi-nyinyung-mirri aani a-ngun.gu, wubanila-wala ni-ngawiiyn-jinyung, wiijamana. Nurraanggarraaliynjiyn nigawi-rruj na-God-duj aḏaba. Na-God yagi nugurru nani-lhajbu, numburru-burraa numburru-maṉngulg nugurru aadanu.
23 Yagu nugurru-waj, numburru-wuguuguni numburru-jambarrgina-wugij. Numburru-lhara andhurrg marri numburru-waḏa-waḏaḏ-bindiyung. Numburru-wuguuguni numburru-wijangayii, numburru-wurri-dhaḻagina, wubani a-mamanunggu a-lhaawu, nurraawanggini-yinyung wubani a-wulhu-wulhurr-waj. Anaani aḏaba wu-lhaawu-rajaarriiyn, wurraawanggiyn aḏaba warraarrawindi-lhangu ana-lhal-lhangu-rruj. Ngaya-waj anaani Paul, nga-magina-yinyung anaani ana-lhaawu.
Na-God-jinyung ni-wij-maṉdhangi-yinyung.
24 Ngaya anaani nga-ḏinggina aḏaba, yagu anaani ngaarragayii nguynju nugurraa yungguyung. Marri aynba-gaynbaj-jinyung aladi wu-waṉina ngayawi-wuy, ngaya yamba nga-burraa aani-rruj wu-dhi-dhidina-rruj. Anaani ngaarragayii aḏaba, marri na-Christ nigaayunggaj ni-warragayii, niiniinggarraarragayii, aani-rruj ngayawi-rruj a-ngun.gu-rruj. Nguynju yadhu anubani nga-warragayii-yinyung na-Christ-jinyung, anubani anggu-jadugiiyn. Ngaya nga-warragayii nugurraa yungguyung, nugurru wurru-jambarrgina-yinyung. Nugurru nguynju nigawi-yii a-ngun.gu-yii.
25 Ngaya-waj anaani nga-mijgalmina nugurraa yungguyung, ngaya yamba anaani God ni-wajbarini anaani-yung, nugurraa yungguyung wudanu. Nguynju yungguyung, ngaya ngamba-marrbuy-wana warraarrawindi-lhangu, anaani ana-lhaawu na-God-jinyung. 26-27 Anaani ana-lhaawu wiij-miḏaamimi wu…bani-yunggaj, warruburru-yung warra-miyn-ngambara-waj. Yagu anaani-yung God ni-wijangani, warruburru-yung warra-wurru-wurruj nigawi-nyinyung, wani-magaa aḏaba anaani wiij-miḏaamimi-yinyung. Anaani-yung nugurraa yungguyung warra-Gentile, waari-wugij warra-Jew. Anaani-yung wu-runggal-windiyung, wu-mamanunggu. Anaani wiijamana, na-Christ ni-burraa nugurri-rruj ana-lhirribala, marri nugurraajbaj nurru-wurri-dhaḻagina, wubani wu-milhiynjina-rruj.
28 Nurru anaani nirri-lhaawu-yarrijgina-yinyung, anggu-wuguuguni nurru-yambina, wiij-baḏa-waḏaḏ-bugij, naagi na-Christ. Warraawurru-yung warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj narra-magana aḏaba, narra-dhi-maṉdhii, narra-yiyina wugurru. Nguynju yungguyung amburru-yina-mamaaḻang amburru-burraa, nguynju yaga nurru naanuuyii, nigawi-wuy na-God, warruburru warra-wurru-wurruj, amburru-burraa amburru-waḏbirr-windiyung, wugurru yamba amburru-burraa nigawi-wuy na-Christ-guy. 29 Wudani-yung yungguyung, ngaya-waj anaani-yung nga-mijgalmina angaḏajung-bindiyung, ngayawi-nyinyung-mirri amubama mana-malbij. Marri nganiiyii windiyung anaani runggal lhuḏ.