6
Warra-mijburrayung marri warra-mininyarra-yung marri warra-mijbiibiyung.
Mijburrayung, nugurru aadanu nambaa-yandhurrbangana nugurri-nyinyung warra-mijbiibi marri warra-mininyarra. Anaani wiij-maṉdhina, nugurru yamba nigawi-nyinyung na-Buunggawa-yinyung aadanu. Ana-wubiba yamba anaani wu-magina, (Deuteronomy 5:16) “Bamba-yandhurrbangana nagang na-ninyarra marri nga-rriibi.” Anaani wu-yamana ana-lhaawu. Arrawindi ana-lhaawu-runggal, yagu wudanu-rruj aaynjaabugij-duj, na-God ngarrani-lhalamayaa ngagurru ngijang. Niga yamba ni-yamaa, “Nguynju yadhu numburru-waḻaaḻarrii, marri baḏag yadhu numburru-bu-burraa anubani-rruj ana-lhal.” Dani-yung wu-magina ana-lhaawu.
Yiibiyung marri ninyarra-yung, yagi narra-riyaldhijgi nugurri-nyinyung warra-mijburrayung. Nambarra-marrbuy-wana na-God-jinyung wani-ngaynbandii-yinyung wugurru. Nambarra-dhi-maṉdhii, marri nambarra-magana, nguynju amburru-waṉbina maaḻamburrg-galawaj wugurru.
Warra-bu-buunggawa marri warruburru warra-yandhurrbangana-yinyung.
Nugurru aadanu narra-yandhurrbangana-yinyung warruburru-yung nambi-waṉagana-yinyung, aani-rruj a-lhal. Numburru-wuguuguni nambaa-yandhurrbangana, marri numburru-lhaal-maaḻang nugurru, nambarraa-mijgalmina angaḏajung, nguynju yaga nugurru nuunaa-mijgalmina na-Jesus Christ-jii yaga. Warra-mulung-aynbaj warra-yandhurrbangana yagu winyig-bugij, anubani-yung-maynji warra-bu-buunggawa warra-nayii, bani-yung-bugij, ambarraaḻaaḻarrijgana yungguyung wugurru. Nugurru yagi nurru-waṉbi aniijiijung. Numburru-mijgalmina angaḏajung, marri nugurru numburru-yaal-mamaaḻang aadanu. Nugurru numburru-marrbuy, niga-waj na-Christ nuunaa-mijgalmina aadanu. Numburru-waṉbina anubani-yung na-God nani-ngaynbandii-yinyung, numburru-lhaal-maaḻang nugurru. Niga-waj nga, na-Christ nugurri-nyinyung na-Buunggawa, waari-magaa warra-waḻya-waḻya. Wudani-yung yamba, nugurru numburru-lhaal-maaḻang, numburru-mijgalmina-maynji. Nugurru-maynji narra-yandhurrbangana-yinyung warrubawi-yung yagu nugurru nurru-muḻugu aadanu, numburru-marrbuy nugurru, na-God nambanii-gaagijgii arraambaḻaman-jinyung, anubani nurraaṉbina-yinyung aniij-mamaaḻang, niga.
Bu-buunggawa, nugurru aadanu nambarra-maṉalmaṉalwana wugurru aani-yung-jii. Numburru-waṉbina maaḻamburrg, wugurri-wuy, yagi narra-ḏirrngawijgi wugurru. Numburru-marrbuy, nugurru marri nugurri-nyinyung nambi-yandhurrbangana-yinyung, aynjaabu-nyung-bugij niga na-Buunggawa-yung, ni-burraa anaarrwar. Niga ngarrani-nguynju-nguynjijgana ngagurru, ngurraaynjaabu anaani.
Na-God niga ngarraniiyii ngagurru, nguynju yaga wurru-wiynji-wiynjina-yinyung wubani wurraarra-yabina-yii yaga.
10 Anaani aḏaba wu-dhaag-mana ana-lhaawu, ngana-magana-yinyung nugurri-wuy. Niga na-Buunggawa ni-waḏa-waḏaḏ-bindiyung. Nugurru aadanu aḏaba nigawi-nyinyung yamba, numburru-waḏa-waḏaḏ, nambani-maṉdhii niga. 11 Nugurru aadanu numburraarra-yabina anaarrawindi-lhangu nguynju anubani-yung niga nani-warriiyii na-God, numburraarra-yabina yadhu. Nguynju yadhu yagi na-baḏirrnya-yung nani-dhaayurri nugurru aadanu. 12 Waari yamba ngagurru ngaambu-wiynjang warra-mulung-aynbaj-guy. Ngagurru anaani ngurru-wiynjina wubani a-man.gurrg. Wu-waḏa-waḏaḏ yagu ana-man.gurrg, yagu wu-buunggawa-mana anaani-rruj ana-lhal wugurru. Anaani arrawindi, aynba-gaynbaj-jinyung aḏaba, wu-waḏa-waḏaḏ anaani ana-yimbaj. Nga wanggu-magana anubani ana-man.gurrg wugurru arrawindi wurru-waṉbina waangamudi-wuy aḏaba, warruburru warra-wurru-wurruj wirri-yandhurrbangana anubani-yung ana-lhaawu wugurri-nyinyung. Anaani ngurru-wiynji-wiynjina yaga aaladi-yinyung a-man.gurrg, ngagurru.
13 Wudani-waj aḏaba, numburraarra-yabina nugurru, na-God yamba nani-warriiyii amubami-yung-jii yaga ama-yaaḻi-yii, na-God nani-warriiyii-yinyung niga, numburraarra-yabina aḏaba. Nguynju yadhu, niga-maynji na-baḏirrnya-yung ani-waṉina-maynji niga nugurri-wuy, anubani-yung numburru-lhuḏ-jaarri nugurru aadanu, yagi nurru-rabi aḏaba. Angudu nga, numburru-lhuḏ-jaarri numburru-wiynjina na-Satan niga, nga anubani wu-dhaag-mana-rruj aḏaba numburru-lhara numburru-waḏa-waḏaḏ nugurru.
14 Numburru-lhara andhurrg, nguynju yadhu numburru-wiynjina na-Satan-guy. Warrubawi-yung wuu-wiynji-wiynjina-yinyung yaga, nga wurru-ngudaabina nguynju yaga yii-lharibirrg-jii yaga wu-yamana, wuu-ngudaabina yaajila-yung a-lhumu-waj. Anubani aniijgubulu-yinyung, wu-yamana nguynju yi-lharibirrg-jii yaga. Nugurru aadanu numburru-ngudaabina aḏaba.
Warruburru wurru-wiynji-wiynjina-yinyung wurru-yabina wurru-wurrij-gambamadhina wugurru nguynju yadhu wurru-wiri-gina warruburru-yung. Nugurru aadanu numburru-waṉbina maaḻamburrg-waj, nguynju yaga wubani nurru-wurrij-gambamadhina-yii yaga, anggu-yamana.
15 Warruburru-yung wurru-wiynji-wiynjina-yinyung wurru-mun-jabina waḏa-waḏaḏ-jii yaga, nguynju yadhu amburru-wiynjina warruburru-yung. Anaani wiij-nguynju, nugurru aadanu nambarra-magana warra-wurru-wurruj ana-mamanunggu ana-lhaawu, nguynju yungguyung niga ambani-lhamaamura-gang wugurru.
16 Warruburru-yung wurru-wiynji-wiynjina-yinyung warruburru-yung yaga wirri-waṉagana wubani wurru-waṉngarrayina-yinyung, a-shield-yii yaga wu-yamana, nguynju yadhu warruburru-yung wurru-warrganjii mana-ḻarrda, wugurri-wuy, nguynju wugurraayung wurru-waṉngarrayina yadhu. Nugurru aadanu aḏaba, nurru-jambarrgina, nguynju wubani yaga wurru-waṉngarrayina-yii yaga. Nguynju nubagi-yung na-baḏirrnya-yung ni-warrganjii yaga nugurri-wuy, manubami-yung mana-ḻarrda. Yagu nugurru numburru-jambarrgina-wugij aadanu. Wudani-yung-gala nga, numburru-waṉngarrayina-wugij nugurru aadanu.
17 Numburru-marrbuy aadanu aḏaba na-God nani-wiri-gana nugurru. Anaani wiijamana nguynju yaga warruburru-yung wurraambaḻ-yabina marri wurru-waṉngarrayina yaga, nguynju yadhu wugurru yagi yungguyung ana-ḻaama wu-yabi, wurru-yinag-jiwandangi wugurru, wiijamana anaani ana-lhaawu.
Marri anubani ana-lhaawu na-God-jinyung, wugurru wu-yamana nguynju a-galiwanga-yii yaga wu-yamana wugurru, anubani-yung yamba ana-Maṉngulg Mawurr ngambangguuyii anaani ana-lhaawu wugurru ngagurri-wuy.
18 Nugurru numburru-yambina na-God-guy anaarrawindi-lhangu aḏaba. Numbunu-yandhawiwana na-God, nambani-maṉmani yungguyung nugurru. Nigawi-nyinyung ana-Maṉngulg Mawurr nambanggu-maṉmani nugurru aadanu. Numburru-dhi-maṉdhina-wugij nugurru, yagi nurru-muḏaḏbi, numburru-yambina-wugij na-God-guy. Nambarraa-jambina warra-wurru-wurruj na-God-jinyung, warraarrawindi-lhangu aḏaba.
19 Marri ngirrii-jambina anaani ngaya-waj Paul, nguynju yadhu ngaayung na-God ngambani-yiyina yungguyung maaḻamburrg-galawaj, nganaa-jambina yadhu nigawi-nyinyung ana-lhaawu. Nguynju yadhu ngamburrij-baabara anaani, nguynju ngamba-magana yungguyung warruburru-yung aniiyn-miḏaamimi yungguyung ana-lhaawu wugurri-wuy yadhu warra-wurru-wurruj-guy. 20 Ngaya anaani aḏaba nga-dhidina anaani aḏaba ana-yimbaj, ngaya yamba anaani ngarra-maga-magaa warra-wurru-wurruj ana-lhaawu na-God-jinyung. Yagu nugurru numbunu-yandhawiwana na-God-guy, nguynju yadhu yagi nga-ḏirrngawi, marri ngamba-magana-wugij ana-lhaawu wugurri-wuy, anaani yamba wiij-maṉdhiyn.
Naagi na-Paul ani-yambina wiiyaw.
21 Naagi na-Tychicus, nganu-lharrganjii nugurri-wuy. Niga nambani-yambina nugurri-wuy nguynju yadhu numburru-marrbuy aadanu yangi ngaaṉbina ngaya anaani, marri nga-yaminggarrina ngaya. Nguynju yaga naa-murruyung-jii naagi, niga yamba ni-jambarrgina na-Jesus-guy. Ngaya nganaa-ḏamarr-ngu-burraa niga naagi. Niga ni-mijgalmina maaḻamburrg-waj na-Buunggawa-yinyung. 22 Ngaya nganu-lharrganjii nugurri-wuy, nguynju yadhu nambani-magana aadanu nugurru, anaani nurru-burraa-yinyung ana-lhal-uj aadaju. Nguynju yadhu numburru-wurrij-gaḻaaḻarrii nugurru, anaani nigawi-nyinyung yamba ana-lhaawu.
23 Niga na-God na-Baba marri ngagurri-nyinyung na-Buunggawa na-Jesus Christ nambambi-warriiyii nugurru aadanu murruyung-gaang wuguṉi, numburraa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina-yinyung, marri nurru-jambarrgina-yinyung, marri numburru-lhamaamura-yinyung. 24 Nugurru warraarrawindi-lhangu nuunaa-ḏamarr-ngu-burraa-yinyung na-Buunggawa na-Jesus Christ numburru-wuguuguni aadanu, nigaayung na-God yadhu nambani-walgaṉmana nugurru aadanu.
Wiiya.