GENESIS
Ana-wubiba ana-wulhu-wulhurr waarrarrini ana-Baibul-ala. Ana-muwaj Genesis. Ana-lhaawu wiijamana “Anaani ana-wulhu-wulhurr.” Anaani ana-lhaawu ana-wulhu-wulhurr-inyung anaani-rruj-jinyung ana-lhal, marri ana-wulhu-wulhurr-inyung warra-wurru-wurruj, marri ana-wulhu-wulhurr anubani anaaladi marri ana-ngawij, marri ana-wulhu-wulhurr na-God-jinyung warra-wurru-wurruj warra-Hebrew.
Anaani ana-wubiba, na-God aynba-gaynbaj-jinyung ana-muwaj. Anubani ana-muwaj wu-mayini Yawei, marri na-Yawei na-God. Anaani-yung wiijamaa, warra-Hebrew wunu-mayaa Yawei, naadagi na-God.
1
Na-God ani-warra-maṉdhii anaarrawindi-lhangu.
Ana-wulhu-wulhurr anu…bani-yunggaj, God ni-warra-maṉdhangi anaarrawindi-lhangu, anaarrwar marri anaani ana-lhal wugurru. Anubani-yung anaarrawindi-lhangu wu-mamar. Nga waanga-mudangi maar-waḻarrlhangi-wugij. Nga ana-Mawurr na-God-jinyung wu-wirbirini aa-gugu-waj.
Anubanila-wala, na-God ni-yamayn, “Ba-lhalmbaarrang.” Nga yigaj, wu-lhalmbaarriyn. Nga na-God niwu-nayn anubani wu-lhalmbaarrangi-yinyung, wu-mamanunggu wugurru. Nga na-God niwu-waḻgaḻ-waa anubanila wu-lhalmbaarrangi-wala nga anubanila waanga-mudangi-wala. Nga niwu-mij-guni anubani-yung wu-lhalmbaarrangi-yinyung “arrarra”. Marri wugurraayung anubani-yung waanga-mudangi niwu-mij-guni “miyn.ngu”. Nga manaaynjaabugij-duj mana-miyn.nganga.
6-7 Anubanila-wala, na-God ni-yamayn, “Anubani anaa-gugu anggu-rajaarrang. Arrgi wugurru arrwiyaj anggu-rumang, wugurraayung lhirribala-wuy anggu-rumang, nga wu-waḏa-waḏaḏ-mayn bandharra-waj.” Dani-yung ni-yamayn.
Nga anaani wu-waṉbini. Niga niwu-maṉdhangi anubani wu-waḏa-waḏaḏ-jinyung bandharra-waj. Arrgi anaa-gugu wugurru arrwiyaj wu-rumayn, nga wugurraayung lhirribala-wuy wu-rumayn. Anubani wu-waḏa-waḏaḏ-jinyung, niwu-mij-guni “wumala”. Nga manuulawaa-rruj mana-miyn.nganga.
Anubanila-wala na-God ni-yamayn, “Anubani anaa-gugu ana-lhirribala, wugurru anggu-muṉḏugang aynjaabu-rruj. Nga anaaban-bulbul-inyung anggu-rabalang.” Dani-yung ni-yamayn.
Nga anaani wu-waṉbini. 10 Na-God niwu-mij-guni anaaban-bulbul “aban”, nga anaa-gugu wu-muṉḏugayn-jinyung, wugurru nima-mij-guni “lhagayag”. Nga na-God ni-warra-nayn, wu-mamanunggu wugurru.
11 Anubanila-wala, na-God ni-yamayn, “Anaaban warradijgana anu-bal anaaynba-gaynbaj-jinyung, waṉagana wuḏal marri anu-ngugulmung waṉagana wuḏal lhirribala anu-ngugulmung-duj.” Dani-yung ni-yamayn.
Nga anaani wu-waṉbini. 12 Anaaban warradijgaa anu-bal anaaynba-gaynbaj-jinyung, waṉagaa wuḏal marri anu-ngugulmung waṉagaa anu-ḏal lhirribala anu-ngugulmung-duj. Nga na-God ni-warra-nayn, wu-mamanunggu wugurru. 13 Nga manuulaynbaj-duj mana-miyn.nganga.
14 Anubanila-wala, na-God ni-yamayn, “Wudhalng anggu-lhalmbaarrii ana-wumala-rruj, nga anggu-waḻgaḻ-wiiyn anaarrarra-wala anubanila-wala ana-miyn.ngu. Nga ambanggu-bajiyina anubani-yung wu-waṉina anaagalhal-aṉbana marri anaagalhal-aḻirr anaarrawindi. 15 Nga anggu-milhiynjina ana-wumala-rruj nga anggu-lhalmbaarrii yungguyung anaaban-guy.” Dani-yung ni-yamayn.
Nga yigaj, anaani wu-waṉbini. 16 Na-God niwu-maṉdhangi wulawaa runggal-waa wu-lhalmbaarrii-yinyung, ngarraaḻirr ngi-buunggawa-mana anubani aarrarra-yinyung marri na-ḻabama ngijang ni-buunggawa-mana a-miyn.ngu-yinyung. Ngijang ngu-warra-maṉdhangi miyiri. 17 Nga niwu-burriyn wu-lhalmbaarrii-yinyung a-wumala-rruj, nga wu-milhii anaaban-guy. 18 Nga wu-buunggawa-mana arrarra-yinyung ngijang a-miyn.ngu-yinyung. Nga wu-waḻgaḻ-wiiyn wu-lhalmbaarrii-wala anubanila-wala waangamudii-wala. Nga na-God ni-warra-nayn, wu-mamanunggu wugurru. 19 Nga mana-wulal-wulal-uj mana-miyn.nganga.
20 Anubanila-wala, na-God ni-yamayn, “Anaa-gugu-rruj anggaandharwina aynba-gaynbaj-jinyung wu-wiri-yinyung ngujija. Marri ngijang anubani anaarrwa-garrwar anggaandharwina anubani ngurudhu.” Dani-yung ni-yamayn.
21 Nga niga na-God nu-maṉdhangi yanggawu. Ngijang ni-maṉdhangi aynba-gaynbaj-jinyung ngujija. Nga wu-burraa aa-gugu-waj marri ama-lhagayag-baj. Ngijang ni-warra-maṉdhangi aynba-gaynbaj-jinyung ana-ngurudhu. Nga na-God ni-warra-nayn, wu-mamanunggu wugurru. 22 Marri niwaagajij-majgaa. Yaani-yung ni-yamayn, “Anaarra-wunyanyung arra-waṉagana ana-ngujija, nga andharwijgana mana-lhagayag-baj, marri ana-ngurudhu wugurraayunggaj arra-waṉagana ana-wunyanyung ana-ngurudhu.” Dani-yung ni-yamayn. 23 Nga mana-marang-aynjaabugij-duj mana-miyn.nganga.
24 Anubanila-wala, na-God ni-yamayn, “Arrawindi aynba-gaynbaj-jinyung wu-wiri-yinyung anggaarra-ngu-burraa anaaban-baj, runggu-runggal-inyung marri wunyu-wunyanyung.” Dani-yung ni-yamayn.
Nga yigaj, anaani wu-waṉbini. 25 God ni-warra-maṉdhangi aynba-gaynbaj-jinyung wu-wiri-yinyung wu-warra-ngu-burraa, runggu-runggal-inyung marri wunyu-wunyanyung. Nga na-God ni-warra-nayn, wu-mamanunggu wugurru.
26 Anubanila-wala, na-God ni-yamijgini nigaajbaj, ni-yamayn, “Anaani aḏaba ngagurru ngaamba-maṉdhii wurru-wurruj, nga nguynju ngagurri-yii. Warruburru-yung ambirri-rangarrii anaarrawindi-lhangu mana-lhagayag-baj marri ana-ngurudhu anaarrwar-waj marri anubani-yung wu-warra-ngu-burraa anaaban-baj, runggu-runggal-inyung marri wunyu-wunyanyung.” Dani-yung ni-yamayn.
27 Nga na-God wani-maṉdhangi na-wurruj-baa, waḻyinyung marri maṉinyung. Wuguṉi wini-burri nigawi-yii na-God-jii.
28 Marri waniigajij-majgaa wuguṉi. Ni-yamayn, “Nambaani-waṉagana arrawindi mijburrayung. Anubanila, nugurru aadanu warraarrawindi numburru-burraa anaaban-duj, marri nimbirriiban-ḏangarrii anaaban. Marri numburru-narrii ana-ngujija marri ana-ngurudhu marri wu-mun-bulal-wulal-inyung. 29 Marri nganaa-garra-maṉdhangi aynba-gaynbaj-jinyung ana-marrya, ana-lhal-lhangu-rruj anaarrawindi-lhangu, wuḏal marri wungugulmung aynba-gaynbaj-jinyung, nguynju yadhu numburru-nguyii. 30 Marri ngijang, anaarrawindi-lhangu wu-mun-bulal-wulal-inyung marri anaarrawindi-lhangu ana-ngurudhu, ngaya ngaarra-maṉdhangi arra-nguyii ana-maḏa marri ana-manjarr marri waanuynjungina-yinyung.” Dani-yung ni-yamayn na-God. Nga anaani wu-waṉbini, wiiyn-nguynju ni-yambini-yinyung.
31 Anubanila-wala na-God ni-warra-nani anaarrawindi-lhangu ni-warra-maṉdhangi-yinyung marri yigaj, wu-mamanunggu-windiyung wugurru. Nga marang-aynjaabugij marri aynjaabugij mana-miyn.nganga magurru.