JONAH
Anaani ana-lhaawu na-Jonah-yinyung. Na-niwiyayung na-Amittai-yinyung. Waari aniimbuḻwini-waj na-Jesus, naagi-yung ni-burri.
Niga na-Jonah ni-walamin-jamaa, na-God wani-gurrij-ngu-burri burru-yung-bugij a-Israel-inyung-bugij, yagu waari ambanii-ḏamarr-ngu-burri ana-lhal-aynbaj-baj-jinyung ana-lhal warra-wurru-wurruj.
1
Na-Jonah ani-yarramang na-God-gala.
Na-Yawei nu-magaa na-Jonah-wuy nubagi na-niwiyayung na-Amittai-yinyung, Ni-yamayn “Ba-ḻaḻagiiyn, ba-yaarri Nineveh-wuy, anubani wu-runggal ana-lhal, marri bamba-magana ngamba-jadugang warruburru, yagu yamba wurraalaaladi warra-wurru-wurruj wugurru.” Dani-yung ni-yamayn na-God.
Yagu na-Jonah ni-yarramayn nigawi-wala na-Yawei-wala. Nga naagi-yung ni-yanggi Joppa-wuy, nga nima-lhangarrmayn barrawu, ama-yanggi yungguyung arrgaḻinyi a-Spain-guy. Marri naagi-yung nu-yayn wuṉuga nubagi-wuy nima-waṉagaa-yinyung na-waḻyinyung mana-barrawu. Wurru-wayamangi… nga naagi-yung niga ni-yarramayn na-Yawei-wala. Nga naagi-yung na-Jonah ni-yabiyn ama-mangugara-rruj ama-barrawu nga ni-yingayn niga.
Anubanila-wala, na-Yawei niwu-lharrgang wuwalulu runggal. Manaama mana-barrawu lhaalhag yungguyung ama-ḻaḻmaa.
Wugurraayung warruburru-yung wurraanggarra-yanggi-yinyung warra-waḻya-waḻya, warruburru-yung wurru-ḏirrngawiiyn-bindiyung, nga wugurru wurraaḏangi wugurri-nyinyung-guy anaarrawindi ana-god, “Nimba-maṉmang!” wurru-yamayn. Yagu waari ambanggu-maṉmangi. Marri warraawurru-yung wurraarra-yarraani anaarrawindi-lhangu wurraarra-ngu-burrangi-yinyung, mana-barrawu-wala. Nga nigaayung na-Jonah ni-yaay-wugij niga.
Nigaayung nubagi-yung nima-waṉagaa-yinyung mana-barrawu ni-yanggi nigawi-wuy na-Jonah-wuy, nu-nayn, nga ni-yamayn, “A-yangi yungguyung nagang aadanu nuynjara-yara-wugij? Ba-ḻaḻagiiyn marri ba-yambina nugawi-wuy ana-god, nga ngaambanggu-maṉmani yungguyung wugurru. Ari ngaambanggu-warrngayang. Baaṉiyn, ba-ḻaḻagiiyn!” ni-yamayn.
Nga warruburru-yung wurraanggarra-yanggi-yinyung mana-barrawu-wuy, wurru-yamayn aḏaba, “Ngaambu-wayigina, yangi-nyung warrubawi-yung wu-waṉbini anaaladi, nga anaani ana-wuwalulu wu-waṉiyn,” wurru-yamayn.
Nga nubagi-yung nima-waṉagaa-yinyung mana-barrawu ni-yamayn, “Anaani ana-rangag wu-jarrmayarrmaj-bugij nga aynjaabugij ana-dhamun.gurrg. Anaani anaaynjaaynjaabugij-gaj ngaanggu-ngarrgiwumana ana-rangag, nga nubagi-yung-maynji aniwu-mang ana-dhamun.gurrg, bagi-yung nga ni-waṉbini-yinyung anaaladi.” Dani-yung ni-yamayn.
Nga anubani ana-rangag wirri-mangi, nga na-Jonah niwu-miyn anubani dhamun.gurrg. Wugurraayung wurru-yamayn, “Nugawaj danu ngunu-lhajbang, anaani ana-wuwalulu wu-waṉiyn. Ajigala-yinyung nagang ana-lhal aadanu nuynjanggi?” wurru-yamayn.
Nigaayung ni-yamayn “Ngaya anaani a-Hebrew-yinyung. Ngaya nganu-warraarriwana na-Yawei, na-God niwu-maṉdhangi-yinyung ana-wumala marri ana-lhal marri mana-lhagayag.” Dani-yung ni-yamayn niga. Marri wani-magaa bagu ni-yarramayn-jinyung na-Yawei-wala.
10 Wugurraayung warraawurru-yung wurraanggarra-yanggi-yinyung wurru-ḏirrngawiiyn-bindiyung, nga wurru-yamayn, “Aadanu aladi nunggaaṉbini!” wurru-yamayn.
11 Anubani ana-wuwalulu wu-lhanguyn-ngarrgiyn aḏaba wu-runggal. Warraawurru-yung wunu-yamijgayn, “Nurru wa-yaminggarrijgang, anggu-muḏaḏbang yungguyung ana-wuwalulu?” wurru-yamayn wugurru.
12 Nigaayung na-Jonah ni-yamayn, “Ngirri-barawudang ama-lhagayag-guy, marri anggu-muḏaḏbang yungguyung ana-wuwalulu. Anaani wu-waṉiyn, ngaya-waj yamba anaani ngaaṉbini aladi.” Dani-yung ni-yamayn.
13 Yagu warraawurru-yung wurru-wurrij-galadi-wiiyn. Waari ambunu-barawudangi mana-lhagayag-guy. Warraawurru-yung yamba yingga wurraan-jamaa, ambunu-barawudangi-magaa niga, ari na-God ambani-lhajbini wugurru.
Wudani-yung-gala, angudu wurru-madhandhangi anu-ngarrg-guy, mana-barrawu-mirri. Yagu waari ambirrima-yarrijgini anu-ngarrg-guy, wurru-madhandhangi-wugij angaḏajung. Yagu ana-wuwalulu wu-ngarrgiyn-bindiyung, angudu-windiyung wugurru. Waari amburru-walangi anu-ngarrg-duj.
14 Anaani wurru-ḏirrngawini-windiyung warraawurru-yung, nga malgadhaadharri wuu-lhayn-janga-yangini, ambunu-barawudangi yungguyung na-Jonah ama-lhagayag-guy. Nga warraawurru-yung wurraaḏangi na-Yawei-wuy. Wurru-yamayn “Yawei, yagi nimba-lhajbu nurru anaani, naagi-yinyung na-mamanunggu-yung na-waḻyinyung, yagu nurru-waj nimba-ngawijgang. Nu-marrbuy anaani, nugawaj yamba nunggu-ngaynbandii.” Dani-yung wurru-yamayn.
15 Nga na-Jonah wunu-miyn, nga wunu-barawudiyn ama-lhagayag-guy. Nga mana-lhagayag ma-muḏaḏbiyn magurru, nga ana-wuwalulu, wu-muḏaḏbiyn wugurraayunggaj. 16 Nga warraawurru-yung wurru-ḏirrngawiiyn, wunu-yamayn na-Yawei niga.
Anubanila-wala, warraawurru-yung wunuuni wujiigurung na-Yawei-wuy, marri wunu-warraarriwaa niga, marri wunu-lhalamayaa ambunu-warraarriwana yungguyung niga.
17 Nga na-Yawei ni-lharrgang ngujija runggal-windiyung. Marri ninggu-lharrgang na-Jonah, yagu ni-wiri-wugij niga.
Anubanila ni-burri ana-lhirribala a-ngujija-rruj ngi-wulaynbaj ngarraaḻirr marri mana-miyn.nganga.