19
?Rhuvə mə yerman mɨne piraovɨn tukwəpəh əriu mɨnə uə?
(Mak 10:1-12; Luk 16:18)
Kɨni Yesu rəgkiar ta, mɨtərhav Galili mɨvən ye provins e Judia, mɨvən maməmɨr apa nɨkar nu Jodan pən. Kɨni narmamə khapsaah khakwasɨg kɨn. Kɨni In rɨmnor huvə narmamə aikɨn yamə mɨne kamhamhə, kasəsanɨn.
Kɨni Farisi tɨksɨn khauə masaiyoh Yesu kɨn naiyohyen əutən kɨrik mə tuksəm-ru mə tukrɨni nəgkiarien kɨrik yame rɨpəh nəmhenien. Mhani-pən tukun mhamə, “?Loa rameighan kɨn mə yerman rɨrkun nəpəhyen kafan piraovɨn tuk nərɨgien apnapɨg əmə kɨrik kafan uə nɨkam?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Tukmə ror kɨmiə nakhapəh nɨsəvheikɨnien ye Nəkwəkwə kape Kughen mə nɨpɨg Kughen rɨmnərəhu nɨmoptanə, ‘In mor mɨn yerman mɨne piraovɨn.’(Jen 1:27) Kɨni mɨmə yerman tukrəta ye rɨmni mɨne nɨsɨni, kɨni iriu piraovɨn mwarə kɨrikianə. ‘Iriu tukrauə nɨprairiu kɨrikianə.’ 1 Kor 6:16(Jen 2:24) Kɨni iriu kwis tukwarə kɨrikianə. Meinai Kughen rɨməviəfugɨn məknakɨn əriu, yermamə to rɨpəh nakapɨrien narəyen kapəriu.”
Kɨni iriə kɨsaiyoh-pən In mhamə, “?Tukmə ror məknakɨn, rhawor e Moses rɨmneighan kɨn mə yerman rɨrkun nɨraiyen nəkwəkwə tuk nəpəhyen kafan piraovɨn mɨvəhsi-pən kɨmin, kɨni məpəh in?” Dut 24:1-4; Mat 5:31
Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Moses rɨmneighan kɨn əmiə mə taksəpəh kapəmiə nɨpiraovɨn mɨnə meinai kapəmia kapə rɨskai pɨk. Mərɨg in apa kupan rɨpəh norien məknakɨn. Mərɨg yakamni-pre tuk əmiə mə tukmə yerman kɨrik, kafan piraovɨn rɨpəh nɨvən-hanəyen tuk yerman pɨsɨn kɨrik, kɨni tukmə yerman a rarar mɨvən tuk yarmə, rəmhen kɨn mə in rɨmnəkrəh kɨn piraovɨn a.” Mat 5:32; 1 Kor 7:10-11
10 Kafan narmamə kɨsərɨg, kɨsakur, mhani-pən tukun mhamə, “Tukmə narəyen kape yerman mɨne piraovɨn rɨskai pɨk məkneikɨn, rhuvə mə tukpəh əmə norien kape mared.”
11 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Pəh nien mə narmamə m-fam kharkun nɨsorien nəgkiarien e; mərɨg əmə yamə mɨne Kughen rɨmɨvəhsi-pən nɨrkunien kɨmi əriə, kapəriə pɨsɨn əmə. 12 Ror məknakɨn meinai narmamə tɨksɨn to khapəh nɨsorien mared tuk nərɨgien pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. Tɨksɨn tukhapəh nɨsorien mared meinai nɨprairiə rahas ror hanə. Kɨni tɨksɨn tukhapəh nɨsorien mared meinai kərai rəmhen kɨn kao karman. Kɨni tɨksɨn kamhani atuk əmə mə tukhapəh nɨsorien mared mə tuksor wok kape narmaruyen kape Kughen. Yermamə yame rɨrkun nɨvəhyen nəgkiarien e, tukraməkeikei mɨvəh.”
Yesu ravəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi kwajikovə mɨnə
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)
13 Kɨni narmamə tɨksɨn khapɨk kapəriə kwajikovə mɨnə, mhauə mɨsəm mɨn Yesu, mə In tukrərəhu-pən kwermɨn irəriə, maməhuak tuk əriə. Mərɨg narmamə mɨnə kape Yesu kɨmnhani-əhu əriə.
14 Kɨni Yesu rɨmə, “Takhapəh nhani-əhuyen kwajikovə mɨnə. Səta irəriə pəh khauə tuk Yo. Meinai Kughen tukramarmaru ye narmamə yamə mɨne kɨsəmhen kɨn kwajikovə mɨnə en.” Mat 18:2-3 15 Kɨni In mɨpɨk kwajikovə mɨnə a mərəhu-pən kwermɨn irəriə, mɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi əriə, mɨtərhav aikɨn a.
Tamaruə yame kafan nautə rehuə, mərɨg rorkeikei mə tukrarə ye nɨmraghien rerɨn
(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16 Kɨni tamaruə kɨrik ruə məm Yesu, maiyoh In mɨmə, “Yhajoun. ?Nakmə jakaməkeikei mor naha nhagɨn yame rhuvə, mə jakamarə rerɨn?”
17 Kɨni Yesu rɨmə, “?Nakhawor mamaiyoh Yo kɨn nar yame rhuvə? Yermamə kɨrik rapəh nɨhuvəyen. Kughen əmə In rhuvə. Tukmə nakmə takarə ye nɨmraghien rerɨn, əri-pən loa.” Lev 18:5; Luk 10:28
18 Mərɨg kwən a rɨmə, “?Naha loa yame nakamni?”
Kɨni Yesu rɨmə, “Takpəh nhopniyen yermamə. Kɨni mɨpəh napɨr-pənien tuk piraovɨn pɨsɨn. Kɨni mɨpəh nəkrəhyen. Kɨni mɨpəh nɨni-apnapɨgien nar meikuə kɨn ye yermamə kɨrik. 19 Tuk nɨpɨg mɨnə fam takamsiai rɨmɨm mɨne nɨsɨnɨm. Kɨni morkeikei mɨn ik mɨnə tɨksɨn rəmhen kɨn yame nakorkeikei atuk ik.”* Loa mɨnə e kɨmnharai ye Eks 20:12, mɨne Dut 5:16-20.
20 Kɨni tamaruə ai rɨni-pən tukun mɨmə, “Yhajoun. Loa mɨnə en, yakaməri-pən fam. ?Mərɨg naha nhagɨn raməmɨr yame yakpəh hanə norien?”
21 Kɨni Yesu rɨmə, “Tukmə nakmə kafam nɨmraghien tukratuatuk, yuvən, məvrai rik rik kafam narɨmnar, mɨvəh mane iran, kɨni mɨvəhsi-pən kɨmi narmamə yavən has mɨnə. Kɨni kafam narɨmnar tukrɨpsaah apa ye neai. Kɨni ik muə, mɨkwasɨg kɨn Yo.”
22 Nɨpɨg tamaruə ai rɨmnərɨg nəgkiarien yame Yesu rɨmɨni, rɨkin rəpou, meinai kafan nautə rɨpsaah.
23 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mɨmə, “!Nəfrakɨs! Rɨskai pɨk tuk narmamə yamə mɨne kapəriə nautə rehuə tuk nɨvənien ye narmaruyen kape Kughen. 24 Kɨni yakamni-pre mɨn tuk əmiə mə, ?Nakasərɨg mə nar mɨragh ehuə kɨrik rəmhen kɨn kamel, to rauru-pən ye kwəruwei nidil uə? Nɨkam, rəutən pɨk. Rəmhen əmə mɨn kɨn yermamə yame kafan nautə rehuə, rəutən pɨk tukun tuk nətayen aikɨn a muə Kughen ramarmaru iran.”
25 Kɨni narmamə kafan mɨnə kɨsərɨg, kɨsakur, mɨnəsaiyoh mhamə, “!Eh! ?Mərɨg tukmə ror məknekɨn, kɨtawə pa in tukramarə ye nɨmraghien rerɨn?”
26 Mərɨg Yesu rəm tɨm tɨm əriə mɨni-pən tuk əriə mə, “Nar e, to yermamə rɨpəh norien. Kughen pɨsɨn əmə In rɨrkun norien. Meinai In rɨrkun norien narɨmnar fam.” Job 42:2
27 Kɨni Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “?Mərɨg kɨmawə jakhavəh naha nhagɨn? Yɨməsəpəh fam kapəmawə narɨmnar, mhauə, mhakwasɨg kɨn Ik.”
28 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Yakamni əfrah tuk əmiə mə, ye nɨpɨg yame narɨmnar fam tukhaukreikɨn mhauə mhawi, kɨni Yo, Ji Yermamə, jakəkwətə ye kafak jea kape king yame rhakak pɨk, kɨni kɨmiə e yame nɨmnhakwasɨg kɨn Yo, taksəkwətə-pən mɨn ye jea kape king iriə m-fam twelef, kɨni masarmaru ye kwənərəus twelef kape Isrel. Mat 25:31; Luk 22:30; Rev 3:21 29 Kɨni narmamə m-fam yamə mɨne kɨmɨsəpəh kapəriə nimə mɨnə, uə piauriə mɨnə, uə nowinriə mɨnə, uə rɨmriə mɨnə, uə nɨsɨnriə mɨnə, uə jiriə mɨnə, uə kapəriə nɨpiraovɨn Nəgkiarien e “Nɨpiraovɨn” rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Yesu rɨmɨni əfrakɨs uə nɨkam., uə nɨmoptanə kapəriə tuk nhagɨk, Kughen tukrɨvəh-sipən narɨmnar mɨnə a rehuə pɨk kɨmi əriə, mɨvəhsi-pən nɨmraghien rerɨn kɨmi əriə. 30 Mərɨg, narmamə mɨnə e kasəkupən tukpihamakwasɨg, kɨni yamə mɨne kamhakwasɨg tukpihauə mɨpisəkupən.” Mat 20:16; Luk 13:30

19:5: 1 Kor 6:16

19:7: Dut 24:1-4; Mat 5:31

19:9: Mat 5:32; 1 Kor 7:10-11

19:14: Mat 18:2-3

19:17: Lev 18:5; Luk 10:28

*19:19: Loa mɨnə e kɨmnharai ye Eks 20:12, mɨne Dut 5:16-20.

19:26: Job 42:2

19:28: Mat 25:31; Luk 22:30; Rev 3:21

19:29: Nəgkiarien e “Nɨpiraovɨn” rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Yesu rɨmɨni əfrakɨs uə nɨkam.

19:30: Mat 20:16; Luk 13:30