LUKAS
Ikanu Sou Iake rerihoni Yesus
1
Mautunue
Osi upuku Teopilus.
Sio panesi okanu surata nea. Nanie osima runa sae waron Yesus iunare on ikatama asi. Sio wason ruao onoo tau matao osima osi sio umau oi. Onoore on mataanoe asi, on Yesus iamrae sahoro osima runa pusire reini. Oyo sio wason oatinu rei, oanori na Anahatana na okanure. Au iae uasei runa pusire ia-ia on mataanoe nea. Reiso Teopilus wain ami amuiraya, uahana iake sani au iae, ukanu ia-ia na usima runa pusire osia oi. Ukanu san rei na ano anei ata sae waron sio oatuhetea tanure na osima runa Yesus rei, arai pusire mo, titue.
Anahatana ne maisosie on roe noiyaha isima runa mka Yohanis, ia mamsohue, iamrae
Tau Herodes iuna aia pan otoe Yudea mo, ia imam isa wain nanai Sakaria waimo. Ia mo, ia arihoni sio imam wason noa upu tau Abia. Sahai nanai Elisabet. Ia iae, nea upu arihoni sio imam rei oi. Anahatana inoo ata uaso anoo manisata. Uaso opusu Upuri ne maunauna pusire ia-ia. Ouna sui sae waron Upuri iaisosiso ounare rei. Ne osusu tewa. Elisabet ikaimeniki. Uaso okore-koreso nea.
Taue isa Sakaria runa ne neta imam sio wason osaka roe Anahatana ne numa mainisie. Pusiso osaka okati-kati umau. Sakaria wain ianori na Anahatana iuna imam. Sio oroma ia imam isa wain mka ianori runa Anahatana. Okanu nanaka sana osa-osa tau hau. Okanu pusiso nanao tau hatu pusi oyo, onana hatu isa na ia wain sio okanu nanai tanui rei ianori runa Anahatana. Reiso Sakaria ne hatu erehokai na inusui pan Upuri Anahatana ne numa mainisie pan anoe. Inusui oyo iakanupu kumaniane. 10 Wain iakanupu kumaniane osi Anahatana pannuhu mansia hutue wason pan mui oainisi. 11 Wain iakanupui oyo, sira tau Upuri ne maisosie isa on roe noiyaha iatuhete ruai osiki. Ia maisosie rei iooi kua meya nusue hae wanane. Meya wan oakanupu kumaniane tanui rei. 12 Sakaria inoo ia maisosie rei, oyo isira. Ikaitau hunu ruai. 13 Ne ia maisosie rei iahata, “Sakaria. Pene akaitau. Anahatana iatinu me mainisie nea. Mka saham Elisabet isusu. Anai rei, mka ia iki hanaie. Reiso ahete nanai tau Yohanis. 14 Mka ia ikine rei iamrae poe, oyo anom mirike. Sio panesi iae, mka anoo mirika oi. 15 Anomo mirika tau ia ikine rei. Upuri mka inoo ia ikine rei mo, ia mainae. Mka ininu tihu anggur te tihu minne tewa. On pan saa pumono asi, ia ikine rei isupu kawasa arihoni Anahatana Ne Inaha nea. 16 Mka iakahai omi Israel panesi na oneni anomo na opusu moa Upu Anahatana honu. 17 Ia ikine rei, mka ianaone arihon Upuri. Isupu ne inaha runa ne kawasa sani Elia. Mka iuna noa amau anoo runa no hehuka honu. Iatuhete sio wason sio kahatena na oanei sae waron iaka, sae waron iaka tewa sani sio wason anoo manisata. Iuna san rei na sio oatinu tau Upuri.”
18 Oyo Sakaria iasei tau ia maisosie rei, “Sapan na uanei ata sae wani ano asau runai rei mo, titue? Ukore-koreku nea reini. Sahaku iae ikore-korei nea oi.”
19 Iahata, “Au reini mo, au Gabriel. Uoo ukata Anahatana na, uanori runai. Ia sahoro iaisosiku mai na usima na Sou Iake rerihoni Anahatana reini osia. 20 Masi atinu. Aparisaa tewa reiso mka akumoua. Akumoua rotu-tu ia ikine rei iamrae. Anahatana ihete umetene nea na iuna sui sae wani uasau runai osia reini.”
21 Sio hutue wason onapa-napa Sakaria pan mui rei oasei pan anoo, “Ira oe! Iapuari pan Anahatana ne numa mainisie anoe tau sae rei?”
22 Oyo sira tau ihokai. Ne ianamana sae isa osiso tewa. Hasae iatieu man. Tea mo, iakumoui nea. Reiso sio hutue rei oanei ata inoo sae isa pan Anahatana ne numa mainisie anoe.
23 Sakaria ianori roe Anahatana ne numa rotu-tu ne tanei pusiki, oyo inuniki poe ne numa honu. 24 Inuniki oyo, ereeu potuina tewa oi. Oyo, sira tau sahai Elisabet tinain taua. Tinain taua oyo, Elisabet ihokai arihoni no numa tewa rotu-tu hunana nima. 25 Iahata, “Upuku iakahaiku san rei nea. Inea we kaumaata pusire arihoniku nea.”
Anahatana ne maisosie on roe noiyaha isima runa mka Yesus iamrae
26 Elisabet tinain taua hunana nome nea, oyo Anahatana iaisosi Gabriel. Gabriel mo, Anahatana ne maisosie on roe noiyaha isa. Iaisosiki ieui poe otoe Galilea poe nia Nasaret. 27 Reiso ieu. Oyo ihoka poe ia pina hehu tunne isa wain nanai Maria. Ia pina hehuke rei mo, Yusup ne haene. Yusup mo, ia aia Daud upui. 28 Gabriel ihokai poe Maria, oyo iahata, “Tapea! Ano wani Anahatana irui iake mainae osia! Upuri ikata runaya!”
29 Iatinu tau rei oyo, anoi ererue tewa. Iasei pan anoi, “Iatapeaku san rei, nanie tahae?”
30 Ne Gabriel iahata, “Maria, pene akaitau. Anahatana inoo ano iake. 31 Mka asusu. Ia ikine rei, mka ia iki hanaie. Ahete nanai tau Yesus. 32 Ia mo, mka iuna mainae. Mka oiki tau Anahatana wain Ia Mainae Nai Osa Anai. Upuri Anahatana mka ihitiki iuna natu sani upui aia Daud oi. 33 Mka iuna Aia irime Yakup nea upu momou rotu-tu ria supan.”
34 Maria iasei, “Areimo mka sapan? Uneke ukata ia hanaie isa tewasi reini!”
35 Iahata, “Mka Anahatana Ne Inaha isipui tanua. Oyo Anahatana wain Ia Mainae Nai osa rei ne kawasa iaraonoa. Oyo tinaim taua. Reiso ia ikine wain mka asusui rei mo, ia manisate onate. Sio mka ooiki tau Anahatana Anai. 36 Me mansia wain nanai Elisabet, ia iae tinain taua hunana nome nea oi. Ia ikine rei iae, mka ia iki hanaie oi. Masike ikore-korei nea iae, na sio oasau ata ikaimeniki iae, tinain taua sirinia. 37 Tea mo, Anahatana ne kawasa iuna sae man.”
38 Maria iahata, “Iake. Au wani una manorine tau Upuri. Anahatana iuna sani ano asau rei mo, iake.”
Oyo ia maisosie rei ieui iarihoniki.
Maria ieu inoo Elisabet
39 Anahatana ne maisosie on roe noiyaha ianamana runa Maria pusi oyo, Maria iautotu ne apia nanie ieu pan niane isa pan otoe wani nene pupua panesi pan otoe Yudea. 40 Hoka pan oyo, ieui roe Sakaria ne numa. Ihoka roe oyo, inusui pan numa anoe, oyo iatapea Elisabet. 41 Elisabet iatinu Maria iatapeai, oyo ia ikine wain pan saa pumono rei nisui. Elisabet ruai isupu kawasa arihoni Anahatana Ne Inaha oi. 42 Reiso Elisabet iakapona nioi mainae. Iahata, “Anahatana irui iake osia renesi ita pinau pusita. Anahatana irui iake osi anam wain mka iamrae. 43 Au reini mo, au seia rotu-tu Upuku inai ihokai mai tanuku reini? 44 Uatinu ano atapeaku, oyo ia ikine wain pan saa pumono rei nisui, anoi mirike, tea! 45 Anahatana irui iake osia tau aparisaa ata sae wani Upuri iasau osia rei mo, mka reeu sani naone iasau rei!”
Maria ihete ahinae iainaa runa Upuri
46 Maria iahata,
“Upu. Uainaa runaya.
47 Anoku mirike tau Upuku apuheuku na pene apasanaku.
48 Anom erepeka runa me manorine, au reini.
Au mo, au mainae tewa! Au ikine man.
Ne on muie reini mo, mka sio napisi tau napisi pusiso oasau ata Upuku arui iake osiku.
49 Tea mo, Upuku sahoro me kawasa mainae arihoni rai pusire.
Auna sae waron rasira osiku.
Upuku mo, Ano manisate onate.
50 Napisi tau napisi
anom runa sio wason oamuiraya.
51 Auna atata mainaya tau hanam nene kawasa mainae.
Auna sio wason ohati ruao pani anoo owena-wenaso runa no kaheuta rai.
52 Auna sio aiau ouna mainae tewa nea.
Ne auna sio wason sio mainaya tewa, ouna mainae.
53 Sio wason omakaneaso, auna tiao pokona tau muai iake.
Ne sio kupan kaya mo, aneiso runa hanao huia.
54 Upuku akahai me manorina, ami Israel.
Anom erepeka runa sae wani atotoe osima rei. Anom runama.
55 Anom erepeka runa sae wani atotoe osi Abraham runa nea upu pusima rotu-tu ria supan
sani naone Upuku asau osi mania upu rei.”
56 Maria iruei ikata Elisabet kani ne hunana tonu san rei, oyo inuniki poe ne numa honu.
Yohanis, ia mamsohue, iamrae
57 Elisabet ne hunana mtuaya nea. Ia ikine haineke nanie iamrae nea. Oyo ia ikine iamrae, ia iki hanaie. 58 Sio sui ne numa nusue runa ne ipane taue oatinu sapani na Upuri anoi runa Elisabet. Reiso anoo mirika sani Elisabet ruai oi.
59 Ia ikine rei iamrae ne onona itu nea, oyo oamanouso, na nanie orehi ia ikine rei. Nanie ohete nanai tau Sakaria pusu amai nanai. 60 Ne inai iahata, “Pene! Kahurae ihete nanai tau Yohanis.”
61 Ne oahata, “Ia isa arihoni me ipane wain nanai san rei tewa rei!”
62 Oyo oatieu osi amai. Oasei tanui. Oahata, “Nanie ahete nanai tau seia?”
63 Amai iatieu iainisi ai inate isa. Oruiki osiki oyo ikanu, “Nanai Yohanis.”
64 Mata hun tewa oyo, iahana mein manne oyo sira tau ianamana honu. Iakumoui tewa nea. Oyo iainaa runa Anahatana. 65 Sio pusiso wason orueso sui numa nusue rei osira hunu ruao. Osima runa rei sui pupua Yudea pusiki. 66 Sio pusiso oatinu sio wason osima rei oasei pan anoo, “Mka ia ikine rei iuna sae?” Tau Upuri iakahaiki ikata runai.
Sakaria ihete ahinae iasau mka pan Muie sapan
67 Yohanis amai, Sakaria, isupu kawasa arihoni Anahatana Ne Inaha na isupu sou reini. Iahata,
68 “Upuku Anahatana.
Upuku iake tunne nai osa reiso uainaa runaya.
Upu mo, Anahatana wani ami Israel ainaa runaya.
Tau sae? Upu akahaima. Akahai me mansiau nea.
Ausi mani rosau nea.
69 Ahiti Ia Waini Iapuheuma na pene Upu apasanama. Ia mo, ia iamkona.
Ia mo, ia aia Daud, me manorine rei, upui.
70 Naone atotoe osi me mamsima runa me maunauna wason sio manisata onate.
71 Atotoe na iapuheuma arihoni mani nisau.
Ananama arihoni sio wason openeso tanuma.
72 Atotoe na anom runa mania upu
na Upuku wan manisate onate, mka auna sui sae wani atotoe rei.
73 Atotoe osi mania upu Abraham.
74 Mka apuheuma arihoni mani nisau
na anori runaya, akaitau tewa.
75 Ami anori runaya mo, ami manisata onate.
Anoma manisata rotu-tu amatama.”
Iainaa runa Anahatana suka, samatoro iasau osi anai hanaie rei pan muie mka sapan.
76 “Anaku, mka sio oaoia tau ano mamsima runa Anahatana wain Ia Mainae nai osa ne maunauna.
Ano mka anaone arihoni Upuri na aunauso na oatinu tanui iake,
sani aseka tau arena osiki na ieu sui arena reimo, iake.
77 Ano aunauso na ne mansiau oanei sapani na iapuheuso na pene Anahatana iapasanaso.
Iapuheuso pusu Anahatana isiru heu no rosau.
78 Upuri Anahatana iapuheuta tau anoi runata.
Mka ia wain iapuheuta ihokai
sani ranie eresaa.
79 Ihokai na iaunauso na oanei sapani na iapuheuso
sani iuna ranie eresita osi sio wason orueso noi pumono na oanei arena.
Ihokai na iaunau sio wason okaitau omataso.
Sani ia isa iatuhete arena osita,
mka iatuheteta ioi neta tau Anahatana.”
80 Reiso Sakaria anai iruhu rotu-tu ia mainae nea. Ne inaha makae nea. Iruei pan otoe huie rotu-tu iatuhete ruai osi sio Israel.