^
1 AKORINTO
Kuthokoza
Kugawikana mu Mpingo
Khristu ndiye Nzeru ndi Mphamvu za Mulungu
Nzeru Yochokera kwa Mzimu
Mpingo ndi Atsogoleri Ake
Atumiki a Khristu
Pempho ndi Chenjezo
Wachigololo Achotsedwe mu Mpingo
Milandu Pakati pa Anthu Okhulupirira
Chigololo
Ukwati
Kukhala Moyo Wosinthika
Osakwatiwa
Nyama ya Nsembe za Mafano
Paulo Chitsanzo cha Mtumiki wa Uthenga Wabwino
Ufulu wa Paulo
Kufunika kwa Kudziretsa
Chenjezo Kuchokera Mʼmbiri ya Israeli
Maphwando a Mafano ndi Mgonero wa Ambuye
Ufulu wa Munthu Wokhulupirira
Makhalidwe Oyenera pa Mapemphero
Mgonero wa Ambuye
Mphatso za Mzimu Woyera
Thupi Limodzi Ziwalo Zambiri
Kupambana kwa Chikondi
Mphatso ya Uneneri ndi ya Malilime
Kupembedza Mwadongosolo
Amayi Akhale Chete mu Mpingo
Za Kuuka kwa Khristu
Kuuka kwa Oyera Mtima
Kuukitsidwa kwa Thupi
Ndalama Zothandizira Akhristu a ku Yerusalemu
Paulo Afotokoza za Maulendo ake ndi Zina
Mawu Otsiriza