^
2 ATESALONIKA
Kuyamika ndi Pemphero
Kubwera kwa Munthu Woyipitsitsa
Imani Mwamphamvu
Tipempherereni
Awachenjeza za Kusagwira Ntchito
Malonje Otsiriza