^
2 TIMOTEYO
Chilimbikitso Pokhala Wokhulupirika
Kumvera Paulo ndi Uthenga Wabwino
Zitsanzo za Kusakhulupirika ndi Kukhulupirika
Kuthana ndi Aphunzitsi Onyenga
Zoopsa za Mʼmasiku Otsiriza
Paulo Alimbikitsa Timoteyo
Ndemanga ya Paulo
Mawu Otsiriza