^
ESTERE
Vasiti Mkazi wa Mfumu Achotsedwa
Mfumu Ikwatira Estere
Mordekai Awulula Chiwembu
Chiwembu cha Hamani Chopha a Yuda
Mordekai a Pempha Estere kuti Athandize
Pempho la Estere kwa Mfumu
Mkwiyo wa Hamani Ukulabe pa Mordekai
Mordekai Apatsidwa Ulemu
Hamani Aphedwa
Lamulo la Mfumu Lothandiza Ayuda
Chigonjetso cha Ayuda
Kukondwerera Purimu
Ukulu wa Mordekai