^
AGALATIYA
Uthenga Wabwino ndi Umodzi Wokha
Paulo Woyitanidwa ndi Mulungu
Atumwi Alandira Paulo
Paulo Adzudzula Petro
Chikhulupiriro Kapena Ntchito za Lamulo
Lamulo ndi Lonjezo
Ana a Mulungu
Nkhawa ya Paulo chifukwa cha Agalatiya
Hagara ndi Sara
Ufulu mwa Khristu
Moyo mwa Mzimu Woyera
Kuchita Zabwino kwa Onse
Osati Mdulidwe koma Kulengedwa Mwatsopano