^
YAKOBO
Masautso ndi Mayesero
Kumva ndi Kuchita
Kuchita Tsankho Nʼkosaloledwa
Chikhulupiriro ndi Ntchito Zabwino
Za Lilime
Mitundu Iwiri ya Nzeru
Kugonjera Mulungu
Kunyadira za Mawa
Chenjezo kwa Achuma Opondereza Anzawo
Kupirira Mʼmasautso
Pemphero la Chikhulupiriro