2
Aisraeli Asiya Mulungu
Yehova anandiwuza kuti, “Pita ukalengeze kwa anthu a ku Yerusalemu kuti Yehova akuti,
“ ‘Ine ndikukumbukira mmene umakhulupirikira pa unyamata wako,
mmene unkandikondera ngati momwe amachitira mkwatibwi,
mmene unkanditsata mʼchipululu muja;
mʼdziko losadzalamo kanthu.
Israeli anali wopatulika wa Yehova,
anali ngati zipatso zake zoyamba kucha pa nthawi yokolola;
onse amene anamuzunza anapezeka kuti ndi olakwa
ndipo mavuto anawagwera,’ ”
akutero Yehova.
 
Imvani mawu a Yehova, inu zidzukulu za Yakobo,
inu mafuko onse a Israeli.
Yehova akuti,
“Kodi makolo anu anandipeza nʼcholakwa chanji,
kuti andithawe?
Iwo anatsata milungu yachabechabe,
nawonso nʼkusanduka achabechabe.
Iwo sanafunse nʼkomwe kuti, ‘Kodi Yehova ali kuti,
amene anatitulutsa mʼdziko la Igupto
natitsogolera mʼchipululu mʼdziko lowuma
ndi lokumbikakumbika,
mʼdziko lopanda mvula ndi la mdima,
dziko limene munthu sadutsamo ndipo simukhala munthu aliyense?’
Ndinakufikitsani ku dziko lachonde
kuti mudye zipatso zake ndi zabwino zake zina.
Koma inu mutafika munaliyipitsa dziko langa
ndi kusandutsa cholowa changa kukhala chonyansa.
Ansembe nawonso sanafunse kuti,
‘Yehova ali kuti?’
Iwo amene amaphunzitsa malamulo sanandidziwe;
atsogoleri anandiwukira.
Aneneri ankanenera mʼdzina la Baala,
ndi kutsatira mafano achabechabe.
 
“Chifukwa chake Ine ndidzakuyimbaninso mlandu,”
akutero Yehova.
“Ndipo ndidzayimbanso mlandu zidzukulu zanu.
10 Pitani kumadzulo ku chilumba cha Kitimu, ndipo mukaone,
tumizani anthu ku Kedara kuti akafufuze bwino;
ndipo muona kuti zinthu zoterezi sizinachitikepo nʼkale lomwe:
11 Kodi ulipo mtundu wa anthu uliwonse umene unasinthapo milungu yake?
(Ngakhale kuti si milungu nʼkomwe).
Koma anthu anga asinthitsa Mulungu wawo waulemerero
ndi mafano achabechabe.
12 Inu mayiko akumwamba, dabwani ndi zimenezi,
ndipo njenjemerani ndi mantha aakulu,”
akutero Yehova.
13 “Popeza anthu anga achita machimo awiri:
Andisiya Ine
kasupe wa madzi a moyo,
ndi kukadzikumbira zitsime zawo,
zitsime zongʼaluka, zomwe sizingathe kusunga madzi.
14 Israeli si wantchito kapena kapolo wobadwira mʼnyumba, ayi.
Nanga nʼchifukwa chiyani amuwononga chotere?
15 Adani ake abangulira
ndi kumuopseza ngati mikango.
Dziko lake analisandutsa bwinja;
mizinda yake anayitentha popanda wokhalamo.
16 Ndiponso Aigupto a ku Mefisi ndi a ku Tapanesi
akuphwanyani mitu.
17 Zimenezitu zakuchitikirani
chifukwa munasiya Yehova Mulungu wanu
pamene Iye ankakutsogolerani pa njira yanu?
18 Tsopano mudzapindula chiyani mukapita ku Igupto,
kukamwa madzi a mu Sihori?
Ndipo mudzapindulanji mukapita ku Asiriya,
kukamwa madzi a mu mtsinje wa Yufurate?
19 Kuyipa kwanuko kudzakulangani;
kubwerera mʼmbuyo kwanuko kudzakutsutsani.
Tsono ganizirani bwino,
popeza ndi chinthu choyipa
kundisiya Ine Yehova Mulungu wanu;
ndi chinthu chowawa ndithu kusandiopa Ine Mulungu wanu.
Akutero Ambuye Yehova Wamphamvuzonse.
 
20 “Kuyambira kalekale inu munathyola goli lanu
ndi kudula msinga zanu;
munanena kuti, ‘Sitidzakutumikirani!’
Ndithudi, inu mwakhala ngati mkazi wachiwerewere.
Mukupembedza milungu ina pa phiri lililonse lalitali
ndiponso pansi pa mtengo uliwonse wa masamba ambiri.
21 Ine ndinakudzala iwe ngati mtengo wampesa wosankhika;
unali mpesa wabwino kwambiri ndi wodalirika.
Nanga nʼchifukwa chiyani wasanduka mpesa
wachabechabe wonga wa kutchire?
22 Ngakhale utasamba ndi soda
kapena kusambira sopo wambiri,
kuthimbirira kwa machimo ako kumaonekabe pamaso panga,”
akutero Ambuye Yehova.
23 “Iwe ukunena bwanji kuti, ‘Ine sindinadziyipitse;
sindinatsatire Abaala’?
Takumbukira mmene unkandichimwira mʼchigwa muja;
zindikira bwino zomwe wachita.
Iwe uli ngati ngamira yayikazi yaliwiro
yomangothamanga uku ndi uku,
24 wakhala ngati mbidzi yozolowera mʼchipululu,
yonka ninunkhiza pa nthawi yachisika.
Ndani angayiretse chilakolako chakecho?
Mphongo iliyonse yoyikhumba sidzavutika.
Pa nthawi yachisika chakecho mphongoyo idzayipeza.
25 Iwe usathamange, nsapato zingakuthere kuphazi
ndi kukhosi kwako kuwuma ndi ludzu.
Koma unati, ‘Zamkutu!
Ine ndimakonda milungu yachilendo,
ndipo ndidzayitsatira.’
 
26 “Monga momwe mbala imachitira manyazi pamene yagwidwa,
moteronso nyumba ya Israeli idzachita manyazi;
Aisraeliwo, mafumu ndi akuluakulu awo,
ansembe ndi aneneri awo.
27 Iwo amawuza mtengo kuti, ‘Iwe ndiwe abambo athu,’
ndipo amawuza mwala kuti, ‘Iwe ndiye amene unatibala.’
Iwo andifulatira Ine,
ndipo safuna kundiyangʼana;
Koma akakhala pa mavuto amati,
‘Bwerani mudzatipulumutse!’
28 Nanga ili kuti milungu yanu imene munadzipangira nokha?
Ibweretu ngati ingathe kukupulumutsani
pamene muli pamavuto!
Inu anthu a ku Yuda,
milungu yanu ndi yambiri kuchuluka kwake ngati mizinda yanu.
 
29 “Kodi mukundizengeranji mlandu?
Nonse mwandiwukira,”
akutero Yehova.
30 “Ine ndinalanga anthu ako popanda phindu;
iwo sanaphunzirepo kanthu.
Monga mkango wolusa,
lupanga lanu lapha aneneri anu.
31 “Inu anthu a mʼbado uno, ganizirani bwino mawu a Yehova:
“Kodi Ine ndinakhalapo ngati chipululu kwa Israeli
kapena ngati dziko la mdima wandiweyani?
Chifukwa chiyani anthu anga akunena kuti, ‘Ife tili ndi ufulu omayendayenda;
sitidzabweranso kwa Inu’?
32 Kodi namwali amayiwala zokongoletsera zake,
kapena kuyiwala zovala zake za ukwati?
Komatu anthu anga andiyiwala
masiku osawerengeka.
33 Mumadziwa bwino njira zopezera zibwenzi!
Choncho ngakhale akazi oyipa omwe mumawaphunzitsa njira zanu.
34 Ngakhale pa zovala zako anthu amapezapo
magazi a anthu osauka osalakwa.
Anthuwo simunawapeze akuthyola nyumba.
Komabe ngakhale zinthu zili chomwechi,
35 inu mukunena kuti, ‘Ndife osalakwa,
sadzatikwiyira.’
Ndidzakuyimbani mlandu
chifukwa mukunena kuti, ‘Ife sitinachimwe.’
36 Chifukwa chiyani
mukunkabe nimusinthasintha njira zanu?
Aigupto adzakukhumudwitsani
monga momwe Asiriya anakuchititsani manyazi.
37 Mudzachokanso kumeneko
manja ali kunkhongo.
Popeza Ine Yehova ndawakana anthu amene munkawadalira,
choncho sadzakuthandizani konse.