Baruwa ya hiri ya
P'ET'ERO KWA AT'U OSI
Uthongodhyeri
Baruwa ii yaorwa ni P'et'ero ariye were ni muhumwi wa Jesu Masihi. Baruwa ii yaorerwa Amasihia osi a chaho.
Lengo ra baruwa ii
P'et'ero waora baruwa ii ili kuambiriza Amasihia maishi na kudzimanyirira na mafundisho ga ulongo garigokala gakifundishwa wakathi uwo. P'et'ero anaambiriza kukala muhaso wa maut'u gago ni kugwira mafundisho ga Jesu na kumumanya Mulungu t'ot'ot'o.
Kit'u kingine kirichomuhendya aore baruwa ii ni kwamba were ao alimu a ulongo were manafundisha at'u kukala Jesu Masihi k'andauya kaheri. Ndo naye kahi za baruwa ii anaamba kukala, “Mulungu k'ana kisoi bule na kutengeza ut'u ariolaga kukala andauhenda, here at'u angine maazazho. Iye anahenda kumuvumirira thu. K'endzi at'u mangamike, ela anahendza at'u osi mathubu.” (2 P'et'ero 3:9)
Maut'u garigo mumu
Uvoro 1:1-2
Amasihia mav̱iryazho kuishi 1:3-15
Nguma ya Masihi 1:16-21
Kudzimanyirira na alimu a ulongo 2:1-22
Kuuya kwa Jesu Masihi 3:1-18
1
Mimi Simoni P'et'ero muhumiki na muhumwi wa Jesu Masihi, ninandhika baruwa ii kwenu ninwi ndugu muriomukuluhira Jesu Masihi dza zho furizhomukuluhira siswi ahumwi. Kwa kukala munamukuluhira Jesu, bai Mulungu wamuhasa zhomu dza siswi, na vivi zhakala kwa kukala ye Jesu ariye ni Mulungu wehu na ni mwokoli wehu ni muhachi.
1:2 Jud 2Bai Mulungu naamuhase zhomu na amuhendye mukale na dheri, kwa kukala munamumanya iye na Bwana wehu Jesu Masihi.
P'et'ero anaadha Amasihia viryahu mav̱iryazho kuishi
1:3 1:16-17; Aefe 1:3Kwa kukala funamumanya Jesu, nguvu za Mulungu zirizo ndani mwakwe zahup'a kila kit'u kindichofwaviza kuishi maisha ga kumufwahiza Mulungu. Ni Mulungu nde arehutsagula kwamba hupate muthalo kahi za ngumaye na udzo wa kwakwe. 1:4 Arum 5:2; Jako 1:14-15Kwa ngira ii bai Mulungu wahuhasa zhomu zhenye kwa kuhup'a zho vigerwa vidzo arizhofulaga. Na vigerwa vivi bai vindahup'a nguvu za kushinda th'amaa mbii-mbii za urumwengu; kwa ngira ii mundakala here Mulungu. 1:5-6 Tit 2:11-12Kwa ut'u uwo bai, musithosheke na ko kumukuluhira Mulungu kare thu, hatha, ngezani na kuishi maisha madzo. Mukikala munaishi maisha madzo, ngezani na kumumanya Mulungu zaidhi. 1:6 Agal 5:22-23Bai mundihokala munamumanya Mulungu, dzizulieni na mai. Kahi za kudzizulia kwenu bai, vumirirani mashaka. Na dzulu za kuvumirira mashaka mufwahizeni Mulungu kwa maisha genu. 1:7 Agal 6:10Na dzulu za kumufwahiza Mulungu hendzanani here ndugu. Na dzulu za kuhendzana here ndugu ahenzeni at'u osi. Kwani mukienderera kugathimiza maut'u gaga gosi maisha genu gandakala na faidha kwa kukala mwamumanya Bwana Jesu Masihi jeri. Ela chamba k'amuvizho nidzizhomwambira mundakala mu here mut'u kipofu atseona, kwani mundakala mudzasahau kukala zo dambi zenu za kapindi Mulungu wagonya kumutsusa kare.
10 Kwa vizho hendani chadi ndugu zangu, ili maisha genu ganyese kukala mwatsagulwa ni Mulungu jeri, nanwi mukihenda vizho asena, k'amundauya nyuma ng'otolo. 11  1:11 2 T'imo 4:18; Mwokoli: 2:20; 3:18; Tit 3:6Badaye ye Bwana, mwokoli wehu Jesu Masihi, andamukaribishat'o kahi za wo uthawaliwe wa kare na kare. 12  1:12 Jud 5Kwa vizho nindakala nikimukumbukiza maut'u gaga kwenda-kwenda, ingahokala munagamanya kare, na vivi muimire kahi za ujeri. 13 Na nikikala nichere kuishi kahi za mwiri uu, ninaona kukala ni hachi nikale nikimukumbukiza dzulu za maut'u gaga. 14  1:14 2 Akor 5:1; 2 T'imo 4:6; Joh 21:18-19Kwani ninamanya kukala uu mwiri wangu be si kure na kuuricha bule, here Bwana wehu Jesu Masihi arizhonayesa lwazu. 15 Nami ninahendza zhomu kuhakikisha kukala, hatha nikikala nidzauka kidza maut'u gaga mukale munagakumbukira siku zosi. 16  1:16-18 Math' 17:1-8Kwani hurihokudzamumanyisa dzulu za kudza na nguvu za Bwana Jesu Masihi, k'afuhumirire ngano za kuhenda kutungwa bule, ela fwamumanyisa here mashahidhi hurio wo ubomuwe fwawona na matso gehu. 17-18 Kwani wakathi uryahu arihohokera ishima na nguma kula kwa Mulungu Baba kuko dzulu za murima mueri, siswi were fu hamwenga naye. Naswi fwasikira mumiro kula mulunguni kwa iye Nguma Bomu ukiamba, “Yuyu nde Mwanangu muhendzwi anifwahizaye.” 19  1:19 Zabu 119:105; Arum 1:2; 13:12; 1 P'et 1:10-11Bai vivi funa hakika zaidhi na wo ujumbe wa manabii. Na ujumbe uwo mukiugwira mundakala munahenda ut'u udzo mana uwo ni here taa ring'alaro kizani, muhaka haho kundihocha na nyenyezi ya madzach'a indihombola na ing'ale mioyoni mwenu. 20 Kwandza mosi, manyani kukala k'akuna mut'u adimaye kumboza mana ya unabii kahi za Maoro kwa kuhumira akilize mwenye. 21  1:21 2 T'imo 3:15-16Kwani k'akuna mut'u ariyemboza unabii kula kwa akilize mwenye, ela at'u mamboza unabii kula kwa Mulungu kwa kulongozwa ni Roho Mweri.

1:2 1:2 Jud 2

1:3 1:3 1:16-17; Aefe 1:3

1:4 1:4 Arum 5:2; Jako 1:14-15

1:5 1:5-6 Tit 2:11-12

1:6 1:6 Agal 5:22-23

1:7 1:7 Agal 6:10

1:11 1:11 2 T'imo 4:18; Mwokoli: 2:20; 3:18; Tit 3:6

1:12 1:12 Jud 5

1:14 1:14 2 Akor 5:1; 2 T'imo 4:6; Joh 21:18-19

1:16 1:16-18 Math' 17:1-8

1:19 1:19 Zabu 119:105; Arum 1:2; 13:12; 1 P'et 1:10-11

1:21 1:21 2 T'imo 3:15-16