Baruwa ya hiri ya P'aulo kwa
T'IMOTH'I
Uthongodhyeri
Kahi za ii baruwa ya hiri ambayo P'aulo wamuorera T'imoth'i funaona kukala P'aulo ananena maut'u kwa undani zaidhi.
Lengo ra baruwa ii
P'aulo anamona T'imoth'i kukala a dza here mwanawe mwenye, kwani anamuhadza kahi za mavoyoge (1:2, 3), mana anahendza T'imoth'i akalet'o Kimasihia na adzifundishe kuvumirira thabu (2:1, 3). Kahi za ii baruwa ii P'aulo hatha adzagahadza madzina ga mameye T'imoth'i na h'aweye (1:5), kidza anamukumbukiza viryahu arizhomwikira mikono.
Kwereko angine ambao madzihendya kukala manamuhendza Mulungu, nao were mangizwa magandzani ni Shethani na kwa vizho, P'aulo anamwambira T'imoth'i adziike kure na maut'u gagwagago avulana (2:20-26; 3:1-9). Kidza anamwambira T'imoth'i aenderere kuhubiri Uv̱oro wa Mulungu hatha kala kuna ukomu fulani (4:2), kidza anamuadha adzitsundze na alimu a ulongo. P'aulo anamanya kamare kukala andafwa kwa kuluhirore, ela hatha hamwenga na vizho Mulungu andamup'a noso kwa kukuluhirakwe (4:6-8), na anamukumbukiza T'imoth'i dzulu za maut'u gago (2:11-12).
Maut'u garigo mumu
Mulamuso na mavoyo kwa T'imoth'i 1:1-2
Usimuonere haya Bwana 1:3-8
Mut'u adimazho kukala shikari mudzo wa Masihi 2:1-26
At'u mandizhokala ho siku za mwisho 3:1-9
Kuenderera kumukuluhira Mulungu 3:10–4:8
Malagizo kwa T'imoth'i na maut'u ga mwisho-mwisho 4:9-22
1
1:1 1 T'imo 2:7Kula kwa P'aulo muhumwi wa Masihi Jesu. Mulungu wahendza mwenye kunitsagula nihubiri cho kilagane cha uzima kiricho kahi za Masihi Jesu. 1:2 T'imoth'i: 1 T'imo 1:2; 1 Akor 4:17Baruwa ii namwandhikira mwanangu T'imoth'i nimuhendzaye. Bai babiyehu Mulungu na Bwana wehu Masihi Jesu nimakugere nema makuonere mbazi na makup'e dheri.
T'imoth'i anangizwa nguvu aenderere kukala mwaminifu
1:3 Afil 3:5; 1 T'imo 1:5Mut'u mimi namushukuru Mulungu sana, na ninamuhumikira bila wasiwasi dza zho marizhohenda akare angu ho kapindi. Kila nivoyaho, kala usiku hedu mutsana sikosa kukuhadza uwe bule. Nikikumbukira viryahu urizhomboza matsozi, be nikukala naaza ndakona rini, ili nihende raha. 1:5 Mahe 16:1Wakathi munji, nikuaza dzulu za ro kuluhiro ra kwako, ririro si ra kudzihendesha. Kuluhiro ra samupuli iyo, ndo ririrokala na h'aweyo Loisi, na mameyo Yunisi. Nami namanya kamare, kuluhiro riro ndo uriro naro uwe nawe. 1:6 1 T'imo 4:14Kwa ut'u uwo bai, namala nikukumbukize kukala, kiryahu kigerwa urichogerwa ni Mulungu, wakathi nirihokuikira mikono, be hakikisha kukala unakits'ots'era. 1:7 Arum 8:15Mana iye Mulungu k'ahup'ire roho ya woga, ela wahup'a roho ya kuhuhendya hukale na nguvu, huhendzane na hutoe kwa akili.
1:8 2:9; Arum 1:16Kwa vizho usikale na haya na kukala shahidhi wa Bwana wehu, hedu hatha kuona ni aebu zho zha unanimanya mimi, niriye ni jela kwa ut'u wa iye. Ela hat'u ha vizho uwe hala muzao kahi za kuteseka kwa ut'u wa wo Uv̱oro Udzo kwa nguvu za Mulungu. 1:9 Aefe 2:8-9; Tit 3:5Mulungu wafuokola na akifwiha, ili huishi maisha maeri. Naye wahenda vivi, si kwamba were fwahenda rorosi ridzo, hatha bule. Iye wahenda vizho kuhendza mwenye na kwa ut'u wa yo nemaye. Nema ii fwaigerwa kukirira na Masihi Jesu hangu hatha urumwengu k'audzaumbwa. 10  1:10 Joh 1:14; Tit 3:6; Kifwa na uzima: 1 Akor 15:20, 55, 57; Aebu 2:14-15Na vivi nema iyo idzaonyeswa lwazu kwa kudza kwa mwokoli wehu Masihi Jesu. Iye Masihi Jesu nde ariyekudzausa kifwa na akihenda at'u mang'alirwe ni maut'u ga uzima wa kare na kare. Vivi wavihenda kukirira na wo Uv̱oro Udzo. 11  1:11 1 T'imo 2:7Kwa ut'u wa wo Uv̱oro Udzo bai Mulungu wanitsagula here muhumwi na mwalimu niambirize at'u wo Uv̱oro Udzo. 12 Ndosa hatha naona romu. Ela mut'u mimi sizhona ni aebu bule, mana iye nidziyemukuluhira ninamumanya. Nami namanya kamare kukala anadima kukirindat'o kiryahu arichonip'a muhaka iryahu siku ya mwisho. 13  1:13 1:5; 1 T'imo 1:10Garyahu urigosikira nikiganena, be gaige gago na gandakala mulongozo mudzo wa mafundisho madzo kahi za kuluhiro na mahendzo ga Masihi Jesu. 14  1:14 1 T'imo 6:20H'aya uryahu ujeri uriwougerwa uwike, be urinde kwa nguvu za ye Roho Mweri ariye anatoa ndani zehu.
15  1:15 4:16Uwe unamanya kukala kila mut'u kahi za jimbo ra Asia wanitsuha. Kahi za ao mariohenda vizho ni Fugelo na Herimogene.
16  1:16 Onesiforo: 4:19Ela mut'u iye Onesiforo iye, Bwana naamuonere mbazi iye na adamue. Mana mut'u iye Onesiforo, wanip'a moyo k'ana nyinji sana na k'akalire na haya kunitsemberera mo jela. 17 Arihofika Rumi thu, waniuziza-uziza hatha akinipata. 18 H'e zho arizhonaviza ko Efeso, samba hatha we unavimanya. Bwana naamuonere mbazi, ho siku ya mwisho.

1:1 1:1 1 T'imo 2:7

1:2 1:2 T'imoth'i: 1 T'imo 1:2; 1 Akor 4:17

1:3 1:3 Afil 3:5; 1 T'imo 1:5

1:5 1:5 Mahe 16:1

1:6 1:6 1 T'imo 4:14

1:7 1:7 Arum 8:15

1:8 1:8 2:9; Arum 1:16

1:9 1:9 Aefe 2:8-9; Tit 3:5

1:10 1:10 Joh 1:14; Tit 3:6; Kifwa na uzima: 1 Akor 15:20, 55, 57; Aebu 2:14-15

1:11 1:11 1 T'imo 2:7

1:13 1:13 1:5; 1 T'imo 1:10

1:14 1:14 1 T'imo 6:20

1:15 1:15 4:16

1:16 1:16 Onesiforo: 4:19