Uv̱oro Udzo here arizhouora
MARIKO
Uthongodhyeri
Chuwo kiki cha Mariko ndo kifuti kahi za zhuwo zhosi vine visumurirazho dzulu za Uv̱oro Udzo. Chuwo kiki kinasumurira dzulu za miujiza ariyoihenda Jesu. Jesu arihoatsagula anafundzie ane wakwatya kare kuhenda miujiza. Kahi za ao mariohozwa, ni mut'u ariyekala ana p'ep'o (1:21-28), mutsedza wa Simoni (1:30-31), makundi ga at'u mariokala ni akongo na hatha mut'u ariyekala ana mahana (1:40-45).
Mariko kahi za chuwo kiki anafwanyesa kukala Jesu wahoza at'u kwa nguvu za Mulungu.
Ut'u ungine ni kwamba athumia a Kiyahudi makahala kumukubali Jesu. Vivi zhaahenda makwatye kulola kadzanya ka kumwalagira Jesu (11:18). P'ep'o nao were kila andihozhoga Jesu manakwatya kuthethema kwa kukala ao were manamanya kukala Jesu ni Mwana wa Mulungu, idzaho Jesu were k'aaruhusu mavinene bule vivi.
Chuwo kiki kithele miujiza ambayo yaangalaza o anafundzi a Jesu na hatha at'u osini, ela Mariko anaona muujiza mubomu, ni kuteswa na kwalagwa kwa Jesu. Mut'u wa kwandza ariyeng'alirwa ni muujiza uu ni yuyahu mubomu wa shikari a Kirumi ambaye arihomona Jesu anafwa ho musalabani waamba, “Mut'u yuyu were ni Mwana wa Mulungu jeri.” (15:39)
Kahi za chuwo kiki Mariko anaeleza manji dzulu za maadha ga Kiyahudi, vivi vinanyesa kukala chuwo kiki were chaorerwa at'u mario si Ayahudi na Amasihia mario si Ayahudi.
Kidza amalazho Mariko ni kwamba o mandioshoma chuwo kiki mangizwe nguvu na mamukuluhire Jesu kwamba aahoze kula kwa makongo gao. Mariko pia anamala kuambira o ashomi kukala kumuishira Mulungu si kit'u rahisi bule, kwa vizho kila amuthuwaye Jesu, suthi akale thayari kupata thabu hedu hatha kwalagwa here ye Jesu.
Maut'u garigo mumu
Uv̱oro wa Johana Mubat'izaji 1:1-8
Kubat'izwa na kujezwa kwa Jesu 1:9-13
Jesu ko Galilaya 1:14–9:50
Jesu anauka Galilaya na kwenda Jerusalemu 10:1-52
Wiki ya mwisho ya Jesu 11:1–15:47
Kufufuka kwa Jesu 16:1-8
Jesu anaambolera anafundzie 16:9-20
1
Johana anaathayarisha at'u
Math'ayo 3:1-12; Luka 3:1-18; Johana 1:19-28
1:1 15:39; Aebu 2:3Uu ndo Uv̱oro Udzo wa Jesu Masihi Mwana wa Mulungu. 1:2 Mala 3:1; Kumbo 23:20; Math' 11:10; Luk 1:76; 7:27Uv̱oro uu Udzo waandza here arizhokala nabii Isaya waora kukala Mulungu waamba,
“Lola ninahuma mujumbe wangu mberezo,
andiyekutengezera ngirayo.
1:3 Isa 40:3Mut'u iye analuta mumirowe ko nyika na kuamba,
‘Mutengezereni ngira Bwana,
Mutengezereni ngira ya kugoloka.’ ”
1:4 Luk 3:3Bai muhumwa yuyu were ni mut'u mumwenga aifwaye Johana Mubat'izaji naye waonewa ko nyika akikala anahubiri na kuamba, “Thubuni mubat'izwe, na Mulungu andamusamehe dambi zenu.” Na at'u anji makwendamusirikiza Johana. At'u aa mambola jimbo ra Judea na wo mudziwe mubomu uifwao Jerusalemu. Nao maziungama dambi zao, na Johana akiabat'iza kahi za wo muho wa Jorodani. 1:6 2 Athaw 1:8Johana were valore ni ra nyoga za ngamira naye wadzifunga mukanda wa k'ingo mo chununi. Naye wakala akirya kw'eth'eth'e na uchi wa nyuchi.
Naye kahi za kuhubirikwe waamba, “Kunadza mut'u mwenye cheo kuriko mimi nyuma zangu. Mimi sifika hatha mut'u wa kumuvula virahuzhe. Mimi ninamubat'iza na madzi, ela iye andamubat'iza na Roho Mweri.”
Jesu anabat'izwa
Math'ayo 3:13-17; Luka 3:21-22
Na kahi za siku zizo Jesu wakudza kula Nazareth'i kahi za jimbo ra Galilaya na Johana akimubat'iza kahi za wo muho wa Jorodani. 10 Na Jesu arihokala akumbolani mo madzini, akiona ko mulunguni kudzagunuka na Roho anatserera dzuluze here giya. 11  1:11 Zabu 2:7; Isa 42:1; Mar 9:7; 12:6Na kukimbola sauthi kula ko mulunguni ikiamba, “Uwe u Mwanangu muhendzwi, unifwahizaye.”
Jesu anajezwa ni Shethani
Math'ayo 4:1-11; Luka 4:1-13
12 Na mara mwenga ye Roho Mweri akimuhendya ende nyika. 13 Akikala ko nyika siku mirongo mine, na Shethani wakala akimujeza. Nao malaika makikala manamuhumikira. Jesu were a hamwenga na nyama a tsakani ko nyika.
Jesu anaandza kuhubiri ko Galilaya
Math'ayo 4:12-17; Luka 4:14-15
14 Bada ya Johana Mubat'izaji kugwirwa na kwangizwa jela, Jesu wakwenda ko jimbo ra Galilaya na achendahubiri Uv̱oro Udzo wa Mulungu. 15 Na Jesu waambira at'u vivi, “Wakathi uriwoambwa udzathimira na uthawali wa Mulungu udzafika hehi. Kwa vizho thubuni dambi zenu na muukuluhire wo Uv̱oro Udzo wa Mulungu.”
Jesu anaambira avuvi mamuthuwe
Math'ayo 4:18-22; Luka 5:1-11
16 Siku mwenga Jesu arihokala ananenda mo k'anda-k'anda ya ziya ra Galilaya, waona avuhi airi, ambao were ni Simoni na nduguye ariyeifwa Anderea. Nao were manatsuha vimia zhao mo ziyani mavuhe makumba. 17 Jesu akiambira, “Nithuwani, nami nindamuhendya mukale avuhi a at'u.” 18  1:18-20 Math' 8:21-22Nao haho kwa haho, makiviricha zho vimia zhao na makimuthuwa.
19 Gonya Jesu akisongera ho mbere vichache na akiaona Jakobu na Johana, ana a Zebedayo ma dauni mwao manafuma vimia zhao. 20 Naye ko kuaona thu, akiaiha. Bai ye mut'u na nduguye makimuricha babiyao Zebedayo na o at'u a kuhenda kukodisha mo dauni na makimuthuwa Jesu.
Jesu anamboza mut'u p'ep'o
Luka 4:31-37
21 Bai Jesu na o anafundzie machenda kahi za mudzi wa Kaperinaumu, na irihofika siku ya Sabato, Jesu achangira kahi za sinagogi na akiandza kufundisha. 22  1:22 Math' 7:28-29Na lola o at'u mariomusikira mangalazwa zhomu ni go mafundishoge, kwani were k'afundisha dza here alimu a Sheria mafundishazho, ela were anafundisha here mut'u mwenye wadimi. 23 Saa iyo-iyo mumo sinagogini mukidza mut'u mwenye p'ep'o. Akipiga k'ululu, 24  1:24 3:11akiamba, “Unani naswi we Jesu wa Nazareth'i? Vidze udzire uhunonge-nonge? Ninamanya uwe u h'ani. Uwe u Mweringwa wa Mulungu!” 25 Kusikira vizho, Jesu akimuchemera ye p'ep'o, akimwamba, “Hedu nyamala kare na umwambole.” 26 Ye p'ep'o akimuthukusa ye mut'u zhomu zhenye, kuno anapiga k'ululu na kumwambola ye mut'u. 27 Na o at'u osini mo sinagogini makingalala na makiuzana-uzana makiamba, “Ut'u uno ni ut'u wani? Mut'u yuyu ana wadimi wa kualagiza p'ep'o mambole, na o p'ep'o manahenda vizho zhenye! Ni mafundisho masha gano hedu dze!” 28 Kwa vizho uv̱oro wa Jesu ukitsamuka haraka kila hat'u kahi za jimbo ra Galilaya.
Jesu anahoza at'u anji
Math'ayo 8:14-17; Luka 4:38-41
29 Bai Jesu, na Jakobu, na Johana na anafundzie angine marihombola kahi za ro sinagogi thu, makwenda kare hatha nyumbani kwa Simoni na Anderea. 30 Vikara kuko, mutsedza wa Simoni wa kiche were a kitandani ana homa. Bai marihofika thu, Jesu achambirwa kare dzuluze. 31  1:31 5:41Jesu achenda hehi achendamugwira mukono, akimwaviza kurungarara. Na ro homa rikimuricha hatha akiandza kuahikirahikira. 32 Dzulo riro bada ya dzuwa kupothoka, akongo osi na o mariokala mapagawa ni p'ep'o marefwa kwa Jesu. 33 Na o at'u osi a wo mudzi wa Kaperinaumu makundzumanyika ho mulomoni ha yo nyumba. 34  1:34 3:12Bai Jesu akiahoza anji mariokala na makongo ga kila namuna, na achamboza at'u p'ep'o anji. Kidza o p'ep'o k'aap'ere kadzanya ka kunena, kwa kukala mere manamanya iye ni h'ani.
Jesu anahubiri Galilaya ndzima
Math'ayo 4:23-25; Luka 4:42-44
35  1:35 Luk 5:16Madzach'a maitsi siku ya hiriye, Jesu wambola, akiuka achenda hat'u nyika hariho k'ahana mut'u na achendavoya. 36 Ndo Simoni na andziye makikwatya kumudengereka. 37 Marihomona makimwamba, “At'u osi manakumala kuryahu” 38 Ela Jesu akiadzigidzya akiamba, “Hindeni kahi za vidzidzi vingine virizho hehi na haha. Vinav̱irya nikahubiri mo vidzidzini namo, kwa kukala vizho ndo virizhonireha.”
39  1:39 Math' 4:23Kwa vizho achenda kahi za Galilaya yosi, kuhubiri kahi za masinagogi na kumboza at'u p'ep'o.
Jesu anahoza mut'u wa mahana
Math'ayo 8:1-4; Luka 5:12-16
40 Siku mwenga, hakidza mut'u wa mahana kwa Jesu, akipiga mavindi na akimuvoya akiamba, “Ukihendza unadima ukanihoza!”* 1:40 Haha ro neno renye ra Kiyunani rinaamba, ‘kunitsusa.’ At'u a mahana were manahalirwa kukala ni achafu. 41 Jesu akidzalwa ni mbazi na akigoloza mukono akimugut'a na akiamba, “Ninahendza, hola!” 42 Na go mahana gachangamika mara mwenga na akihola kamare. 43 Jesu akimwamba ye mut'u kukala ahauke kare na kidza akimukokot'era zhomu zhenye akimwamba, 44  1:44 Alaw 14:2-32; Mar 7:36; Luk 17:14“Vivi be usizhambire mut'u bule, ela enda ukamwanyese mulombi, gonya umboze sadaka ya ko kuholako, yo ariyolagiza Musa, ili kila mut'u amanye kukala udzahola jeri.” 45  1:45 7:36Ela ye mut'u achenda, na achendakwacha kuuvumisha wo uv̱oro kila hat'u. Lola, wanena zhomu hatha Jesu akikala k'adima kwenda kahi za mudzi vivi-vivi, hat'u ha vizho akikala kut'u kungine-kungine kuriko k'akuna at'u, ela hamwenga na vizho at'u makimudzirira kula kila hat'u.

1:1 1:1 15:39; Aebu 2:3

1:2 1:2 Mala 3:1; Kumbo 23:20; Math' 11:10; Luk 1:76; 7:27

1:3 1:3 Isa 40:3

1:4 1:4 Luk 3:3

1:6 1:6 2 Athaw 1:8

1:11 1:11 Zabu 2:7; Isa 42:1; Mar 9:7; 12:6

1:18 1:18-20 Math' 8:21-22

1:22 1:22 Math' 7:28-29

1:24 1:24 3:11

1:31 1:31 5:41

1:34 1:34 3:12

1:35 1:35 Luk 5:16

1:39 1:39 Math' 4:23

*1:40 1:40 Haha ro neno renye ra Kiyunani rinaamba, ‘kunitsusa.’ At'u a mahana were manahalirwa kukala ni achafu.

1:44 1:44 Alaw 14:2-32; Mar 7:36; Luk 17:14

1:45 1:45 7:36