1 Juwau
1
Moyo Wakusaya Kumala na Jezu
Tiri kukunemberani bza ule omwe akhalipo kale kucokera pakuyamba, omwe tidamubva, ticimuwona na maso yathu, ticimudinga ndipo manja yathu yadamukhuya. Iye ni Fala la Moyo. Thangwe moyoyo udalatizidwa, ndipo ife tidauwona ticikhala mboni. Ife tiri kukuwuzani bza moyo wakusaya kumala omwe ukhana Baba ndipo iye adatilatiza. Na bzire bzomwe tidawona ticibzibva pomwe ndibzo tiri kukuwuzani kuti imwepombo mukhale na cibverano na ife. Nakuti ifembo tinacibverano na Baba na Mwanace Jezu Krixtu. Tiri kukunemberani bzimwebzi kuti kukondwa kwathu kukhale kukulu kwene-kwene.
Tingafambe tani paceza
Iyi ni nkhani yomwe tidabva kuna iye. Ndipo ife tiri kukuwuzanimbo kuti Mulungu ni ceza, ndipo iye alibe mdima na pang'onopo. Tikalewa kuti tina cibverano na iye, ticifamba mumdima, tiri kunama ndipo tiri kucita lini bzinthu bza cadidi. Tsono, tikafamba paceza ninga momwe iye ali pacezambo, tina cibverano na andzathu. Na tenepo mulopa wa Mwanace Jezu un'titsuka bzakuipa bzathu bzentse. Tikalewa kuti tiribe bzakuipa, tiri kubzinamiza tekha-tekha ndipo ife tiribe cadidi. Nakuti iye ngwakukhulupirika na kulungama, tikabweka bzakuipa bzathu iye an'tilekerera bzakuipabzo na kutitsuka bzakuphonyeka bzathu bzentse. 10 Tikalewa kuti timbaphonya lini tiri kumuyesa nyakunama ndiye, ndipo ife tiribe fala lace.