JONA
1
Ntsiku ibodzi Mbuya adawuza Jona mwana wa Amitai aciti: “Lamuka uyende ku m'zinda ukulu wa Niniva ukaupalizire thangwe ine-pano ndabzibva kale bza kuipa bzawo.”
Ndipo Jona adalamuka aciyenda kuTalisisi kuthawa Mbuya. Iye adapolika ku Jopa, kumweko adakaona xitima ya m’madzi yomwe ikhafuna kuyenda ku Talisisi. Adagula thikiti acipakira kuti ayende ku Talisisiko, Mbuya aciona na maso yawo.
Ndipo Mulungu adatumiza conzi cikulu kwene-kwene, madzi ya nyanza yadabvunduka yacicita mawimbi makulu. Ndipo xitimayo ikhadasala pang'ono kulobzika. Wakubvukuta xitimayo adabva mantha, aciyamba kukuwa m’bodzi na m’bodzi acimbakumbira thandizo kuna mulungu wace. Ndipo iwo adayamba kuthusa mitolo m’madzi kuti xitimayo ilule. Tsono Jona adabuluka pantsi pa xitimayo acikagona tulo. Ndipo m'kulu wa xitima adyenda kukam'bvunza Jona kuti: “Ungoneranyi muno? Lamuka, ukumbire mulungu wako! Pinango iye angatibvere ntsisi kuti tisaye kufa. Iwo adapangana wentse kuti: “Mbatibwereni tione mbani wabweresa tsokali. Iwo adacita tenepoyo acifufudza ndipo adaphata Jona. Pamwepo adam'bvunza kuti: “Tiwuze tsapanopa kuti thangwe lanyi taona tsokali. Uli kucitanyi muno? Ndiwe wa kuponi? Ndiwe wa m'tundu wanyi? Ndipo Jona adatawira aciti: “Ndine mu Ebereu, nimbapemba Mulungu Mbuya wa kudzulu, omwe adalenga madzi ya nyanza na pantsi.” 10 Ndipo wanthuwo adabva mantha kwene-kwene acim'bvunza pomwe kuti: “Wacitiranyi bzimwebzi? Thangwe iwo akhadziwa kale kuti iye akhathawa Mbuya, omwe akhadamutuma. 11 Pamwepo, iwo adamubvunza aciti: “Tsono unfuna kuti tikucitenyi ife-pano kuti madzi ya nyanzaya yaderekhe?” Thangwe madzi ya nyanzayo yakhambabvunduka yacimbadzala pomwe. 12 Ndipo Jona adawatawira aciti: “Nditembeni mundithuse m’madzi ya nyanzaya, ndipo iyo ya n’derekha. Nakuti ine nin'dziwa kuti conzici cabwera na thangwe langu”. 13 Na tenepo wabvukuti akhabvukuta kan'kulumize kuti afike kamangu ku mphepete, tsono alibe kukwanisa thangwe mawimbiyo yakhana mphanvu kwene-kwene, 14 ndipo pamwepo adayamba kupemba na kukuwa aciti: “Nandi Mbuya! Tiri kukumbirambo kuti muleke kutipha na thangwe la munthuyu. Lekani kutipasa mulandu na thangwe la infa yace, nakuti imwepo Mbuya mwacita bzomwe imwe mwatonga.” 15 Iwo adam'temba Jona, acimuthusa m'madzi, kucokera pamwepo ndipo mandziyo yadaderekha. 16 Iwo adabva mantha kwene-kwene na Mbuya, ndipo acimuikhira ntsembe, acikhala pomwe na cikhulupiro. 17 Ndipo Mbuya adatumiza cintsomba cikulu kwene-kwene, kuti cimumeze Jonayo, iye adakhala ntsiku zitatu m’mimba mwacenemo.