Kalata gwa kwanda ʉgwa Paʉli kʉ
Bakolinti
Ɨsyakʉlongosya
Ʉntʉmigwa Paʉli aasimbile kalata ʉjʉ kʉ Bakɨlɨsiti abaa mu Kolinti, aka kaalɨ kaaja kafumuke nkiisʉ ɨkya Bʉgiliki. Paʉli aalʉmbɨliile nkaaja ako ɨkyɨnja kɨmo nʉ kʉkɨndapo (Ɨmbombo sya Batʉmigwa 18:1-18), abandʉ bingi baalɨmmwitiike Jesu. Looli Paʉli bo aasookileko kʉ Kolinti, aBakɨlɨsiti balɨnkwanda ʉkʉtapʉkana ndwitɨko. Aasimbile kalata ʉjʉ ʉkʉbatʉʉla aBakɨlɨsiti bala, ʉkʉtɨ bɨɨmege kanunu ndwitɨko.
Mwa kalata ʉjʉ, ikʉlɨngaania ʉbʉbiibi ʉbwa kʉtapʉkana abiitɨki nʉ kʉkaanikana ɨsya lwitɨko nkɨpanga kya Kyala. Ikʉlɨngaania muno Mbepo Mwikemo ikʉtʉpapo ɨfikʉngɨlwa fingi, fiijo bo ʉlʉgano, ʉlʉ lukʉtʉtʉʉla ʉkʉmmwipuuta Kyala nʉ kʉja na kajɨɨlo akanunu ndwitɨko. Kangɨ ikʉbakʉmbʉsya ʉkʉtɨ paapo Kɨlɨsiti aasyʉkile ʉkʉfuma mbafwe, tʉmeenye ʉkʉtɨ na nuuswe ikwisa kʉtʉsyʉsya ʉkʉja bʉʉmi kangɨ.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Paʉli ikʉbaponia aBakolinti nʉ kʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala kʉnongwa jaabo 1:1-9
Ikʉlɨngaania ɨsi aasipɨliike ɨsya kʉtapʉkana nkɨpanga kya Kyala ɨkya mu Kolinti 1:10–4:21
Ikʉbasoka abiitɨki aba balɨ na kajɨɨlo akaa bʉlogwe, nʉ bʉbiibi ʉbwa lʉko nʉ lʉko 5:1–6:20
Ɨmanyisyo ɨsya bwegi 7:1-40
Ɨmanyisyo ɨsya kajɨɨlo aka kikʉlondigwa ʉkʉja nako pa bandʉ aba bakaja Bakɨlɨsiti 8:1–10:33
Ɨmanyisyo ɨsya muno aBakɨlɨsiti bikʉlondeligwa ʉkwitɨkana nkɨpanga kya Kyala kʉ lʉgano nʉ lʉtengaano 11:1–14:40
Ɨmanyisyo ɨsya kʉsyʉka ʉkʉfuma mbafwe 15:1-58
Ʉlʉbaatɨko lwa Paʉli ʉlwa kʉfijaatɨla ɨfipanga fya Kyala 16:1-24
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Paʉli, ne Kyala aambɨlɨkiile kʉ bwigane bwake ʉkʉja ntʉmigwa gwa Kɨlɨsiti Jesu. Ʉne na Sositeni, ʉgwamyɨtʉ ndwitɨko, tukʉbasimbɨla ʉmwe mwe baa nkɨpanga kya Kyala ɨkɨ kɨlɨ mu Kolinti, ʉmwe mwe Kyala abapelile ʉkʉja biikemo nkʉlʉngana na Kɨlɨsiti Jesu, nʉ kʉbabɨlɨkɨla ʉkʉja bandʉ baake. Ʉkʉbombeligwa bo ʉlo, mulɨ pamopeene na bandʉ boosa popoosa apa balipo aba bikʉnsʉʉma ʉNtwa Jesu Kɨlɨsiti, ʉjʉ jo Ntwa gwabo kangɨ gwɨtʉ.
Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Taata Kyala na kʉ Ntwa Jesu Kɨlɨsiti, fijege na nuumwe.
Paʉli ikʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala kʉnongwa jaa Bakolinti
Ngʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala gwangʉ bwila kʉnongwa jɨɨnu, paapo abapeele ɨliipyana lyake mwa Kɨlɨsiti Jesu, namanga mmyake mupeeliigwe ʉbʉkabi ʉbwa fikʉngɨlwa ɨfya lʉko lwingi, mmasyʉ gɨɨnu na mmahala gɨɨnu. Ʉbʉkabi bwɨnu ʉbo, bukʉnangɨsya ʉkʉtɨ ɨNdʉmi ɨNunu jɨla ɨjaa Kɨlɨsiti, ɨjɨ twalʉmbɨliile kʉmyɨnu, jo jaa bwanalooli. Na ʉlʉ mukaagɨlwa ɨkɨkʉngɨlwa nakɨmo ɨkya Mbepo Mwikemo, bo mukʉguulɨla ʉkʉsetʉligwa ʉkwa Ntwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti. Ʉmwene ikʉbakasyaga, ʉkʉtɨ mulɨngiisa kʉlongigwa ʉkʉja batʉlanongwa pi isikʉ lɨla ɨlya kʉmmalɨɨkɨsyo, ɨlɨ ikwisa kʉsetʉligwa. Kyala jo gwa bwanalooli. Ʉkwendela mmyake, mwabɨlɨkɨliigwe ʉkʉja nʉ bʉlɨɨlanisi nʉ Mwanaake Jesu Kɨlɨsiti, ʉNtwa gwɨtʉ.
Ʉkʉbasoka abiitɨki aba bikʉtapʉkana
10 Baamyɨtʉ ndwitɨko, ngʉbapyelesya fiijo mu ngamu ɨjaa Ntwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti, mujege bandʉ baa kʉpɨlɨkɨsania. Mulɨngatapʉkanaga, looli mujege kandʉ kamokeene kʉlɨ ɨsi mukwinogona, kangɨ mujege nɨ nyango jɨmojeene. 11 Baamyɨtʉ, abandʉ bamo abaa nnyumba ɨjaa Kilo, baambʉʉlile ʉkʉtɨ bʉliko ʉbʉkɨndane kʉmyɨnu. 12 Ɨsi ngʉlonda ʉkʉjoba syo ɨsi, kʉkʉtɨ mundʉ ikʉjoba ɨsyake. Jʉmo ikʉtɨ, “Ʉne ngʉnkonga Paʉli.” Ʉjʉngɨ ikʉtɨ, “Ʉne ngʉnkonga Apolo.” Ʉjʉngɨ ikʉtɨ, “Ʉne ngʉnkonga Peeteli.” Ʉjʉngɨ ikʉtɨ, “Ʉne ngʉnkonga Kɨlɨsiti.” 13 Bʉle, Kɨlɨsiti iijabeenie? Bʉle, aalɨ jo Paʉli ʉjʉ aafwile pa kɨkohekano kʉnongwa jɨɨnu? Bʉle, mwalyosiigwe mu ngamu ɨjaa Paʉli?
14 Ngʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala paapo kʉmyɨnu naaboosiisye beene baa Kilisipo na Gajo, ngaaboosiisyepo abangɨ. 15 Po ʉlo akajako ʉjʉ abagiile ʉkʉjoba ʉkʉtɨ, oosiigwe kʉ ngamu jangʉ. 16 (Kangɨ naaboosiisye abaa nnyumba ɨjaa Sitefana, ngamanya ʉkʉtɨ naalɨmmoosiisyemo ʉjʉngɨ.) 17 Namanga Kɨlɨsiti akaalɨndʉmile kʉkoosya abandʉ, looli kʉkʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu, kɨsita kʉsʉʉbɨla amahala gangʉ ʉkʉjoba kanunu, ʉkʉtɨ ndɨngapungusya amaka agaa kɨkohekano ɨkya Kɨlɨsiti.
Amahala na maka agaa Kyala
18 Ɨsya kɨkohekano ɨkya Kɨlɨsiti kʉlɨ aba bikʉsoba bikwaga bʉkonyofu, looli kʉmyɨtʉ ʉswe twe tukʉpokigwa, ɨnongwa ɨsyo maka agaa Kyala. 19 Bo muno sisimbiigwe mwa Kalata ʉMwikemo ʉkʉtɨ,
“Abandʉ abaa mahala ngoonanga amahala gaabo,
abamangʼanyi ngoomola ʉbʉmangʼanyi bwabo.”* 1:19 Bala kalata gwa Jeesaja 29:14.
20 Po ngʉbalaalʉʉsya, balɨ kʉʉgʉ abaa mahala abaa kabalɨlo ako? Balɨ kʉʉgʉ abamanyisi baa ndagɨlo? Balɨ kʉʉgʉ aba bikʉtɨ basyageenie syosa? Kalɨ, Kyala akagapela amahala agaa pakiisʉ apa ʉkʉja bʉkonyofu? 21 Mmahala gaake, Kyala aabapeele abandʉ abaa pakiisʉ apa ʉkʉtɨ batoligwe ʉkʉmmanya ʉkwendela mmahala gaabo. Looli Kyala iiganile ʉkʉbapoka abandʉ beene aba bikʉmmwitɨka, ʉkwendela mbʉkonyofu ʉbwa ndʉmi ɨjɨ tukʉlʉmbɨlɨla! 22 ABajuuta bikʉlonda ɨfiika ʉkʉtɨ biitɨke. Aba bakaja Bajuuta bikʉlonda amahala. 23 Looli ʉswe, tukʉfumusya ɨNdʉmi ɨjaa Kɨlɨsiti ʉjʉ aafwile pa kɨkohekano. Kʉ Bajuuta, ɨnongwa ɨsyo bikwikinyamo, na kʉlɨ aba bakaja Bajuuta nongwa sya bʉkonyofu. 24 Leelo kʉlɨ aba Kyala ababɨlɨkiile ʉkʉja bandʉ baake, baje Bajuuta pamo balɨngaja Bajuuta, Kɨlɨsiti jo maka gaa Kyala, kangɨ jo mahala agaa Kyala. 25 Paapo ɨsi abandʉ bikʉsibona ʉkʉja bʉkonyofu bwa Kyala, sikɨndile amahala gaa bandʉ. Ɨsi bikʉsibona ʉkʉja bo boonywa bwa Kyala, maka makʉlʉmba ʉkʉkɨnda amaka gaa bandʉ.
Ʉkwituufya mwa Kɨlɨsiti
26 Po baamyɨtʉ ndwitɨko, mukʉmbʉkege muno mwajɨɨliile bo mukʉbɨlɨkɨligwa na Kyala. Bakaalɨ bingi pakatɨ pamyɨnu abaa mahala nkyeni mmbandʉ, kangɨ bakaalɨ bingi pakatɨ pamyɨnu aba baalɨ bɨɨmɨkigwa, pamo ʉkʉpaapigwa nnyumba ɨsya bɨɨmɨkigwa. 27 Looli Kyala aabasʉngwile abandʉ aba bikʉboneka ʉkʉja bakonyofu nkyeni mmbandʉ, ʉkʉtɨ abasʉʉsye aba bikwibona ʉkʉja na mahala. Kangɨ aabasʉngwile abandʉ abaa paasi, ʉkʉtɨ abasʉʉsye abaa maka. 28 Kyala aabasʉngwile abafujufu abaa pakiisʉ, aba abandʉ bikʉbiilaamwa, aba bakaja bɨɨmɨkigwa, ʉkʉtɨ anangɨsye ʉkʉtɨ ʉbwɨmɨkigwa ʉbwa pakiisʉ bʉkaja na mbombo najɨmo. 29 Po akajako ʉmundʉ gwesa ʉgwa kwituufya nkyeni mwa Kyala. 30 Namanga Kyala jo ʉjʉ abalʉngile ʉmwe na Kɨlɨsiti Jesu. Kyala ampelile Kɨlɨsiti ʉkʉja mahala gɨɨtʉ, kangɨ ʉkwendela mmyake atʉnangiisye ʉbʉgolofu bwa Kyala, atʉpelile ʉkʉja biikemo, 1:30 Abiikemo Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. atʉpokile. 31 Bo muno sisimbiigwe mwa Kalata ʉMwikemo ʉkʉtɨ,
“Ʉmundʉ gwesa ʉjʉ ikwituufya,
iituukɨfyege mu Ntwa.” 1:31 Bala kalata gwa Jelemija 9:24.

*1:19 1:19 Bala kalata gwa Jeesaja 29:14.

1:30 1:30 Abiikemo Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:31 1:31 Bala kalata gwa Jelemija 9:24.