Kalata gwa kwanda ʉgwa
Johani
Ɨsyakʉlongosya
Ʉntʉmigwa Johani aasimbile kalata ʉjʉ kʉ biitɨki bamo aba aabaganile bo ʉlwa baanaake. Ikʉbapyelesya abiitɨki ʉkwendelela ʉkwɨma kanunu ndwitɨko kwa Kyala mwa Jesu Kɨlɨsiti, kangɨ ikʉbasoka ʉkʉsikaana ɨmanyisyo sya bamanyisi baa bʉtʉngʉlʉ, aba baalimo nkɨpanga kya Kyala. Ikʉbakʉmbʉsya abiitɨki ʉkʉtɨ ʉmwene aalɨ na Jesu, po ʉlo ameenye nalooli ʉkʉtɨ Jesu aalɨ nʉ mbɨlɨ ʉgwa mundʉ bo ʉlwɨtʉ, kangɨ aalɨ Mwana gwa Kyala. Ikʉbasisimɨkɨsya abiitɨki ʉkʉtɨ, aabikʉjaga nʉ bʉʉmi bwa bwila na bwila, lɨnga bikwendelela ʉkʉmmwitɨka Jesu. Ikʉbabʉʉla ʉkʉtɨ abiitɨki bikʉlondigwa bwila bannganege Kyala nʉ kʉganana abeene.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Jesu lyo isyʉ ɨlya bʉʉmi 1:1-4
Abiitɨki bajege ndʉmuli, bajege bandʉ baa Kyala abaa kʉsʉʉbɨligwa 1:5–2:27
Abiitɨki baana baa Kyala, bagananege 2:28–3:24
Abiitɨki bajege maaso na bamanyisi baa bʉtʉngʉlʉ, bendelelege ʉkʉja pamopeene na Kyala 4:1-21
Ʉkʉbʉtola ʉbʉtʉlanongwa nʉ kʉja nʉ bʉʉmi bwa bwila na bwila 5:1-21
1
Jesu lyo isyʉ ɨlya bʉʉmi
Tukʉbalʉmbɨlɨla ɨnongwa ɨsya ʉjʉ jo isyʉ ɨlɨ lɨlɨ nʉ bʉʉmi, ʉjʉ aaliko ʉkʉfuma kʉbwandɨlo bwa kiisʉ.* 1:1 Bala kalata gwa Ʉbwandɨlo 1:1; Johani 1:1-3. Ʉswe twalɨmpɨliike nʉ kʉmmbona na maaso gɨɨtʉ, twankeetaga nʉ kʉmpalamaasya na maboko gɨɨtʉ. Ʉjo jo bwandɨlo bwa bʉʉmi aaboniike, ʉswe twalɨmmbwene. Lɨɨlɨno tukʉbasisimɨkɨsya nʉ kʉbabʉʉla ɨnongwa ɨsya ʉjo, ʉjʉ ikʉtʉpapo ʉbʉʉmi bwa bwila na bwila. Ʉjo aalɨ kwa Taata Kyala, aaboniike kʉmyɨtʉ. 1:2 Bala kalata gwa Johani 1:14. Tukʉbalʉmbɨlɨla ɨnongwa ɨsya ʉjo Jesu Kɨlɨsiti, ʉjʉ twalɨmmbwene nʉ kʉmpɨlɨka, ʉkʉtɨ nuumwe muje pamopeene na nuuswe mbʉlɨɨlanisi ʉbʉ tʉlɨ nabo mwa Taata Kyala, nʉ Mwanaake 1:3 ɄMwanaake Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. ʉjo. Tukʉbasimbɨla ɨsi, ʉkʉtɨ tʉsekele fiijo.
Ʉkwenda ndʉmuli lwa Kyala
Kangɨ iisyʉ ɨlɨ twalɨpɨliike kwa Jesu, ɨlɨ tukʉbalʉmbɨlɨla ʉmwe lyo ɨlɨ. Kyala jo lʉmuli, apa alipo jɨkajapo ɨngiisi najɨmo. Lɨnga gwesa jʉmo pakatɨ pamyɨtʉ ikʉtɨ, “Ndɨ nʉ bʉlɨɨlanisi na Kyala,” kʉno ikwendelela ʉkʉtʉʉgala mu ngiisi, atikʉtʉʉgala mbwanalooli, looli ikʉjoba ɨsya bʉtʉngʉlʉ. Looli lɨnga tukʉtʉʉgala ndʉmuli bo ʉlwa Kyala, po tukʉjaga balɨɨlanisi, twe baabo batʉpʉ. Kangɨ iilopa lya Mwanaake Jesu Kɨlɨsiti likʉtwelʉsya ʉbʉtʉlanongwa bwɨtʉ boosa.
Lɨnga tukʉtɨ ʉswe tʉkaja nʉ bʉtʉlanongwa, tukwisyoba twibeene, kangɨ ʉbwanalooli bʉkajamo mmyɨtʉ. Looli lɨnga tukwilaata ɨmbiibi syɨtʉ, Kyala ikʉtʉhobokela nʉ kʉtwelʉsya ʉbʉbiibi bwɨtʉ boosa, paapo ʉmwene ngolofu kangɨ nsʉʉbɨligwa. 10 Lɨnga tukʉtɨ tʉkatʉla ɨnongwa, tukʉmmbɨɨka Kyala ʉkʉja ntʉngʉlʉ, kangɨ iisyʉ lyake lɨkajamo mmyɨtʉ.

*1:1 1:1 Bala kalata gwa Ʉbwandɨlo 1:1; Johani 1:1-3.

1:2 1:2 Bala kalata gwa Johani 1:14.

1:3 1:3 ɄMwanaake Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.