Kalata gwa kwanda ʉgwa
Peeteli
Ɨsyakʉlongosya
Peeteli, aalɨ ntʉmigwa gwa Jesu Kɨlɨsiti, aabasimbiile kalata ʉjʉ aBakɨlɨsiti aba baalɨ nkiisʉ ɨkɨ mmasikʉ aga bikʉtɨ Bʉtuluki. Aasimbile kalata ʉjʉ ʉkʉbakasya, paapo baakʉbɨlwaga kʉnongwa jaa kʉja Bakɨlɨsiti. Ikʉbakʉmbʉsya ʉkʉtɨ Jesu Kɨlɨsiti aakʉbiilwe, kangɨ aataamiigwe fiijo mbʉʉmi bwake ʉbwa pakiisʉ, po aBakɨlɨsiti boope bikʉtaamigwaga. Na paapo bikʉkaba ɨngʉbɨlo nyingi, poope ɨngʉbɨlo ɨsyo aasikʉbapa amaka. Kyala ikʉbasajaga mu ngʉbɨlo ɨsyo. Peeteli ikʉbakasya aBakɨlɨsiti ʉkwendelela ʉkʉja na kajɨɨlo akaa bandʉ baa Kyala.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Peeteli ikʉbaponia abiitɨki 1:1-2
Ikʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala kʉ bʉpoki bwabo 1:3-12
Ikʉbakasya ʉkʉja biikemo paapo basʉngʉliigwe ʉkʉja bandʉ baa Kyala 1:13–2:10
Muno bikʉlondeligwa ʉkʉbabombela abalongosi, nɨ sya kʉbomba mbwegi 2:11–3:7
Ʉkʉkʉbɨlwa kʉnongwa jaa kʉnkonga Kɨlɨsiti 3:8–4:19
Ʉkʉkɨtiima ɨkɨpanga kya Kyala 5:1-14
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Peeteli, ne ntʉmigwa* 1:1 Ʉntʉmigwa Bala iisyʉ Abatʉmigwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. gwa Jesu Kɨlɨsiti. Ngʉbasimbɨla ʉmwe mwe mulɨ basʉngʉligwa baa Kyala, kangɨ mukʉtʉʉgala bo ʉlwa baheesya mfiisʉ ɨfya mu Ponti, Galatija, Kapatokija, Asija na mu Bitinija. Ʉmwe musʉngʉliigwe bo muno Taata Kyala aabɨngɨliile ʉkʉfuma bo ikʉpela ɨkiisʉ, ʉkʉtɨ mwelʉsigwe na Mbepo Mwikemo nʉ kʉntiila Jesu Kɨlɨsiti, ʉjʉ aabamiisiile iilopa lyake ɨlɨ lyalyoniike kʉnongwa jɨɨnu. Kyala abongele ɨliipyana nʉ lʉtengaano kʉ bwingi.
Jesu atwele ʉlʉsʉʉbɨlo lwa bʉʉmi
Atuufigwege Kyala, ʉGwise ʉgwa Ntwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti! Kʉ kɨbabɨɨlɨsi kyake ɨkɨkʉlʉmba aatʉpelile, ʉkʉtɨ tʉpaapigwe kangɨ ʉlwa bʉbɨlɨ, kʉ njɨla jaa kʉnsyʉsya Jesu Kɨlɨsiti ʉkʉfuma mbafwe. Aabombile bo ʉlo ʉkʉtɨ tʉjege nʉ lʉsʉʉbɨlo ʉlʉnywamu, nʉ kʉtɨ twambɨlɨle ɨsajo ɨsi Kyala ababɨɨkiile kʉmwanya ʉmwe mwe bandʉ baake. Ɨsajo ɨsyo aasitikoonangɨka, aasitikʉbola pamo ʉkʉkʉʉlʉpa. Ɨsajo ɨsyo syɨnu, mwe mukʉlɨndɨlɨligwa na maka agaa Kyala, kʉ njɨla jaa lwitɨko lwɨnu mpaka bo mukabile ʉbʉpoki, ʉbʉ bukwisa kʉsetʉligwa pi isikʉ ɨlya kʉmmalɨɨkɨsyo.
Pi isikʉ ɨlyo mukwisa kʉsekela, na paapo akabalɨlo aka mukʉlondigwa ʉkʉkaba ʉbʉtolwe kʉkabalɨlo, kʉnongwa jaa ngʉbɨlo ɨsya lʉko nʉ lʉko, ɨsi sikʉlʉgela ʉlwitɨko lwɨnu, ʉkʉtɨ lʉnangɨsye ʉkʉja lwa bwanalooli. Ʉlwitɨko lwɨnu lʉkafu ʉkʉkɨnda ɨsahabʉ. Ɨsahabʉ, bo ʉlwa lwitɨko lwɨnu, jikʉkosigwa mmooto ʉkʉtɨ jɨje nunu, kangɨ jɨkasigwe. Leelo ɨsahabʉ jikoonangɨka. Loope ʉlwitɨko lwɨnu aalukʉgeligwa nʉ mooto ʉkʉtɨ lʉkasigwe. Kʉnongwa jaa ɨsyo aamukwambɨlɨla ɨnduufyo, ʉbʉsisya nʉ lwɨmɨko bo Jesu Kɨlɨsiti ikʉsetʉligwa pi isikʉ lɨla. Ʉmwene munnganile na paapo mukaalɨ mukammbona, na ʉlʉ mukʉmmwitɨka na paapo mukammbona. Mukwisa kʉsekela ʉlʉsekelo ʉlʉ mukabagɨla ʉkʉlɨngaania, paapo aamukwambɨlɨla, kangɨ mulɨ pakwambɨlɨla, ʉbʉpoki bwɨnu ʉbʉ jo nyango jaa lwitɨko lwɨnu. 10 Ɨnongwa ɨsya bʉpoki bwɨnu ʉbo, abakunguluka baalyeneesiisye fiijo ʉkʉtɨ bamanye. Baakungulwike ɨnongwa ɨsya ipyana lya Kyala ɨlɨ aabɨngɨliile ʉkʉbapa ʉmwe. 11 Mbepo gwa Kɨlɨsiti jo ʉjʉ aalɨ nkatɨ mmyabo, aakungulukaga syope ɨngʉbɨlo sya Kɨlɨsiti, nʉ bʉsisya ʉbʉ aabukʉkongaga. Abakunguluka bala baalondile fiijo, ʉkʉtɨ bamanye ko kabalɨlo kalɨkʉ akaa nongwa ɨsyo. 12 Kyala aabasetʉliile abakunguluka bala, ʉkʉtɨ ɨnongwa ɨsi baakungulukaga sikaabatʉʉlaga abeene, looli ʉmwe. Ɨnongwa ɨsyo syo ɨsi mupɨliike kʉ bandʉ aba baabalʉmbɨliile ɨNdʉmi ɨNunu kʉ maka agaa Mbepo Mwikemo, ʉjʉ Kyala aalɨntʉmile ʉkʉfuma kʉmwanya. Abandʉmi boope bikʉnyonywa fiijo ʉkʉsimanya ɨnongwa ɨsyo.
Abiitɨki bajege biikemo
13 Kʉnongwa ɨjo mwitendekesye mu ndumbula syɨnu, mujege maaso fiijo, kangɨ mubɨɨke ʉlʉsʉʉbɨlo lwɨnu mwi ipyana ɨlɨ aamukʉpeeligwa bo Jesu Kɨlɨsiti ikʉsetʉligwa. 14 Mujege baana baa Kyala abaa lwijiisyo. Mulɨngiitɨkaga kangɨ ʉkʉfikonga ɨfinyonyo fyɨnu ɨfibiibi ɨfi mwalɨ nafyo bo mukaalɨ ʉkʉbʉmanya ʉbwanalooli bwa Kyala. 15 Kʉnongwa ɨjo, bo ʉlʉ Kyala ʉjʉ abakooliile mwikemo, nuumwe mujege biikemo kʉlɨ syosa ɨsi mukʉbomba, 16 paapo sisimbiigwe mwa Kalata ʉMwikemo ʉkʉtɨ, “Mujege biikemo paapo ʉne ndɨ mwikemo.” 1:16 Bala kalata gwa Abanyaleebi 11:44-45. 17 Po mukʉnsʉʉma Taata ʉjʉ ikʉnndonga kʉkʉtɨ mundʉ ʉkʉkongana nɨ mbombo syake, kɨsita kwegamila kʉmo. Kʉnongwa ɨjo muntiilege fiijo nkabalɨlo aka mukʉtʉʉgala pakiisʉ ʉlwa baheesya. 18 Namanga mumeenye ʉkʉtɨ Kyala aabaabwile ʉkʉfuma nkajɨɨlo kɨɨnu akasita kʉbagɨsya, aka mwalyambɨliile ʉkʉfuma kʉ biisʉkʉlʉ bɨɨnu. Akaabahombiile ʉtʉndʉ ʉtwa ntengo ʉgwa paasi, bo ɨfeesa pamo ɨsahabʉ ʉtʉ tukoonangɨka, 19 looli aabaabwile mbʉtʉlanongwa kʉ njɨla jaa ilopa ɨlya ntengo fiijo ɨlya Kɨlɨsiti, ʉjʉ aalɨ bo akangʼoosi 1:19 Akangʼoosi Bala iisyʉ Kangʼoosi kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. akanunu akasita kababye nakamo. 20 Kɨlɨsiti ʉjo aabɨɨkiigwe na Kyala ʉkʉkongana nʉ lʉbaatɨko lwake bo ɨkiisʉ kɨkaalɨ ʉkʉpeligwa, looli aaguuliile mpaka pakabalɨlo aka, akaa kʉmmalɨɨkɨsyo, po alɨnkʉboneka kʉnongwa jɨɨnu. 21 Aaliisile ʉkʉtɨ abalongosye ʉkʉmmwitɨka Kyala, ʉjʉ aalɨnsyʉsiisye Jesu nʉ kʉmpapo ʉbʉsisya, ʉkʉtɨ mummwitɨke nʉ kʉnsʉʉbɨla Kyala.
Ʉkʉpaapigwa ʉlwa bʉbɨlɨ
22 Paapo mukʉsikonga ɨmanyisyo sya bwanalooli, mwelʉsiigwe ʉkʉtɨ mugananege kɨsita bʉsyobi. Kʉnongwa ɨjo mugananege nɨ ndumbula joosa. 23 Mukʉlondigwa mujege nʉ lʉgano ʉlʉ, paapo mupaapiigwe ʉlwa bʉbɨlɨ, somma kʉ bapaapi aba bikʉfwa looli kʉ mpaapi ʉjʉ atikʉfwa, kʉ njɨla jaa isyʉ lya Kyala ɨlɨ likʉjako bwila na bwila. 24 Kalata ʉMwikemo ikʉtɨ,
“Abandʉ boosa bo ʉlwa liisʉ,
nʉ bʉnunu bwabo bʉlɨ bo ʉbʉlenge ʉbwa ndiisʉ.
Ɨliisʉ nʉ bʉlenge fikʉʉma, fikʉgwa paasi,
25 looli ɨliisyʉ lya Kyala likʉjako bwila na bwila.”§ 1:24-25 Bala kalata gwa Jeesaja 40:6-8.
Ɨliisyʉ ɨlyo jo Ndʉmi ɨNunu ɨjɨ mwalʉmbɨlɨliigwe.

*1:1 1:1 Ʉntʉmigwa Bala iisyʉ Abatʉmigwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:16 1:16 Bala kalata gwa Abanyaleebi 11:44-45.

1:19 1:19 Akangʼoosi Bala iisyʉ Kangʼoosi kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

§1:25 1:24-25 Bala kalata gwa Jeesaja 40:6-8.