Kalata gwa kwanda ʉgwa Paʉli kʉ
Batesaloniki
Ɨsyakʉlongosya
Ʉntʉmigwa Paʉli aalyandiisye ɨkɨpanga kya Kyala ɨkya mu Tesaloniki (Ɨmbombo sya Batʉmigwa 17). Kaalɨ kaaja akakʉlʉmba akaa nkiisʉ ɨkya Maketonija nkiisʉ kya Bʉgiliki kʉlʉʉlʉ. Asookilepo pala mbɨbɨmbɨbɨ bo aBajuuta bamo bikʉlonda ʉkʉnngoga. Akabalɨlo bo kakɨndilepo, ʉntʉʉli gwake Timoti aaliisile kʉkʉmmbʉʉla ʉkʉtɨ, aBakɨlɨsiti abaa mu Tesaloniki bikwendelela nʉ lwitɨko na paapo baalɨ mu ngʉbɨlo. Po Paʉli aasimbile kalata ʉjʉ ʉkʉbakasya nʉ kwamula ɨsi baalaalʉʉsiisye kʉmyake.
Mwa kalata ʉjʉ, Paʉli ikʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala kʉ lwitɨko nʉ lʉgano ʉlʉ balɨ nalo aBakɨlɨsiti abaa mu Tesaloniki, kangɨ ikʉbakʉmbʉsya akajɨɨlo kaake kaa Bʉkɨlɨsiti bo ikʉtʉʉgala nabo mu Tesaloniki. Po ikʉbalɨngaania muno sikʉjɨɨla kʉ Bakɨlɨsiti lɨnga bafwile na ɨsi aasikʉboneka bo Jesu Kɨlɨsiti ikwisa kangɨ pakiisʉ. Kʉmmalɨɨkɨsyo ikʉbamanyisya muno bikʉlondeligwa ʉkʉja bo akabalɨlo ako kakaalɨ ʉkʉfika.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Paʉli ikʉbaponia aBatesaloniki nʉ kʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala kʉnongwa jaa lwitɨko lwabo 1:1-10
Paʉli ikʉlɨngaania ɨmbombo jaake mu Tesaloniki nɨ sya kʉkʉla ɨkɨpanga kya Kyala 2:1–3:13
Ʉbʉʉmi ʉbʉ bukʉnkyela Kyala 4:1-12
Ikʉmanyisya ɨsya masikʉ agaa kʉmmalɨɨkɨsyo, akajɨɨlo akaa Bakɨlɨsiti aka kikʉlondigwa 4:13–5:11
Amasyʉ agaa kʉlagana 5:12-28
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Paʉli, Silwani* 1:1 Silwani Ɨngamu ɨjɨ bamo bikʉtɨ Sila. Bala kalata gwa Ɨmbombo sya Batʉmigwa 15:22. na Timoti. Tukʉbasimbɨla ʉmwe mwe baa nkɨpanga kya Kyala ɨkya nkaaja akaa mu Tesaloniki, mwe mulɨ mwa Taata Kyala na mu Ntwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti. Ɨliipyana nʉ lʉtengaano fijege na nuumwe.
Paʉli ikʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala kʉnongwa jaa lwitɨko lwa Batesaloniki
Tukʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala bwila, kʉnongwa jɨɨnu ʉmwe mwesa. Tukʉbakʉmbʉka bwila bo tukwipuuta. Tukʉbakʉmbʉka nkyeni mwa Taata Kyala muno mukwijʉʉla ʉkʉnangɨsya ʉlwitɨko lwɨnu nʉ lʉgano, kangɨ ʉlʉsʉʉbɨlo lwɨnu lwitotiike mu Ntwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti.
Mwe baamyɨtʉ ndwitɨko, tʉmeenye ʉkʉtɨ Kyala abaganile, abasʉngwile ʉkʉtɨ mujege bandʉ baake. Tʉmeenye ɨsi paapo bo tukʉbalʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa Jesu Kɨlɨsiti, jɨkaalɨ jaa masyʉ geene, twalʉmbɨliile kʉ maka na kʉ bʉtʉʉli ʉbwa Mbepo Mwikemo. Ɨsi sikʉbanangɨsya kɨsita kwilaamwa ʉkʉtɨ ɨNdʉmi ɨNunu ɨjo jaalɨ jaa nalooli. Mumeenye muno twajɨɨliile kʉmyɨnu bo tʉlɨ na nuumwe. Ɨsyo syalɨ sya kʉbatʉʉla ʉmwe. Na paapo mwakʉbiilwe fiijo, mwalyambɨliile ɨliisyʉ lya Kyala nʉ lʉsekelo ʉlʉ lʉfumile mwa Mbepo Mwikemo. Kʉnongwa ɨjo mwakongaga muno twabombelaga ʉswe na muno aabombelaga ʉNtwa Jesu.
Kʉ njɨla ɨjo ʉmwe mulɨ baa kʉkeetelamo abiitɨki boosa, abaa nkiisʉ ɨkya mu Maketonija na mu Akaja. Abandʉ basipɨliike ɨnongwa sya Ntwa Jesu ʉkʉfuma kʉmyɨnu, komma kʉ Maketonija na kʉ Akaja kwene, looli ʉlwitɨko lwɨnu mwa Kyala lʉbalaniile moosa. Kʉnongwa ɨjaa ɨsyo tʉkaja nasyo ɨsya kʉjoba, paapo abandʉ bikʉjoba muno mwatwambɨliile bo twisile kʉmyɨnu. Kangɨ bikʉjoba muno mwapɨndʉkiile kwa Kyala, mwagɨlekile gyabaakyala, ʉkʉtɨ mummbombelege Kyala ʉMʉʉmi, ʉgwa nalooli. 10 Kangɨ bikʉjoba muno mukʉnnguulɨlɨla ʉMwanaake 1:10 ɄMwanaake Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. Jesu Kɨlɨsiti ʉkwisa ʉlwa bʉbɨlɨ ʉkʉfuma kʉmwanya, ʉjʉ aalɨnsyʉsiisye ʉkʉfuma mbafwe. Ʉmwene jo ʉjʉ ikwisa kʉtʉpoka bo ɨngalalɨsi sya Kyala sifikile.

*1:1 1:1 Silwani Ɨngamu ɨjɨ bamo bikʉtɨ Sila. Bala kalata gwa Ɨmbombo sya Batʉmigwa 15:22.

1:10 1:10 ɄMwanaake Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.