Kalata gwa bʉbɨlɨ ʉgwa Paʉli kʉ
Bakolinti
Ɨsyakʉlongosya
Kalata ʉjʉ, Paʉli aabasimbiile aBakɨlɨsiti aba balɨ mu Kolinti. Kaalɨ kaaja kanywamu nkiisʉ ɨkya mu Akaja mBʉgiliki. Aasimbile bo aalɨ kɨfuki ʉkʉbendela. Kalata ʉjʉ aalɨ gwa kʉbakasya, paapo jo ʉjʉ aalyandiisye ɨkɨpanga kya Kyala ɨkya mu Kolinti. Bo akaalɨ ʉkʉsimba kalata ʉjʉ, kʉnyuma aabendelaga nʉ kʉbatʉmɨla baakalata, leelo bwalipo ʉbʉtolwe ʉbwa kʉlegana ndwitɨko nkɨpanga ɨkyo. Po alɨnkʉsimba kalata ʉjʉ, ʉkʉbatʉʉla ʉkʉtendekesya bo akaalɨ ʉkʉfika kʉ Kolinti.
Sikʉnangɨsya ʉkʉtɨ aBakɨlɨsiti bamo baatɨgɨ Paʉli akaabombelaga kanunu ɨndalama sya kɨpanga, kangɨ baatɨgɨ akaja ntʉmigwa gwa nalooli. Po mwa kalata ʉjʉ ikʉlɨngaania ʉkʉtɨ ʉmwene jo jwani, kangɨ ikʉlɨngaania ɨsya mbombo ɨjaa kʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu, ɨjɨ Kyala aalɨnkooliile ʉkʉlʉmbɨla. Kangɨ ikʉbamanyisya abiitɨki ʉkʉbombela ɨndalama syabo, ʉkʉbatʉʉla aBakɨlɨsiti nɨ fipanga fyosa ɨfya Kyala.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Paʉli ikʉbaponia aBakolinti nʉ kʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala 1:1-7
Paʉli ikwinokesya ʉlʉbaatɨko lwake nʉ kʉlɨngaania ɨmbombo jaa ntʉmigwa gwa Kɨlɨsiti 1:8–7:16
Ʉkʉbasangʉlɨla abiitɨki abaa kʉ Jelusalemu 8:1–9:15
Paʉli ikʉbalɨngaania ʉkʉtɨ ʉmwene ntʉmigwa gwa Jesu Kɨlɨsiti 10:1–12:21
Ɨsya kʉmalɨɨkɨsya ʉkʉbasoka 13:1-14
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Paʉli, ne ntʉmigwa gwa Kɨlɨsiti Jesu, kʉ bwigane bwa Kyala. Ʉne nʉ gwamyɨtʉ ndwitɨko Timoti tukʉbasimbɨla ʉmwe mwe baa nkɨpanga kya Kyala ɨkɨ kɨlɨ mu Kolinti, pamopeene na biitɨki boosa aba balɨ nkiisʉ ɨkya mu Akaja.
Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Taata Kyala na kʉ Ntwa Jesu Kɨlɨsiti, fijege na nuumwe.
Ʉlʉsʉʉbɨsyo lwa Kyala mbʉtolwe
Atuufigwege Kyala, ʉGwise gwa Ntwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti, Taata ʉgwa kɨbabɨɨlɨsi, kangɨ jo Kyala ʉjʉ ikʉtʉsʉʉbɨsya ndɨ syosa. Ʉmwene ikʉtʉsʉʉbɨsya mbʉtolwe bwɨtʉ boosa, ʉkʉtɨ na nuuswe tʉbasʉʉbɨsyege abangɨ aba balɨ mbʉtolwe, ʉkwendela ndʉsʉʉbɨsyo lʉla ʉlʉ atʉpeele Kyala ʉswe. Po leelo, bo ʉlʉ Kyala ikongelapo ʉbʉlɨɨlanisi ʉbʉ tʉlɨ nabo mu ngʉbɨlo sya Kɨlɨsiti, bo lʉlʉʉlo ikongelapo ʉkʉtʉsʉʉbɨsya ʉkwendela mwa Kɨlɨsiti. Nalɨnga tukʉkʉbɨlwa, tukʉkʉbɨlwa ʉkʉtɨ ʉmwe mukabe ʉlʉsʉʉbɨsyo nʉ bʉpoki. Kangɨ bo tukʉsʉʉbɨsigwa, tukʉsʉʉbɨsigwa ʉkʉtɨ ʉmwe mukabe ʉlʉsʉʉbɨsyo. Ʉlʉsʉʉbɨsyo ʉlo lukʉbapela ʉkʉʉmɨɨlɨla mu ngʉbɨlo silasila, ɨsi na nuuswe tukʉkʉbɨlwa. Ʉlʉsʉʉbɨlo lwɨtʉ kʉmyɨnu lʉkʉlʉmba, paapo tʉmeenye ʉkʉtɨ mulɨ balɨɨlanisi mu ngʉbɨlo syɨtʉ, kangɨ mulɨ balɨɨlanisi ndʉsʉʉbɨsyo lwɨtʉ.
Baamyɨtʉ ndwitɨko, tukʉlonda mumanye muno twakabiile ɨngʉbɨlo ɨngalɨ, bo tʉlɨ nkiisʉ ɨkya Asija. Ɨngʉbɨlo ɨsi syatwagile syatwilɨkiile fiijo, twinogonaga ʉkʉtɨ tukʉja pakʉfwa. Nalooli twalɨ bo ʉlwa bandʉ aba balongiigwe ʉkʉgogigwa. Leelo ɨlyo lyaboniike, ʉkʉtɨ tʉleke ʉkʉsʉʉbɨla amaka gɨɨtʉ jʉjʉʉswe, looli tʉnsʉʉbɨlege Kyala ʉjʉ ikʉbasyʉsya abafwe. 10 Ʉmwene jo ʉjʉ aatʉpokile bo tʉlɨ mbʉtolwe ʉbwa kʉfwa, kangɨ ikwendelelaga ʉkʉtʉpoka. Ʉswe tukʉnsʉʉbɨla ʉmwene ʉkʉtɨ ikʉbombaga bo ʉlo akabalɨlo koosa, 11 kʉ njɨla jɨɨnu ʉkʉtʉtʉʉla, mu nyiipuuto syɨnu kwa Kyala. Po Kyala aikʉpɨlɨka ɨnyiipuuto syɨnu, nʉ kʉtʉpa ɨsajo ɨnyingi. Po abandʉ bingi aabikʉnngwɨla ʉlʉpi.
Paʉli ikwandʉla ʉlʉbaatɨko lwake ʉlwa kʉbʉʉka kʉ Kolinti
12 Po tukwituufya ndɨ ɨlɨ, tukwibona mu ndumbula syɨtʉ ʉkʉtɨ pakiisʉ apa, fiijo kʉmyɨnu, twatʉʉgeele kʉ bʉgolofu, kangɨ nɨ ndumbula ɨnyeelu ʉkʉfuma kwa Kyala, kɨsita bʉsyobi. Tʉkaasʉʉbɨlaga amahala gɨɨtʉ jʉjʉʉswe, looli ipyana lya Kyala. 13-14 Ndɨ ɨlyo tʉtikʉbasimbɨla amasyʉ amakafu, looli aga mubagiile ʉkʉbala nʉ kʉgaagania kanunu. Akabalɨlo aka mutwageenie panandɨ, ngʉsʉʉbɨla ʉkʉtɨ iisikʉ lɨmo aamukwisa kʉsyagania syosa. Po iisikʉ ɨlɨ ikwisa kʉgomoka ʉNtwa Jesu, mukwisa kwituukɨfyaga mmyɨtʉ, bo ʉlʉ ʉswe tukwituukɨfya mmyɨnu.
15 Paapo naameenye ʉkʉtɨ mukwituukɨfya mmyɨtʉ, naalondaga ʉkʉtala ʉkwisa kʉmyɨnu, ʉkʉtɨ muhoboke fiijo kʉnongwa jaa kwisa ʉne ʉlwa bʉbɨlɨ. 16 Naabaatiike ʉkwenda kʉmyɨnu bo ngʉbʉʉka nkiisʉ ɨkya mu Maketonija, nʉ kʉgomokelako kangɨ kʉmyɨnu, ʉkʉtɨ ʉmwe mumbepo ʉbʉtʉʉli ʉbwa njɨla jangʉ ɨjaa kʉbʉʉka nkiisʉ ɨkya Jutai. 17 Po bo nandwile ʉlʉbaatɨko lwangʉ ʉlwa kwisa kʉmyɨnu, bʉle, mukwinogona ʉkʉtɨ ngwandʉka andʉka? Pamo mukwinogona ʉkʉtɨ ʉne ngʉlongosigwa nʉ bwigane bwangʉ, ʉkʉtɨ ndɨgɨ, “Eena,” po kangɨ akabalɨlo kakaako ndɨgɨ, “Hɨmma!”
18 Looli bo ʉlʉ Kyala gwa bwanalooli, ɨsi twababʉʉlile sitikwandʉka andʉka, ʉkʉtɨ, “Eena,” po kangɨ ʉkʉtɨ, “Hɨmma.” 19 Namanga ʉMwana gwa Kyala,* 1:19 ɄMwana gwa Kyala Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. Jesu Kɨlɨsiti, akaalɨ mundʉ gwa kongaania amasyʉ, ʉkʉtɨ atɨgɨ, “Eena,” po kangɨ atɨgɨ, “Hɨmma.” Looli ʉmwene akabalɨlo koosa jo, “Eena.” Ʉmwene jo ʉjʉ ʉne, Sila na Timoti twalɨmfumwisye kʉmyɨnu. 20 Ʉmwene jo, “Eena,” ʉgwa kʉnangɨsya ɨsi aafingile Kyala. Jo nongwa ɨjɨ mwa Jesu Kɨlɨsiti tukʉtɨ, “Ameni,” ʉkʉntuufya Kyala. 21 Kyala jo ʉjʉ ikʉtʉkasya ʉswe na nuumwe, kangɨ atʉsʉngwile ʉkʉja biitɨki baa Kɨlɨsiti, 22 atʉbɨɨkile ɨkɨkolekelo, kokʉtɨ abɨɨkile pamyɨtʉ ɨkɨmanyilo ɨkya kʉnangɨsya ʉkʉtɨ tʉlɨ bandʉ baake. Ɨkɨkolekelo ɨkyo jo Mbepo Mwikemo ʉjʉ Kyala ammbɨɨkile mu ndumbula syɨtʉ, ʉkʉtɨ tʉmanye kɨsita kwilaamwa, ʉkʉtɨ ɨsi afingile aasikʉboneka.
Paʉli akaagomokiileko kʉ Kolinti
23 Ngaaliisile kangɨ kʉmyɨnu, ʉko kʉ Kolinti, paapo ngaalondaga ʉkʉbafulasya mu ndumbula syɨnu. Ɨsi ngʉjoba sya nalooli, Kyala nkeeti gwangʉ. 24 Ndikʉtɨ tʉlɨ balagɨli baa lwitɨko lwɨnu, looli tukwikasya ʉkʉja balɨɨlanisi na nuumwe, ʉkʉtɨ tʉje nʉ lʉsekelo. Namanga ʉmwe mulɨ na maka ndwitɨko.

*1:19 1:19 ɄMwana gwa Kyala Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.