Kalata gwa bʉbɨlɨ ʉgwa
Peeteli
Ɨsyakʉlongosya
Ʉntʉmigwa Peeteli aabasimbiile abiitɨki bamo, bo ameenye ʉkʉtɨ ikʉja pakʉgogigwa. Ɨnyango jaake kwalɨ ko kʉbakʉmbʉsya abiitɨki, ʉkʉtɨ bwila mbʉʉmi bwabo bajege na kajɨɨlo aka kikʉnkyela Kyala. Mwa kalata ʉjʉ ikʉbapyelesya abiitɨki, ʉkʉtɨ balɨngalekaga ʉkʉsikonga ɨmanyisyo sya Kyala na Jesu Kɨlɨsiti, ɨsi baalyambɨliile ʉkʉfuma kʉmyake, na kʉ bangɨ aba baalɨmmbwene Jesu nʉ kʉmpɨlɨka bo mʉʉmi. Ikʉbasoka ɨsya bamanyisi baa bʉtʉngʉlʉ, aba bikwisa mfipanga fya Kyala. Abamanyisi abo baamanyisyaga ɨsya kʉbasofya abiitɨki, ʉkʉtʉʉgala nkajɨɨlo akabiibi, nʉ kʉtɨ Kɨlɨsiti atikwisa kangɨ. Looli Peeteli ikʉbasisimɨkɨsya ʉkʉtɨ nalooli Kɨlɨsiti ikwisa. Po Kyala ikwisa kʉkɨpyuta ɨkiisʉ kyosa ɨkya kabalɨlo aka, nʉ kʉpela ɨkiisʉ ɨkɨpya. Nkiisʉ ɨkyo ʉbʉtʉlanongwa aabʉtikʉjamo.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Peeteli ikʉbaponia abiitɨki 1:1-2
Ikʉbakʉmbʉsya ʉkʉtɨ bakooleliigwe ʉkʉja bandʉ baa Kyala 1:3-21
Abamanyisi baa bʉtʉngʉlʉ 2:1-22
Jesu ikwisa kangɨ iisikʉ lɨmo 3:1-18
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Simoni Peeteli, ne mbombeli kangɨ ntʉmigwa* 1:1 Ʉntʉmigwa Bala iisyʉ Abatʉmigwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. gwa Jesu Kɨlɨsiti. Ngʉbasimbɨla ʉmwe mwe mwambɨliile ʉlwitɨko lʉlalʉla ʉlʉnywamu, ʉlʉ na nuuswe twe batʉmigwa twambɨliile. Mwambɨliile ʉlwitɨko ʉlo paapo Jesu Kɨlɨsiti, ʉjʉ jo Kyala kangɨ Mpoki gwɨtʉ, ikʉbomba ɨsi afingile. Kyala abongelepo ɨliipyana nʉ lʉtengaano, kʉ njɨla jaa kʉmmanya ʉmwene na Jesu ʉNtwa gwɨtʉ.
Ʉkʉkooleligwa nʉ kʉsʉngʉligwa na Kyala
Kʉ maka agaa Kyala aga alɨ nago, Kɨlɨsiti atʉpeele fyosa ɨfi tukʉlonda ʉkʉtɨ tʉjege na kajɨɨlo akaa kʉmmwɨmɨka Kyala. Ɨsyo sikʉboneka paapo tʉmmeenye Kyala ʉjʉ atʉkooliile kʉ bʉsisya na maka gaake jʉʉjo. Kʉ njɨla ɨjɨ, aafingile ʉkʉtʉpapo ɨfikʉngɨlwa ɨfinywamu kangɨ ɨfinunu, kokʉtɨ mukʉlwepʉka ʉloonangɨko ʉlʉ lʉlɨmo nkiisʉ, na ʉlʉ lukʉfuma mfinyonyo fyɨnu ɨfibiibi, kangɨ aamukʉjaga balɨɨlanisi mbʉʉmi bwa Kyala jʉʉjo.
Kʉnongwa ɨjo, mwijʉʉlege fiijo ndwitɨko lwɨnu ʉkongelapo ʉbʉnunu, na pa bʉnunu ʉkongelapo ʉbʉmanyi. Kangɨ pa bʉmanyi ʉbo ʉkwitiima, pakwitiima kwɨnu ʉkʉʉmɨɨlɨla, na pakʉʉmɨɨlɨla kwɨnu ʉkʉntiila Kyala, na pakʉntiila Kyala kwɨnu mongelengepo ʉbooloolo kʉ biitɨki biinɨɨtʉ, pa booloolo ʉbo, ʉlʉgano. Lɨnga mukʉkɨndɨlɨla ʉkʉja nʉ tʉjɨɨlo ʉto toosa, po sitikʉja sya itolo ʉkʉmmanya kwɨnu ʉNtwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti. Kangɨ gwesa ʉjʉ akaja nʉ tʉjɨɨlo bo ʉto, ʉjo mfwa maaso. Akabagɨla ʉkʉkeeta, na kʉnongwa ɨjo iibiibwe ʉkʉtɨ Kyala ammwelwisye, kangɨ nʉ kʉtɨ asookilemo mu mbiibi syake ɨsya ijolo.
10 Baamyɨtʉ ndwitɨko, paapo ɨsyo sya bwanalooli, mwijʉʉlege fiijo ʉkʉnangɨsya ʉkʉtɨ Kyala aabakooliile nʉ kʉbasʉngʉla. Lɨnga mukʉtʉʉgala bo ʉlo, aamutikʉgwamo sikʉ. 11 Kangɨ jʉjʉʉmwe aamukwambɨlɨligwa kanunu, ʉkwingɨla mBʉnyafyale bwa bwila na bwila ʉbwa Ntwa gwɨtʉ, ʉMpoki gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti.
12 Po leelo, ʉne ngwendelelaga ʉkʉbakʉmbʉsya syosa ɨsyo bwila, na paapo musyageenie kɨlɨngaani, kangɨ mwɨmile kanunu mbwanalooli ʉbʉ mwamanyiile. 13 Ʉne naagile ʉkʉtɨ, akabalɨlo koosa aka ngʉtʉʉgala pakiisʉ apa, kanunu kʉmyangʉ ʉkʉbakʉmbʉsya ɨnongwa ɨsyo. 14 Ngʉjoba bo ʉlo paapo mmeenye ʉkʉtɨ nsegeliile ʉkʉsookamo nkiisʉ muno. Ʉlo mo muno ʉNtwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti aalɨɨmbʉʉlile pabwelu. 15 Po ngwijʉʉla ʉkʉtɨ bo mfwile, mwise musikʉmbʉkege syosa ɨsi akabalɨlo koosa.
Abakeeti abaa bʉsisya bwa Kɨlɨsiti
16 Akabalɨlo aka twabamanyisyaga ɨsya kwisa na maka ʉNtwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti, tʉkaasʉʉbɨlaga ʉtʉpango ʉtwa bʉtʉngʉlʉ ʉtʉ tʉsimbiigwe kʉ bʉkomu. Looli ʉswe twabʉbwene na maaso gɨɨtʉ jʉjʉʉswe ʉbʉsisya bwake ʉbwa bʉnyafyale. 17-18 Ʉswe twalɨ pamopeene nagwe Jesu, pamwanya pa kyamba kɨla ɨkiikemo, akabalɨlo aka aalyɨmɨkiigwe fiijo ʉkʉkɨnda fyosa na Taata Kyala. Akabalɨlo ako, twapɨliike ɨliisyʉ lya Kyala jʉʉjo mbʉsisya bwake ʉbʉkʉlʉmba, lyatile, “Ʉjʉ jo Mwanangʉ ʉNkʉndwe, 1:17-18 Mwanangʉ ʉNkʉndwe Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. niikyeliile nagwe.” 1:17-18 Bala kalata gwa Matai 17:1-5; Maalɨka 9:2-7.
19 Ɨsyo sitʉpelile ʉkʉgasʉʉbɨla fiijo amasyʉ gaa bakunguluka, po kanunu ʉkʉgapɨlɨkɨsya fiijo. Amasyʉ ago galɨ bo ɨnyaale ɨjɨ jikʉmulɨka mu ngiisi, mpaka kʉbʉkye. Apo Kɨlɨsiti ikʉbamulɨka bo ʉlwa lʉtondwa kɨpanda bʉsikʉ,§ 1:19 Kɨpanda bʉsikʉ Ʉlʉtondwa ʉlʉ lukʉlangala nʉlʉbʉnjʉ fiijo bo bʉkaalɨ ʉkʉkya. Bala kalata gwa Ɨmbalɨlo 24:17. mu ndumbula syɨnu. 20 Looli akakʉlʉmba kʉlɨ ɨsyo, mukʉmbʉkege ʉkʉtɨ bʉkajako ʉbʉkunguluka ʉbwa mwa Kalata ʉMwikemo ʉbʉ abakunguluka baalɨngeenie ʉkʉkongana nɨ nyiinogono syabo beene, 21 paapo jɨkajako ɨndʉmi ɨjaa bʉkunguluka ɨjɨ jikʉfuma mbwigane bwa mundʉ. Looli abandʉ aba baalɨ bakunguluka baajobaga ɨndʉmi ɨjaa kʉfuma kwa Kyala, bo bikʉlongosigwa na Mbepo Mwikemo.

*1:1 1:1 Ʉntʉmigwa Bala iisyʉ Abatʉmigwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:17-18 1:17-18 Mwanangʉ ʉNkʉndwe Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:17-18 1:17-18 Bala kalata gwa Matai 17:1-5; Maalɨka 9:2-7.

§1:19 1:19 Kɨpanda bʉsikʉ Ʉlʉtondwa ʉlʉ lukʉlangala nʉlʉbʉnjʉ fiijo bo bʉkaalɨ ʉkʉkya. Bala kalata gwa Ɨmbalɨlo 24:17.