Kalata gwa bʉbɨlɨ ʉgwa Paʉli kʉ
Batesaloniki
Ɨsyakʉlongosya
Paʉli aabasimbiile kalata ʉjʉ aBakɨlɨsiti abaa mu Tesaloniki, bo gɨkɨndilepo ɨmyesi gɨmo ʉkʉfuma pakʉbasimbɨla kalata ʉgwa kwanda. Mwa kalata ʉjʉ, ikʉbakasya aBakɨlɨsiti ʉkʉja na maka ndwitɨko, nalɨnga bikʉkʉbɨlwa. Abandʉ bamo baababʉʉlaga ʉkʉtɨ, Kɨlɨsiti iisile kangɨ nkiisʉ, pamo ʉkʉtɨ alɨ kɨfuki fiijo ʉkwisa, po baleke ʉkʉbomba ɨmbombo. Po Paʉli ikʉbasoka ʉkʉtɨ balɨngabiitɨkaga abandʉ abo. Ikʉlɨngaania ʉkʉtɨ aBakɨlɨsiti balɨngajaga boolo, paapo bo akaalɨ ʉkwisa Kɨlɨsiti, ɨngʉbɨlo ɨnywamu sikwisa kʉboneka pakiisʉ, kangɨ ʉndongosi ʉmbiibi fiijo ikwisa kʉlongosya abandʉ ʉkʉnsambʉkɨla Kyala.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Paʉli ikʉbaponia aBatesaloniki 1:1-4
Paʉli ikʉmanyisya ɨsya pi isikʉ lya bʉlongi 1:5-12
Ʉkʉsetʉligwa ʉmwila ndagɨlo 2:1-12
Abiitɨki bɨɨmege kanunu ndwitɨko 2:13-17
Paʉli ikʉmanyisya ɨsya nyiipuuto nʉ boolo 3:1-15
Amasyʉ agaa kʉlagana 3:16-18
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Paʉli, Silwani* 1:1 Silwani Ɨngamu ɨjɨ bamo bikʉtɨ Sila. Bala kalata gwa Ɨmbombo sya Batʉmigwa 15:22. na Timoti. Tukʉbasimbɨla ʉmwe mwe baa nkɨpanga kya Kyala ɨkya nkaaja akaa mu Tesaloniki, mwe mulɨ mwa Taata Kyala na mu Ntwa Jesu Kɨlɨsiti. Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Taata Kyala na kʉ Ntwa Jesu Kɨlɨsiti, fijege na nuumwe.
Kyala ikwisa kʉbalonga abandʉ boosa kʉmmalɨɨkɨsyo
Mwe baamyɨtʉ ndwitɨko, tukʉlondigwa ʉkʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala bwila kʉnongwa jɨɨnu. Kʉbagiisye ʉkʉbomba bo ʉlo paapo ʉlwitɨko lwɨnu lʉkʉlile fiijo, nʉ kʉganana ʉmwe kongeliile fiijo. Fyobeene ʉswe tukwituukɨfya ʉmwe kʉ fipanga fya Kyala, kʉnongwa jaa lwitɨko lwɨnu lwitotiike, na paapo mukʉtaamigwa nɨ ngʉbɨlo syosa.
Ɨsyo syosa sikʉnangɨsya ʉkʉtɨ ʉbʉlongi bwa Kyala bwa nalooli. Mbʉlongi ʉbo ikwisa kʉbapa ʉkʉbagɨsya ʉkwingɨla mBʉnyafyale bwake. 1:5 MBʉnyafyale bwake Bala iisyʉ ɄBʉnyafyale bwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. Jo nongwa ɨjɨ ʉmwe mukʉkʉbɨlwa. Kyala ikʉlonga kʉ bʉgolofu, ikwisa kʉbahomba ɨngʉbɨlo aba bikʉbapa ɨngʉbɨlo ʉmwe, kangɨ ʉmwe mwe mukʉkʉbɨlwa ikwisa kʉbapa ʉlʉtʉʉsyo pamopeene na nuuswe. Ɨsyo sikwisa kʉbombigwa bo ʉNtwa Jesu asetʉliigwe ʉkʉfuma kʉmwanya mmooto ʉgʉ gukʉlapɨla, pamopeene na bandʉmi baake abaa maka. Ikwisa kʉbafunda aba bikʉkaana ʉkʉmmanya Kyala, na aba batikʉjiitɨka ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa Ntwa gwɨtʉ Jesu. Ʉlʉfundo lwabo lukwisa kʉja lwa kʉkʉbɨlwa bwila na bwila, nʉ kʉbasoosyamo nkyeni mu Ntwa, na mbʉsisya bwake ʉbʉkʉlʉmba. 10 Bo ikwisa pi isikʉ lɨla ikwisa kʉtuufigwa nʉ kwɨmɨkigwa na bandʉ baake boosa aba baalɨmmwitiike. Na nuumwe mukwisa kʉjaga pamopeene nabo, paapo mwaliitiike ɨsya Jesu ɨsi twababʉʉlile.
Paʉli ikʉbiipuutɨla aBatesaloniki
11 Jo nongwa ɨjɨ tukʉbiipuutɨla bwila, ʉkʉtɨ Kyala abatʉʉle mubagɨsye ʉkʉtʉʉgala mbʉʉmi ʉbʉ aabakooleliile. Tukwipuuta ʉkʉtɨ Kyala kʉ njɨla jaa maka gaake, abatʉʉle ʉkʉbomba kʉkʉtɨ mbombo ɨnunu ɨsi mukʉlonda ʉkʉsibomba, paapo mummwitiike. 12 Tukwipuuta bo ʉlo, ʉkʉtɨ ɨngamu jaa Ntwa gwɨtʉ Jesu jɨtuufigwege kʉlɨ ɨsi abombile kʉmyɨnu, na nuumwe mutuufigwege kʉmyake, kwi ipyana lya Kyala gwɨtʉ, nɨ lya Ntwa Jesu Kɨlɨsiti.

*1:1 1:1 Silwani Ɨngamu ɨjɨ bamo bikʉtɨ Sila. Bala kalata gwa Ɨmbombo sya Batʉmigwa 15:22.

1:5 1:5 MBʉnyafyale bwake Bala iisyʉ ɄBʉnyafyale bwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.