Ɨmbombo sya Batʉmigwa
Ɨsyakʉlongosya
Ʉnsimbi gwa kalata ʉjʉ aalɨ jo Lʉʉka, jo ʉjʉ aasimbile joope na kalata gwa ƗNdʉmi ɨNunu ɨjaa Lʉʉka. Mwa kalata ʉjʉ ikʉpanga ʉkʉtɨ, Jesu bo anyakiigwe ʉkʉbʉʉka kʉmwanya, abafundigwa baake balɨnkwanda ʉkʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu kʉ Bajuuta abaa nkiisʉ kyabo. Lʉʉka ikʉlɨngaania muno abafundigwa boosa kʉbwandɨlo baalɨmmwambɨliile Mbepo Mwikemo, na muno Mbepo ʉjo endelelaga ʉkʉbalongosya nʉ kʉbakasya abeene pamopeene na balongosi baabo, mu mbombo jaabo ɨjaa kʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨjaa Jesu.
Ndʉtʉʉlo ʉlwa 1–12 Lʉʉka ikʉpanga ɨsi ʉntʉmigwa Peeteli aabombile, na ɨsi syaboniike kʉ biitɨki abaa mu Jelusalemu. Kangɨ Mbepo Mwikemo muno aabatʉʉliile fiijo ʉkʉsyagania ʉkʉtɨ Kyala ikʉlonda ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa Jesu jɨfumusigwe kʉ bandʉ abaa mfiisʉ fyosa. ƗNdʉmi ɨjo jɨkaja jaa Bajuuta beene. Kangɨ ʉlʉtʉʉlo ʉlwa 13–28, Lʉʉka ikʉlɨngaania muno Mbepo Mwikemo aalɨnndongwisye ʉntʉmigwa Paʉli ʉkʉbʉʉka nkʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu mbʉjo ʉbwingi ʉbwa mu Asija na mBʉlaja, nʉ kʉmalɨɨkɨsya nkaaja akaa mu Looma. Mwa kalata ʉjʉ aasimbile simo ɨsi ʉntʉmigwa Paʉli aalʉmbɨliile. Ɨsi sikʉtʉtʉʉla ʉswe ʉkʉsyagania muno baalʉmbɨliile ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa Jesu kʉ bandʉ abaa lʉko nʉ lʉko, na ɨsi baaganilaga nasyo bo bikʉlʉmbɨlɨla.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Ʉbwandɨlo bwa kɨpanga kya Kyala 1:1–5:42
Ɨngʉbɨlo sya Bakɨlɨsiti bo bikʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu 6:1–9:31
Ɨmbombo jaa Peeteli 9:32–12:25
Ɨnjɨla jaa Paʉli ɨjaa kwanda ʉkʉbʉʉka kʉkʉlʉmbɨlɨla 13:1–14:28
Ʉlʉkomaano ʉlwa mu Jelusalemu 15:1-41
Ɨnjɨla jaa Paʉli ɨjaa bʉbɨlɨ ʉkʉbʉʉka kʉkʉlʉmbɨlɨla 16:1–18:22
Ɨnjɨla jaa Paʉli ɨjaa bʉtatʉ ʉkʉbʉʉka kʉkʉlʉmbɨlɨla 18:23–21:14
Ʉkʉkoligwa Paʉli nʉ kwenda ɨnjɨla jaa kʉbʉʉka kʉ Looma 21:15–28:31
1
Jesu ikʉnyakigwa ʉkʉbʉʉka kʉmwanya
Mwitɨki mwinangʉ Tyofili, mwa kalata gwangʉ jʉla ʉgwa kwanda,* 1:1 Kalata gwangʉ jʉla ʉgwa kwanda jo kalata gwa Lʉʉka. naasimbile syosa ɨsi Jesu aabombaga nʉ kʉmanyisya, ʉkʉfuma kʉbwandɨlo bwa mbombo jaake, ʉkʉfika pi isikʉ lɨla aalyegiigwe ʉkʉfyʉka kʉmwanya, bo abalagiile kʉ njɨla jaa Mbepo Mwikemo abatʉmigwa 1:2 Abatʉmigwa Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. aba aabasʉngwile. Kʉ masikʉ amalongo mana bo asyʉkile ʉkʉfuma mbʉfwe, aabasetʉkɨlaga abatʉmigwa bala kaa kingi, kʉ njɨla nyingi, ʉkʉbanangɨsya ʉkʉtɨ ʉmwene nalooli mʉʉmi. Aajobaga nabo ɨnongwa ɨsya Bʉnyafyale bwa Kyala. 1:3 ɄBʉnyafyale bwa Kyala Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.
Ɨliisikʉ lɨmo, bo Jesu aaganiile na batʉmigwa baake, alɨnkʉbalagɨla alɨnkʉtɨ, “Mulɨngasookangamo mu Jelusalemu, looli muguulɨle ʉkwambɨlɨla Mbepo Mwikemo ʉjʉ Taata aafingile, ʉjʉ mwapɨliike bo ngʉjoba ɨnongwa syake. Namanga Johani ʉMoosi aaboosyaga abandʉ na mɨɨsi, looli amasikʉ manandɨ aga gikwisa, ʉmwe aamukoosigwaga na Mbepo Mwikemo.”§ 1:5 Aamukoosigwaga na Mbepo Mwikemo Kokʉtɨ Kyala ikwisa kʉntʉma Mbepo Mwikemo ʉkʉtʉʉgala nkatɨ mu ndumbula syabo nʉ kʉbalongosya. Bala kalata gwa Johani 14:16-17.
Akabalɨlo akangɨ bo Jesu aaganiile na batʉmigwa baake, balɨnkʉnndaalʉʉsya balɨnkʉtɨ, “Bʉle Ntwa, akabalɨlo aka ko kaa kʉbagomokesya aBanyaisilaɨli ʉbʉnyafyale bwabo?” Alɨnkʉbaamula alɨnkʉtɨ, “Ɨliisikʉ na kabalɨlo kaa kʉbombigwa, afibaatiike Taata, jɨkaja mbombo jɨɨnu ʉkʉmanya. Looli mukwisa kwambɨlɨla amaka bo Mbepo Mwikemo abasulukiile, po mukʉʉfumusyaga mu Jelusalemu, moosa nkiisʉ ɨkya Jutai nɨ kya mu Samalija, ʉkwakʉfika kʉno kɨmalɨkiile ɨkiisʉ.”
Jesu bo amalile ʉkʉjoba ɨsyo, boosa bo bikʉnkeeta, alɨnkwegigwa ʉkʉfyʉka kʉmwanya, ibɨngo lɨlɨnkʉmfisa, balɨnkʉtoligwa ʉkʉmmbona kangɨ. 10 Bo bakaalɨ balʉʉsamiile kʉmwanya, bo ikʉfyʉka, nakalɨnga balɨnkʉboneka abanyambala babɨlɨ aba baafwele ɨmyenda ɨmyelu, bɨɨmile kɨfuki nabo. 11 Balɨnkʉtɨ, “Ʉmwe mwe banyambala baa mu Galilai, fiki mwɨmile apa mulʉʉsamiile kʉmwanya? Jesu ʉjʉ anyakiigwe kʉmyɨnu ʉkʉbʉʉka kʉmwanya, muno mummboniile bo ikʉfyʉka kʉmwanya, ikwisa kʉgomoka kangɨ bo lʉlʉʉlo.”
Matija ikʉsaligwa ʉkʉpyanilapo pabʉjo bwa Juuta
12 Po abatʉmigwa baa Jesu balɨnkʉsookapo pa Kyamba kya Misyʉngʉtɨ, balɨnkʉbʉʉka mu Jelusalemu, paalɨ kɨfuki ɨkilomita jɨmo* 1:12 Kɨfuki ɨkilomita jɨmo NKɨgiliki bikʉtɨ Ʉbwende ʉbwa pa Sabati. ʉkʉfuma pa kyamba kɨla. 13 Bo bafikile nkaaja balɨnkwingɨla nnyumba, balɨnkʉfyʉka nkyumba ɨkya kʉ golofwa muno baatʉʉgalaga. Baalimo baa Peeteli, Johani, Jaakobo, Andeleja, Filipo, Tomasi, Balitolomai, Matai, Jaakobo ʉmwana gwa Alifai, Simoni ʉndwɨla kiisʉ kyake, 1:13 Simoni ʉndwɨla kiisʉ kyake NKɨgiliki bikʉtɨ Simoni Selote. na Juuta ʉmwana gwa Jaakobo. 14 Boosa babaaba baaganilaga bwila pakwipuuta, pamopeene na bakiikʉlʉ, na Malija ʉnna gwa Jesu, na baamyabo baa Jesu.
15 Ɨliisikʉ lɨmo Peeteli aalyɨmile pakatɨ pa biitɨki, bo babʉngeene. Boosa baalɨ bandʉ ɨmia jɨmo na malongo mabɨlɨ bʉno. 16 Alɨnkʉbabʉʉla alɨnkʉtɨ, “Mwe baamyɨtʉ, syalondigwaga mpaka sibombiigwe ɨsi sisimbiigwe mwa Kalata ʉMwikemo. Ɨsyo ijolo aasijobile Ndaabɨti 1:16 Ndaabɨti Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. kʉ njɨla jaa Mbepo Mwikemo, ɨsya Juuta ʉjʉ aabalongwisye aba baalɨnkolile Jesu. 17 Juuta aalɨ gwa nkɨbugutɨla kyɨtʉ, twabombaga ɨmbombo pamopeene nagwe. 18-20 Sisimbiigwe mwa kalata ʉgwa Ɨsabʉli ʉkʉtɨ,
‘Akaaja kaake na kajege kɨsaame,
kangɨ angatʉʉgasyangamo ʉmundʉ najʉmo.’ ”§ 1:20 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 69:25.
(Juuta aalyʉlile ʉngʉnda nɨ ndalama ɨsi aakabiile mbʉniongafu, alɨnkʉgwɨla ʉlwanda, alɨnkʉpʉfuka nʉ bʉla bwake bʉlɨnkʉsooka panja. Ɨnongwa ɨsyo syafumwike kʉ bandʉ boosa aba baatʉʉgalaga mu Jelusalemu, po ʉngʉnda gʉla balɨnkʉgʉkoolela ɨngamu jaa Akelitama, mu njobelo jaabo kokʉtɨ ʉNgʉnda gwa Ilopa.)
Peeteli alɨnkwendelela ʉkʉjoba alɨnkʉtɨ, “Sisimbiigwe kangɨ mwa kalata gwa Ɨsabʉli ʉkʉtɨ,
‘Ʉmundʉ ʉjʉngɨ apyanilepo pabʉjo bwake ʉbwa bʉlongosi.’* 1:20 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 109:8.
21 “Kʉnongwa ɨjo tʉnsale ʉmundʉ jʉmo ndɨ aba baajaga na nuuswe akabalɨlo koosa aka ʉNtwa Jesu asyʉngʉʉtɨlaga na nuuswe. Ʉjo ikʉlondigwa ʉkʉja jo jʉmo ndɨ bala baajaga na nuuswe, 22 ʉkwandɨla akabalɨlo aka Johani ʉMoosi oosyaga, mpaka iisikʉ ɨlɨ Jesu aanyakiigwe kʉmyɨtʉ ʉkʉfyʉka kʉmwanya. Ikʉjaga nkeeti pamopeene na nuuswe ʉkʉfumusya ʉkʉsyʉka kwa Jesu.”
23 Po paapo balɨnkʉbajoba abandʉ babɨlɨ. Jʉmo ɨngamu jaake aalɨ jo Joosefu, ɨjɨngɨ bantɨgɨ Balisaba, ʉjʉ kangɨ bankoolelaga ɨngamu ɨjaa Jusiti. Ʉgwa bʉbɨlɨ, ɨngamu jaake aalɨ jo Matija. 24 Po balɨnkwipuuta balɨnkʉtɨ, “Gwe Ntwa, ʉsimeenye ɨndumbula sya bandʉ boosa. Ʉtʉnangɨsye abandʉ babɨlɨ aba, jo alɨkʉ ʉjʉ gʉnsalile, 25 ʉkʉtɨ apyanilepo pa mbombo jaa bʉtʉmigwa ɨjɨ Juuta aajɨlekile, po afwile, abʉʉkile pabʉjo bwa bala batikʉmmwitɨka ʉNtwa Jesu.” 26 Po balɨnkʉbomba ʉbʉlagʉsi 1:26 Ʉbʉlagʉsi ABajuuta baasimbaga ɨngamu sya bandʉ mmabwe pamo mu ngili, baabɨɨkaga mu nyambɨ pamo mwi ikopo. Baajʉgɨɨsyaga mpaka ɨliibwe lɨmo ɨlɨ lɨlɨ nɨ ngamu jaa mundʉ lɨsooke nʉ kʉsatʉka paasi. Ɨngamu ɨjɨ jikʉtalapo ʉkʉsooka, jo ʉjʉ baatɨgɨ asaliigwe. kʉ bandʉ babɨlɨ bala. Ʉbʉlagʉsi bʉlɨnkʉnangɨsya ɨngamu jaa Matija, jo alɨnkʉja pamopeene na batʉmigwa bala kalongo na jʉmo.

*1:1 1:1 Kalata gwangʉ jʉla ʉgwa kwanda jo kalata gwa Lʉʉka.

1:2 1:2 Abatʉmigwa Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:3 1:3 ɄBʉnyafyale bwa Kyala Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

§1:5 1:5 Aamukoosigwaga na Mbepo Mwikemo Kokʉtɨ Kyala ikwisa kʉntʉma Mbepo Mwikemo ʉkʉtʉʉgala nkatɨ mu ndumbula syabo nʉ kʉbalongosya. Bala kalata gwa Johani 14:16-17.

*1:12 1:12 Kɨfuki ɨkilomita jɨmo NKɨgiliki bikʉtɨ Ʉbwende ʉbwa pa Sabati.

1:13 1:13 Simoni ʉndwɨla kiisʉ kyake NKɨgiliki bikʉtɨ Simoni Selote.

1:16 1:16 Ndaabɨti Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

§1:18-20 1:20 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 69:25.

*1:18-20 1:20 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 109:8.

1:26 1:26 Ʉbʉlagʉsi ABajuuta baasimbaga ɨngamu sya bandʉ mmabwe pamo mu ngili, baabɨɨkaga mu nyambɨ pamo mwi ikopo. Baajʉgɨɨsyaga mpaka ɨliibwe lɨmo ɨlɨ lɨlɨ nɨ ngamu jaa mundʉ lɨsooke nʉ kʉsatʉka paasi. Ɨngamu ɨjɨ jikʉtalapo ʉkʉsooka, jo ʉjʉ baatɨgɨ asaliigwe.