28
Paʉli ndʉsʉngo lwa mu Molita
Bo tʉfikile kanunu kwi isɨɨlya, po tʉlɨnkʉmanya ʉkʉtɨ ʉlʉsʉngo lʉla ɨngamu jaake jo Molita. Abenekaaja abaa ndʉsʉngo lʉla, baatwambɨliile kʉ booloolo fiijo. Twalyʉmile ɨmbepo, kangɨ ɨfula jaatimaga, po balɨnkʉtʉkokesya ʉmooto nʉ kʉtwambɨlɨla twesa. Paʉli bo abʉngeenie ɨmbabʉ nʉ kʉsibɨɨka mmooto, po kʉnongwa jaa mooto gʉla ɨnjoka jɨlɨnkʉsookamo mu mbabʉ, jɨlɨnkʉlʉma ɨkɨboko kya Paʉli nʉ kʉkɨniemba. Abenekaaja bo bajɨbwene ɨnjoka jɨla jikʉsyuta nkɨboko kya Paʉli, balɨnkʉjobesania balɨnkʉtɨ, “Kɨsita kwilaamwa ʉmundʉ ʉjʉ ngogi. Na apa aponile mu nyanja, lyakyala ɨlya kʉbujɨkɨsya ʉbʉbiibi lyalɨnkongile, ʉkʉtɨ lɨmfunde nʉ kʉnngoga.” Po Paʉli alɨnkʉjɨsanyandɨla ɨnjoka jɨla mmooto, jɨkaalɨmfuleesyepo napamo. Looli abeene baakeetelelaga ʉkʉtɨ ikwisʉla, pamo ikʉgwa paasi nʉ kʉfwa. Bo baguuliile akabalɨlo akatali, balɨnkwaga sitikʉmmwaga nasimo ɨmbalapala, balɨnkwandʉla ɨnyiinogono syabo, balɨnkwanda ʉkʉjoba ʉkʉtɨ lyo lyakyala.
Paʉli ikʉmmbʉmbʉlʉsya ʉgwise gwa nkʉlʉmba gwa lʉsʉngo
Kɨfuki na pabʉjo bʉla, gyalipo ɨmigʉnda gya mundʉ jʉmo ɨngamu jaake Pubili, aalɨ nkʉlʉmba gwa lʉsʉngo lʉla. Alɨnkʉtwambɨlɨla nʉ kʉtʉswɨla kanunu amasikʉ matatʉ. Ʉgwise gwa Pubili aakamandaniigwe nɨ sekema nʉ lwa kʉmwanya. Paʉli alɨnkwingɨla kʉ kyumba ʉkʉtɨ ankeete. Bo iipuutile, alɨnkʉbɨɨka amaboko gaake pamyake, alɨnkʉmmbʉmbʉlʉsya. Bo siboniike ɨsi, abandʉ boosa aba ndʉsʉngo lʉla aba baalɨ babine biisaga, baabʉmbʉlʉsigwaga. 10 Balɨnkʉtwɨmɨka fiijo, na bo tukwipaka mu sitima balɨnkʉtʉpakɨlɨla ɨfindʉ nʉ tʉndʉ ʉtʉngɨ ʉtʉ twalondaga.
Paʉli ikʉfika mu Looma
11 Bo tʉgonile ɨmyesi mitatʉ, tʉlɨnkwenda ɨnjɨla mu sitima ɨjɨngɨ ɨjaa kʉfuma kʉ Alikisandalija, ɨjɨ jaasyele pala pa Molita kʉnongwa jaa mapepo. Mbʉjo ʉbwa nkyeni ʉbwa sitima, bwalɨ nɨ kɨfwani kya gyabaakyala mibɨlɨ, ɨngamu jaabo abiipasya abaa kʉmwanya. 12 Tʉlɨnkʉfika mu Silakusi, tʉlɨnkʉgona amasikʉ matatʉ. 13 Ʉkʉfuma ʉko tʉlɨnkʉsyʉngʉʉtɨla, tʉlɨnkʉfika mu Legio. Iisikʉ lɨmo bo lɨkɨndile, ʉmbelo ʉgwa kʉfuma kwitongo gʉlɨnkwanda ʉkʉkula, gʉlɨnkʉtʉtʉʉla ʉkwendelela nɨ njɨla. Iisikʉ lya bʉbɨlɨ tʉlɨnkʉfika mu Putyoli. 14 Bo tʉsulwike mu sitima, kʉla tʉlɨnkʉbaaga abiitɨki. Balɨnkʉtʉsʉʉma ʉkʉtɨ tʉtʉʉgalepo nabo amasikʉ mahaano na mabɨlɨ. Po tʉlɨnkwenda paasi ʉkʉbʉʉka kʉ Looma. 15 Abiitɨki abaa nkaaja kala bo bapɨliike ʉkʉtɨ tʉlɨ mu njɨla, balɨnkwisa kʉkʉtwambɨlɨla pa Sokoni ɨjaa Api, na pabʉjo apa bikʉtɨ ɨNyumba iTatʉ ɨsya Baheesya. Paʉli bo ababwene alɨnkʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala, alɨnkʉkaba amaka. 16 Bo tʉfikile kʉ Looma, Paʉli alɨnkwitɨkɨsigwa ʉkʉgona kʉmyake, pamopeene nʉ nsikali gwa kʉnndɨndɨlɨla.
Paʉli ikʉbalʉmbɨlɨla abandʉ abaa mu Looma
17 Amasikʉ matatʉ bo gakɨndile, Paʉli alɨnkʉbakoolela abalongosi baa Bajuuta abaa nkaaja kala ʉkʉtɨ baaganile. Bo babʉngeene, alɨnkʉbabʉʉla alɨnkʉtɨ, “Mwe baamyɨtʉ, na paapo ngatʉla ɨnongwa najɨmo kʉ bandʉ bɨɨtʉ pamo ʉkʉsipɨnga ɨnyiiho sya biisʉkʉlʉ bɨɨtʉ, naakoliigwe kʉla mu Jelusalemu, ndɨnkʉbɨɨkigwa mmaboko gaa Balooma. 18 Bo baandaalʉʉsiisye kanunu, baalyagile ngaja na nongwa najɨmo ɨjaa kʉtɨ ngogigwe, baalondaga ʉkʉʉnyaabʉla. 19 Looli aBajuuta bo bikʉkaana ʉkʉtɨ naabʉligwe, ngaalɨ nasyo ɨsya kʉbomba looli kwene ʉkʉkɨnda kʉ malafyale ʉnkʉlʉmba, na paapo ngaalɨ nasyo nasimo ɨsya kʉbalonga abandʉ baa nkɨkolo kyangʉ. 20 Kʉnongwa ɨjɨ, mbakooliile ʉkʉtɨ mwise kʉkʉngeeta, nʉ kʉjoba na niine. Mbinyiigwe nɨ minyololo ɨgɨ kʉnongwa ɨjaa ɨfi bikʉsʉʉbɨla aBanyaisilaɨli.”
21 Abeene balɨnkʉmmwamula Paʉli balɨnkʉtɨ, “Ʉswe tʉkambɨlɨlapo kalata najʉmo ʉgwa kʉfuma mu Jutai, kangɨ akiisako najʉmo mbaamyɨtʉ ʉgwa kʉtʉbʉʉla ɨnongwa simo pamo ʉgwa kʉkʉjoba ʉbʉbiibi ʉgwe. 22 Looli twiganile ʉkʉpɨlɨka ɨsi kwinogona ʉgwe, paapo tʉmeenye kʉkʉtɨ bʉjo abandʉ bikʉsijoba kabiibi ɨmanyisyo ɨsyo.”
23 Balɨnkwitɨkana nagwe iisikʉ lya kwaganila. Iisikʉ ɨlyo bo lɨfikile, balɨnkwisa abandʉ bingi. Paʉli alɨnkʉbalɨngaania ɨnongwa nyingi ʉkwandɨla nʉlʉbʉnjʉ mpaka namajolo, aabalʉmbɨlɨlaga ɨnongwa sya Bʉnyafyale bwa Kyala. Aabasisimɨkɨsyaga ʉkʉtɨ boope bammwitɨke Jesu, kʉ njɨla jaa kʉbalɨngaania amasyʉ aga gikʉjoba ɨnongwa syake mu ndagɨlo sya Moose, na mwa baakalata abaa bakunguluka. 24 Bamo baaliitiike ɨsi aajobaga, bamo bakaaliitiike. 25 Po aBajuuta bala balɨnkʉtapʉkana mu nyiinogono syabo, balɨnkʉsookapo bo Paʉli ajobile iisyʉ ɨlɨ, “Mbepo Mwikemo aajobile kanunu na biisʉkʉlʉ bɨɨtʉ, bo ikʉjoba kʉ njɨla jaa nkunguluka Jeesaja, aatile,
26 ‘Bʉʉka kʉ bandʉ aba, ʉkababʉʉle ʉkʉtɨ,
ʉkʉpɨlɨka mukʉpɨlɨkaga, looli mutikʉsyaganiaga.
Nʉ kʉkeeta mukʉkeetaga, looli mutikʉsibonaga.
27 Paapo ɨndumbula sya bandʉ aba ngafu,
ɨmbʉlʉkʉtʉ syabo silɨ na mapʉlɨ,
kangɨ basiisiilile.
Lɨnga baakeetaga na maaso gaabo,
nʉ kʉpɨlɨka nɨ mbʉlʉkʉtʉ syabo,
ngalɨ basyageenie mu ndumbula syabo,
nʉ kʉpɨndʉka, po naababʉmbʉlʉsyaga.’ ”* 28:26-27 Bala kalata gwa Jeesaja 6:9-10.
28 Po Paʉli alɨnkʉjoba alɨnkʉtɨ, “Kʉnongwa ɨjo mumanyege ʉkʉtɨ, ʉbʉpoki bwa Kyala bʉtʉmiigwe kʉ bandʉ aba bakaja Bajuuta, abeene bikwakʉpɨlɨkɨsyaga.”
[ 29 Paʉli bo amalile ʉkʉjoba amasyʉ aga, aBajuuta balɨnkʉsookapo kʉno bikʉkaanikana sii nyingi.] 28:29 Baakalata bamo abaa ijolo bakaja na kanandɨ aka.
30 Paʉli aagonile ɨfyɨnja fibɨlɨ mu nyumba jaake ɨjɨ aajɨhombelaga ɨndalama. Aabambɨlɨlaga kanunu boosa aba baabʉʉkaga kʉkʉnkeeta. 31 Aalʉmbɨlɨlaga ɨsya Bʉnyafyale bwa Kyala, nʉ kʉmanyisya ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa Ntwa Jesu Kɨlɨsiti, kʉ bʉkifu, kɨsita kʉpɨngigwa nʉ mundʉ najʉmo.

*28:27 28:26-27 Bala kalata gwa Jeesaja 6:9-10.

28:29 28:29 Baakalata bamo abaa ijolo bakaja na kanandɨ aka.