Kalata gwa Paʉli kʉ
Bakolosi
Ɨsyakʉlongosya
Akaaja akaa mu Kolosi kaalɨ kʉ lʉbafu ʉlwa kʉbʉjongelo ʉlwa kiisʉ ɨkɨ amasikʉ aga bikʉtɨ Bʉtuluki. Ʉntʉmigwa Paʉli akaabajaatiilemo abiitɨki abaa nkaaja ako, looli aasimbile kalata ʉjʉ, paapo aapɨliike ʉkʉtɨ baliko abamanyisi baa bʉtʉngʉlʉ nkɨpanga kya Kyala kɨla. Abamanyisi abo baamanyisyaga ʉkʉtɨ abiitɨki bikʉlondigwa ʉkʉsikonga ɨnyiiho sya Bajuuta, bo ʉkʉbuuta kʉkyeni nʉ kwipuuta kʉ bandʉmi, ʉkʉtɨ bankyelege Kyala.
Po Paʉli ikʉsimba kalata ʉjʉ ʉkʉbakʉmbʉsya abiitɨki ʉkʉtɨ bwalɨ bʉfwe bwa Kɨlɨsiti ʉbʉ bwabapokile. Ikʉbakʉmbʉsya ʉkʉtɨ Kɨlɨsiti alɨ kʉmwanya ikʉbalagɨla abandʉmi boosa, nʉ tʉndʉ toosa ʉtʉ tʉlipo. Fyobeene bikʉlondigwa ʉkʉmmwipuuta Kɨlɨsiti mwene. Kangɨ ikʉbakʉmbʉsya ʉkʉtɨ akajɨɨlo kaabo kanangɨsyege ʉkʉja bandʉ aba basʉngʉliigwe na Kyala.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Paʉli ikʉbaponia aBakolosi nʉ kʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala 1:1-14
Ʉbʉkʉlʉmba bwa Kɨlɨsiti nʉ bʉpoki bwake 1:15-23
Ɨmbombo jaa Paʉli mfipanga fya Kyala 1:24–2:5
Kɨlɨsiti abaabwile abiitɨki ʉkʉfuma mu nyiiho ɨsya bandʉ 2:6-23
Ikʉmanyisya muno abiitɨki bikʉlondeligwa ʉkʉtʉʉgala nʉ lʉtengaano, nʉ kʉja na kajɨɨlo akanunu 3:1–4:1
Ʉlʉponio ʉlwa kʉmalɨɨkɨsya 4:2-18
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Paʉli, ne ntʉmigwa* 1:1 Ʉntʉmigwa Bala iisyʉ Abatʉmigwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. gwa Kɨlɨsiti Jesu, kʉ bwigane bwa Kyala. Ʉne nʉ gwamyɨtʉ ndwitɨko Timoti, tukʉbasimbɨla ʉmwe mwe biitɨki biinɨɨtʉ abagolofu mwa Kɨlɨsiti, mwe mulɨ mu Kolosi. Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Taata Kyala, fijege na nuumwe.
Ɨnyiipuuto nʉ kʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala
Bwila bo tukʉbasʉʉmɨla, tukʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala, ʉGwise gwa Ntwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti, paapo tʉpɨliike ʉkʉtɨ mummwitiike fiijo Kɨlɨsiti Jesu, nʉ kʉtɨ mubaganile fiijo abiitɨki boosa. Ʉlwitɨko nʉ lʉgano ʉlo, ʉlwalo lwake lʉlɨ ndʉsʉʉbɨlo ʉlwa bʉʉmi ʉbʉ Kyala ababɨɨkiile kʉmwanya. Mwapɨliike ɨnongwa ɨsya lʉsʉʉbɨlo ʉlo ʉkʉfuma kʉbwandɨlo, bo mulʉmbɨlɨliigwe iisyʉ ɨlya bwanalooli ɨlya Ndʉmi ɨNunu. Ʉkʉfuma iisikʉ ɨlɨ mwapɨliike ɨnongwa ɨsya ipyana lya Kyala, nʉ kʉbʉmanya ʉbwanalooli bwake muno bʉjɨɨliile, ɨnongwa ɨsyo sikʉpa ɨseke pakatɨ pamyɨnu, ʉkʉtɨ ʉmwe mubaalege. Kangɨ sikʉpa ɨseke silasila mfiisʉ fyosa. Mwamanyiile ɨnongwa ɨsyo ɨsya Ndʉmi ɨNunu ʉkʉfuma kwa Epaafula, ʉmbombeli mwinɨɨtʉ ʉnkʉndwe, ʉjʉ ikʉbomba ɨmbombo jaa Kɨlɨsiti kʉ bʉgolofu, pakatɨ pamyɨnu. Ʉmwene atʉbʉʉlile ɨsya kʉganana kwɨnu, ʉkʉ abapeele Mbepo Mwikemo.
Kʉnongwa ɨjo, bo tʉpɨliike ʉkwendelela kwɨnu mu Ndʉmi ɨNunu, tʉkalekapo ʉkʉbasʉʉmɨla kwa Kyala. Tukʉnsʉʉma ʉkʉtɨ abiisʉsye amahala ʉkʉtɨ mubʉmanye ʉbwigane bwake, kokʉtɨ mujege na mahala goosa nʉ kʉsyagania fiijo syosa ɨsya Mbepo Mwikemo. 10 Kangɨ tukʉbasʉʉmɨla ʉkʉtɨ mujege na kajɨɨlo aka kikʉmmwɨmɨka fiijo ʉNtwa Jesu na aka kikʉnkyela. Tukʉsʉʉbɨla ʉkʉtɨ mukʉpaga ɨseke, kangɨ mongelengepo ʉkʉmmanya Kyala. 11 Tukʉbasʉʉmɨla ʉkʉtɨ Kyala abapepo amaka, agaa kʉʉmɨɨlɨla mu ngʉbɨlo syosa nʉ lʉsekelo, ʉkʉkongana na maka gaake amasisya, 12 pamopeene nʉ kʉnngwɨla ʉlʉpi Taata Kyala, paapo ababɨɨkiile ʉmwe ɨkɨlɨngo ɨkya Bʉnyafyale bwa ndʉmuli, ʉbwa biikemo. 13 Aatʉpokile ʉkʉfuma mbʉnyafyale ʉbwa mu ngiisi, aatʉsaamiisye nʉ kʉtwingɨsya mBʉnyafyale ʉbwa Mwanaake ʉNkʉndwe. 14 Ʉkwendela kʉ Mwanaake ʉjo twabʉliigwe, kokʉtɨ tʉhobokeliigwe ʉbʉtʉlanongwa bwɨtʉ.
Ʉbʉkʉlʉmba bwa Kɨlɨsiti ʉMwana gwa Kyala
15 MMwanaake tukʉmmbona Kyala muno ajɨɨliile,
na paapo tʉtikʉmmbona.
Kangɨ ʉMwanaake ʉjo, jo nkʉlʉmba gwa fipeligwa fyosa,
16 paapo ʉkwendela mmyake, Kyala aapelile fyosa,
ɨfya kʉmwanya nɨ fya pakiisʉ,
ɨfi fikʉboneka na ɨfi fitikʉboneka.
Bʉje bʉlagɨli, ʉbʉnyafyale, ʉbʉkʉlʉmba pamo amaka,
aafipelile ʉkwendela mMwanaake,
kʉ bʉsisya ʉbwa Mwanaake.
17 Ʉmwene ʉjo aaliko bo fyosa fikajako,
ʉmwene jo ʉjʉ ikʉfikola fyosa pamopeene.
18 Ʉmwene jo ntʉ gwa mbɨlɨ,
kokʉtɨ ntʉ gwa kɨpanga kya Kyala.
ɄMwanaake jo bwandɨlo,
kangɨ gwa kwanda ʉkʉsyʉka ʉkʉfuma mbafwe,
ʉkʉtɨ aje nkʉlʉmba gwa tʉndʉ toosa.
19 Paapo syalɨnkyeliile Kyala
ʉkʉtɨ ʉbʉsita kwagɨlwa boosa bʉjege mMwanaake.
20 Kangɨ ʉkwendela mMwanaake Kyala aatʉfwenie nagwe ʉtʉndʉ toosa.
Ʉkwendela mwi ilopa lya Mwanaake ɨlɨ lyalyoniike pa kɨkohekano,
aabɨɨkile ʉlʉtengaano pakatɨ pa tʉndʉ toosa, ʉtwa kʉmwanya nʉ twa pakiisʉ.
 
21 Kokʉtɨ fiki ɨsyo kʉmyɨnu? Ijolo mwalɨ pabʉtali na Kyala. Kangɨ mwalɨ balʉgʉ baake, kʉnongwa jaa nyiinogono syɨnu na kajɨɨlo kɨɨnu akabiibi. 22 Looli lɨɨlɨno Kyala abafwenie nagwe, kʉ njɨla jaa mbɨlɨ gwake Kɨlɨsiti, nʉ bʉfwe bwake, ʉkʉtɨ abatwale nkyeni mmyake bo mulɨ biikemo, beelu, kɨsita kʉlongigwa. 23 Mwendelelege ʉkʉlʉkola kanunu ʉlwitɨko lwɨnu, mwikasyege nʉ kʉja na maka. Mulɨngiisa kʉsyobigwa nʉ mundʉ gwesa ʉkʉjɨleka ʉkʉjɨsʉʉbɨla ɨNdʉmi ɨNunu ɨjɨ mwajɨpɨliike. Ɨjo jo Ndʉmi ɨNunu ɨjɨ jɨlʉmbɨlɨliigwe kʉ bandʉ boosa pakiisʉ, kangɨ ɨjo jo Ndʉmi ɨNunu ɨjɨ ngʉjɨlʉmbɨlɨla.
Ɨmbombo jaa Paʉli mfipanga fya Kyala
24 Lɨɨlɨno ngʉsekela! Ngʉsekelela ɨngʉbɨlo syangʉ, paapo ngʉtaamigwa kʉnongwa jɨɨnu ʉmwe. Kangɨ mu mbɨlɨ gwangʉ, ngʉtʉʉla ʉkʉmalɨɨsya ɨngʉbɨlo, ɨsi kʉbwandɨlo syalɨ mu mbɨlɨ gwa Kɨlɨsiti, ɨkɨ kyo kɨpanga kya Kyala. 25 Kyala aasʉngwile ʉne ʉkʉja mbombeli gwa kɨpanga kyake, ʉkʉtɨ mbatwalɨle iisyʉ lyake muno lɨjɨɨliile. 26 Ɨliisyʉ ɨlyo lyo lya mbʉtiitʉ, ɨlɨ lyafisiigwe kʉ biisʉkʉlʉ bɨɨtʉ boosa. Looli lɨɨlɨno lɨsetʉliigwe pabwelu kʉ bandʉ baa Kyala. 27 Abo bo aba Kyala iiganile ʉkʉbasetʉlɨla ɨsya mbʉtiitʉ, ɨsyo kɨswigo kɨnywamu kʉ bandʉ boosa abaa pakiisʉ. Ɨnongwa ɨsya mbʉtiitʉ ɨsyo, jo Kɨlɨsiti ʉjʉ alɨ nkatɨ mmyɨtʉ, kangɨ jo lʉsʉʉbɨlo lwɨtʉ ʉlwa kʉja mbʉsisya bwa Kyala.
28 Kɨlɨsiti ʉjo, jo ʉjʉ tukʉbalʉmbɨlɨla ʉmwe. Tukʉbasoka nʉ kʉbamanyisya abandʉ boosa na mahala goosa, ʉkʉtɨ tʉbatwale boosa nkyeni mwa Kyala, bo bakakile mwa Kɨlɨsiti. 29 Fyobeene ngwijʉʉla ʉkʉfika pa nyango ɨjo, ngʉbomba na maka goosa aga ikʉmbapo Kɨlɨsiti, kʉno nkatɨ mmyangʉ ikʉbomba ɨmbombo.

*1:1 1:1 Ʉntʉmigwa Bala iisyʉ Abatʉmigwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.