Kalata gwa Paʉli kʉ
Bagalatija
Ɨsyakʉlongosya
Galatija kaalɨ kaaja aka kaalɨ pakatɨ pakiisʉ ɨkɨ mmasikʉ aga bikʉtɨ Bʉtuluki. Paʉli na Balinaba baalʉmbɨliile ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa Jesu ntwaja tʉmo ʉtwa mu Galatija, abandʉ bingi baajiitiike ɨNdʉmi, balɨnkʉja Bakɨlɨsiti (Ɨmbombo sya Batʉmigwa 13–14). Leelo bo kakɨndilepo akabalɨlo, abandʉ bamo balɨnkwisa kʉkʉbamanyisya aBakɨlɨsiti ʉkʉtɨ basikongege ɨndagɨlo nɨ nyiiho ɨsya Bajuuta, kangɨ babuutigwege kʉkyeni. Po Paʉli ikʉbakʉmbʉsya aBakɨlɨsiti ʉkʉtɨ Kyala ikʉbapoka abandʉ boosa aba bikʉmmwitɨka Kɨlɨsiti, somma aba bikʉsikonga ɨnyiiho simo, kangɨ ikʉbabʉʉla muno baajobiile abatʉmigwa baa Jesu abaa mu Jelusalemu (Ɨmbombo sya Batʉmigwa 15).
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Paʉli ikʉbaponia aBagalatija 1:1-5
Paʉli ikwinosya ʉkʉtɨ, ʉmwene jo ntʉmigwa kʉ bandʉ aba bakaja Bajuuta 1:6–2:21
Abiitɨki bikʉpokigwa kʉ njɨla jaa kʉmmwitɨka Jesu Kɨlɨsiti, somma kʉ njɨla jaa ndagɨlo 3:1–4:31
Ikʉmanyisya ɨsya kajɨɨlo akaa biitɨki aba bikʉlongosigwa na Mbepo Mwikemo 5:1–6:10
Ʉkʉsoka ʉkwa kʉmalɨɨkɨsya 6:11-17
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ Paʉli ne ntʉmigwa. Ʉne ngaatʉmiigwe na bandʉ pamo ʉkʉlagɨligwa nʉ mundʉ jʉmo. Looli naatʉmiigwe na Jesu Kɨlɨsiti jʉʉjo, na Taata Kyala ʉjʉ aalɨnsyʉsiisye Jesu ʉkʉfuma mbafwe. Ʉne na biitɨki biinɨɨtʉ boosa aba balɨ pamopeene na niine tukʉbaponia ʉmwe, mwe baa mfipanga ɨfya Kyala ɨfya nkiisʉ ɨkya mu Galatija. Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Taata Kyala na kʉ Ntwa Jesu Kɨlɨsiti, fijege na nuumwe. Kɨlɨsiti aabʉningile ʉbʉʉmi bwake, kʉnongwa jaa kʉbʉsoosyamo ʉbʉtʉlanongwa bwɨtʉ, ʉkʉtɨ atʉpoke ʉkʉfuma mu mbiibi syosa ɨsya pakiisʉ ɨkya kabalɨlo aka, ʉkʉkongana nʉ bwigane ʉbwa Kyala ʉjʉ jo Taata. Kʉmyake Kyala bʉjengeko ʉbʉsisya bwila na bwila. Ameni.
ƗNdʉmi ɨNunu ɨjɨngɨ jɨkajako
Nswigile fiijo, akabalɨlo akapimba itolo kakɨndile, ʉmwe munsambʉkiile Kyala ʉjʉ aabakooliile ni ipyana lya Kɨlɨsiti. Kangɨ mukʉlʉkonga ʉlʉlagɨlo ʉlʉngɨ ʉlʉ bamo bikʉtɨ jo Ndʉmi ɨNunu, nalɨnga jɨkaja Ndʉmi Nunu na panandɨ. Looli nalooli baliko abandʉ aba bikʉbasofania ʉmwe, kangɨ aba bikʉlonda ʉkwandʉla ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa Kɨlɨsiti. Lɨnga ʉmundʉ gwesa jʉla iisaga nʉ kʉbalʉmbɨlɨla ɨndʉmi ɨjɨ jɨlɨ pasima na ɨjɨ naabalʉmbɨliile ʉne, ʉmundʉ ʉjo alɨ nɨ kɨgune! Nalɨnga afumile nkɨbugutɨla kyangʉ! Nalɨnga gwandʉmi afumile kʉmwanya! Ngʉbabʉʉla ʉmwe kangɨ bo ʉlʉ naababʉʉlile akabalɨlo kala ʉkʉtɨ, lɨnga ʉmundʉ jʉmo ikʉbalʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa lʉko ʉlʉngɨ, ɨjɨ jɨlɨ pasima na ɨjɨ mwalyambɨliile, ʉjo alɨ nɨ kɨgune!
10 Bʉle, lɨɨlɨno mukwinogona ʉkʉtɨ ʉne ngʉlonda ʉkʉbakyela abandʉ? Mma, ngʉlonda ʉkʉnkyela Kyala mwene! Lɨnga naalondaga ʉkʉbakyela abandʉ, ʉne ngalɨ ngaja mbombeli gwa Jesu Kɨlɨsiti nakamo.
Paʉli aatʉmiigwe na Kyala ʉkʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu
11 Baamyɨtʉ ndwitɨko, ngʉlonda mumanye ʉkʉtɨ, ɨNdʉmi ɨNunu ɨjɨ naabatwaliile ʉne jɨkaafumile kʉ bandʉ. 12 Ngaalyambɨliile ʉkʉfuma kʉ bandʉ, kangɨ akaalɨɨmanyiisye ʉmundʉ najʉmo. Looli Jesu Kɨlɨsiti jʉʉjo jo ʉjʉ aalɨɨsetʉliile.
13 Kɨsita kwilaamwa mupɨliike muno naajɨɨliile bo ndɨ ndwitɨko ʉlwa Bajuuta, na muno naabataamikɨsyaga fiijo abandʉ abaa nkɨpanga kya Kyala, nʉ kʉlonda ʉkʉkɨgoga loosa. 14 Nalooli naabatolile abiinangʉ bingi abaa ngʉlɨlo jangʉ ʉkʉlʉlwɨla ʉlwitɨko ʉlwa Bajuuta. Niijʉʉlaga fiijo ʉkʉsikola ɨmanyisyo ɨsya biisʉkʉlʉ bɨɨtʉ. 15 Looli Kyala, kwi ipyana lyake, aalɨɨsʉngwile bo ngaalɨ ʉkʉpaapigwa, aalɨngooliile ʉkʉmmbombela. 16 Aalyagile kanunu ʉkʉʉsetʉlɨla ʉMwanaake* 1:16 ɄMwanaake Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. muno ajɨɨliile, ʉkʉtɨ mfumusyege ɨndʉmi jaake kʉ bandʉ aba bakaja Bajuuta. Akabalɨlo kala ngaabalondile abandʉ abaa kʉʉmbʉʉla mbʉbombelo, 17 pamo ʉkʉbʉʉka taasi kʉ Jelusalemu kʉlɨ bala baalɨndaliilepo ʉne ʉkʉja batʉmigwa. 1:17 Abatʉmigwa Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. Nakalɨnga naabʉʉkile nkiisʉ ɨkya Alabija, po ndɨnkʉgomokelako kʉ Ndamasika.
18 Ɨfyɨnja fitatʉ bo fikɨndile, po ndɨnkʉbʉʉka kʉ Jelusalemu kʉkwaganila na Peeteli, naatʉʉgeele kʉmyake amasikʉ kalongo na mahaano. 19 Leelo ngaababwene abatʉmigwa abangɨ, looli Jaakobo ʉgwamyabo gwa Ntwa Jesu. 20 Ɨsi ngʉbasimbɨla, Kyala ameenye ʉkʉtɨ ndikʉjoba ɨsya bʉtʉngʉlʉ.
21 Po pakabalɨlo akangɨ naabʉʉkile mu Silija na mu Kilikija. 22 Akabalɨlo ako abiitɨki abaa mfipanga fya Kyala ɨfya mu Jutai, bakaalɨɨmeenye ʉne. 23 Baasimeenye syene ɨnongwa ɨsi baasipɨliike ʉkʉtɨ, “Ʉmundʉ ʉjʉ aatʉtaamyaga kʉbwandɨlo, akabalɨlo aka ikʉlʉmbɨlɨla ɨsya lwitɨko lʉlalʉla ʉlʉ aagelile ʉkʉlʉgoga.” 24 Po balɨnkʉntuufya Kyala kʉnongwa jaa ɨsi naabombaga.

*1:16 1:16 ɄMwanaake Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:17 1:17 Abatʉmigwa Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.