Kalata gwa
Jaakobo
Ɨsyakʉlongosya
Kalata ʉjʉ aasimbiigwe na Jaakobo, ʉgwamyabo gwa Jesu, aalɨ ndongosi gwa kɨpanga kya Kyala ɨkya mu Jelusalemu. Aabasimbiile abiitɨki aba baabalaniile ʉkʉfuma mu Jelusalemu ʉkʉbʉʉka ntwaja na mfiisʉ ɨfingi.
Ɨnyango jaa Jaakobo mwa kalata ʉjʉ, ko kʉbabʉʉla abiitɨki ʉkʉtɨ ʉlwitɨko lwabo mwa Kɨlɨsiti lukʉlondigwa lʉbonekege mu mbombo syabo na nkajɨɨlo kaabo akanunu. Kangɨ ikʉbamanyisya ʉkʉsitola ɨsya kwijumbɨka, ʉbʉʉfi, ɨfinyonyo, ɨngelo nʉ kwamulana kabiibi. Kangɨ ikʉnangɨsya ʉbʉnunu ʉbwa kʉja biikemo, ʉlwijiisyo, ɨnyiipuuto, ʉkʉʉmɨɨlɨla nʉ kʉja na mahala.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Jaakobo ikʉbaponia abiitɨki 1:1
Abiitɨki bʉʉmɨɨlɨlege ndwitɨko nkabalɨlo akaa ngelo, bajege nʉ lwijiisyo mmasyʉ gaabo 1:2-27
Abiitɨki bababombelege kanunu abandʉ boosa kɨsita kʉsala, bajege na kajɨɨlo akanunu 2:1-26
Abiitɨki bajege na mahala mmasyʉ gaabo nʉ kwipuuta kwabo 3:1–4:12
Ɨmanyisyo ɨsya bʉkabi 4:13–5:6
Ʉkwipuuta nʉ kʉʉmɨɨlɨla ʉlwitɨko nkabalɨlo akaa ngʉbɨlo 5:7-20
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Jaakobo, ne mbombeli gwa Kyala, na gwa Ntwa Jesu Kɨlɨsiti. Nikʉbaponia mwe Bakɨlɨsiti mwe Bajuuta abaa mfikolo kalongo na fibɨlɨ, ɨfi fibalaniile pakiisʉ.
Ʉkwikasya ndwitɨko akabalɨlo akaa ngelo
Baamyɨtʉ ndwitɨko, lɨnga ɨngelo sikʉbaaga, musekelege fiijo, paapo mumeenye ʉkʉtɨ lɨnga ʉlwitɨko lwɨnu lukʉgeligwa, kukʉtwala ʉkwikasya. Mwikasyege bwila ʉkʉtɨ mukome ndwitɨko, nʉ kʉsita kwagɨlwa nafimo.
Looli lɨnga jʉmo aagiilwe amahala agaa kʉbomba bo ʉlo, ansʉʉme Kyala, ʉjʉ ikʉbapa boosa kʉ booloolo, kɨsita kʉlʉmbʉʉsya, po ikʉpeeligwa. Looli bo ikʉsʉʉma ajege nʉ lwitɨko kɨsita kwilaamwa, paapo ʉjʉ ikwilaamwa afwene na majɨga agaa mu nyanja, aga ʉmbelo gukʉgajʉgaania kʉno na kʉno. Ʉmundʉ bo ʉjo alɨngiinogonaga ʉkʉtɨ abagiile ʉkʉkaba fimo kʉ Ntwa Kyala, paapo ikwilaamwa, atikʉnsʉʉbɨla mwene Kyala ndɨ syosa ɨsi ikʉsibomba.
Ʉbʉlondo nʉ bʉkabi
Ʉmwitɨki ʉndondo ikʉlondigwa ahobokege, paapo iinʉliigwe na Kyala. 10 Joope ʉnkabi ikʉlondigwa ahobokege, paapo asulusiigwe na Kyala. Ʉnkabi ʉjo ikwisa kʉjonga bo ʉbʉlenge ʉbwa liisʉ, 11 paapo ɨliisʉba likʉsooka nʉ lʉmu ʉlʉkalɨ, lukʉʉmɨka amaani, ʉbʉlenge bukʉbululuka paasi, ʉbʉnunu bwake bukoonangɨka. Bʉbʉʉbo nʉ nkabi, joope ikwisa kʉfwa bo alɨ pakʉbomba ɨmbombo syake.
Ʉkʉgela nʉ kʉsofya
12 Asajiigwe ʉmundʉ ʉjʉ ikwikasya mu ngelo, paapo bo asitolile ɨngelo, ikwisa kʉkaba ɨngɨga jaa bʉʉmi bwa bwila na bwila, ɨjɨ Kyala aafingile ʉkʉbapapo aba bannganile.
13 Ʉmundʉ lɨnga ikʉsofigwa ʉkʉbomba ɨmbiibi alɨngajobaga ʉkʉtɨ, “Ngʉsofigwa na Kyala,” paapo Kyala atikʉsofigwa nɨ mbiibi, kangɨ ʉmwene atikʉnsofya ʉmundʉ najʉmo ʉkʉbomba ɨmbiibi. 14 Looli kʉkʉtɨ mundʉ ikʉsofigwa ʉkʉbomba ɨmbiibi nɨ finyonyo fyake, bo fikʉnnyonyofya nʉ kʉnsyoba. 15 Ɨnyiinogono ɨsya kɨnyonyo sikʉntwala nkʉbomba ɨmbiibi, nɨ mbiibi syope sikʉntwala mbʉfwe.
16 Mwe bakʉndwe baamyɨtʉ, mulɨngasyobigwaga. 17 Kʉkʉtɨ kɨkʉngɨlwa ɨkɨnunu, kangɨ kʉkʉtɨ kyabʉpe ɨkɨnunu, fikʉsuluka ʉkʉfuma kʉmwanya kwa Kyala, ʉMpeli gwa isʉba, ʉmwesi nɨ ndondwa. Ɨfya lʉmuli ɨfyo fitikʉmulɨka akabalɨlo koosa, akabalɨlo kamo fikʉsima. Looli Kyala akafwana bo ɨfya lʉmuli ɨfyo, ʉmwene atikwandʉka. 18 Mbwigane bwake aatʉpelile ʉswe ʉkʉja baanaake, kʉ njɨla jaa isyʉ lyake ɨlya nalooli. Aabombile ɨsyo ʉkʉtɨ tʉjege mbʉjo ʉbwa kwanda kʉ fipeligwa fyosa.
Ʉkʉlɨpɨlɨka iisyʉ lya Kyala nʉ kʉlɨbombela
19 Mwe baamyɨtʉ bakʉndwe, musyaganie ɨsi, alɨngajangapo pakatɨ pamyɨnu ʉmwengo ʉkʉjoba, looli ajege mwengo ʉkʉpɨlɨkɨsya. Kangɨ alɨngajaga mwengo ʉkʉkalala, 20 paapo ɨngalalɨsi ɨsya mundʉ sitikʉbomba ɨsya bʉgolofu nkyeni mwa Kyala. 21 Kʉnongwa ɨjo, muleke ʉlwendo ʉlʉnyali nʉ bʉtʉlanongwa boosa. Mupɨlɨkɨsyege iisyʉ lya Kyala nʉ lwijiisyo. Iisyʉ ɨlyo lɨbyaliigwe mu ndumbula syɨnu, lɨlɨ na maka agaa kʉbapoka ʉmwe.
22 Looli mulɨngapɨlɨkɨsyaga itolo iisyʉ lya Kyala, looli mubombege ɨsi likʉjoba. Lɨnga mutikʉbomba mukwisyoba mwibeene. 23 Lɨnga ʉmundʉ ikʉlɨpɨlɨkɨsya lyene iisyʉ, looli atikʉlɨbombela, afwene bo ʉmundʉ ʉjʉ ikwikeeta kʉmaaso nkɨkeetelo. 24 Bo ikeetiile, ikʉsookapo, nakalɨnga ikwibwa muno ajɨɨliile. 25 Looli ʉmundʉ ʉjʉ ikweneesya fiijo iisyʉ lya Kyala, ʉjo alɨ pasima. Iisyʉ ɨlyo lɨkaagɨlwa, lɨlɨ na maka agaa kʉtwabʉla ʉswe ʉkʉfuma mbʉtʉlanongwa. Kʉnongwa ɨjo lɨnga ʉmundʉ ikʉliinogonela ɨlyo, kangɨ ikʉlɨkonga kɨsita kwibwa ɨsi asipɨliike, ʉjo jo ikʉsajigwaga ndɨ sila ikʉsibomba.
26 Lɨnga ʉmundʉ ikwibona ʉkʉtɨ ikʉnkonga Kyala, looli atikʉlʉtiima ʉlʉlɨmi lwake, ikwisyoba mwene, ʉlwitɨko lwa mundʉ ʉjo lʉkabagɨsya nafimo. 27 Ʉlwitɨko ʉlʉnunu ʉlʉsita bʉnyali nkyeni mwa Taata Kyala lo ʉlʉ, ʉkʉbakeeta abapɨɨna na bakiikʉlʉ aba basyɨlɨle abalʉme baabo, aba balɨ mbʉtolwe, nʉ kwijepʉsya kʉ mbiibi sya pakiisʉ.