ƗNdʉmi ɨNunu jaa Jesu Kɨlɨsiti
bo muno aasimbile
Matai
Ɨsyakʉlongosya
Matai aalɨ ntʉmigwa gwa Jesu, mbatʉmigwa bala kalongo na babɨlɨ. Ɨnyango jaa kʉsimba kalata ʉjʉ kwalɨ ko kʉbasisimɨkɨsya aBajuuta ʉkʉtɨ Jesu jo Mpoki (Meesija) ʉjʉ Kyala aafingile ʉkʉntʉma kʉmyabo. Jo nongwa ɨjɨ Matai kʉbwandɨlo bwa kalata ʉjʉ atalile ʉkʉsimba ɨkɨkolo kya Jesu. Mwa kalata ʉjʉ Matai ikʉtɨ, ʉkwendela mwa Jesu siboniike ɨsi baajobile abakunguluka abaa nDwitɨkano ʉLʉkʉʉlʉ. Kangɨ Matai ikʉsisimɨkɨsya ʉkʉtɨ ʉBʉnyafyale bwa kʉmwanya bwa bandʉ abaa mfiisʉ fyosa aba bapɨndwike.
Kalata ʉjʉ ikʉtʉbʉʉla akapango kaa bʉʉmi bwa Jesu ʉkʉfuma kʉbwandɨlo mpaka kʉmmalɨɨkɨsyo, ʉkwandɨla ʉkʉpaapigwa kwake, ʉloosyo nʉ kʉgeligwa na Seetano. Kangɨ ikʉtʉbʉʉla ɨmbombo jaake ɨjaa kʉlʉmbɨlɨla, ɨmanyisyo nʉ kʉbʉmbʉlʉsya abandʉ mu Galilai. Ikʉlɨngaania ɨnjɨla jaa Jesu ʉkʉfuma mu Galilai mpaka kʉ Jelusalemu, na ɨsi syaboniike ʉndʉngʉ gwa bʉmalɨɨkɨsyo bwa bʉʉmi bwake pakiisʉ. Kalata ʉjʉ amalɨɨkiisye ʉkʉpanga ɨnongwa ɨsya kʉkomeleligwa pa kɨkohekano nʉ kʉsyʉka kwa Jesu. Kalata ʉjʉ amalɨɨkiisye nʉ lʉlagɨlo ʉlʉkʉlʉmba kʉ biitɨki, ʉkʉbalʉmbɨlɨla abandʉ baa mfiisʉ fyosa ʉkʉtɨ baje bafundigwa.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Ʉkʉpaapigwa kwa Jesu 1:1–2:23
Jesu ikwanda ʉkʉlʉmbɨlɨla 3:1–4:25
Ɨmanyisyo sya Jesu pa kyamba 5:1–7:34
Jesu ikʉbabʉmbʉlʉsya abandʉ bingi, nʉ kʉmanyisya ɨmanyisyo ɨmbya 8:1–9:38
Jesu ikʉbatʉma abafundigwa, nʉ kʉkaanikana na Bafalisai 10:1–12:50
Jesu ikʉmanyisya ɨsya Bʉnyafyale bwa kʉmwanya 13:1–19:30
Jesu ikwingɨla mu Jelusalemu, nʉ kwingɨla mu tempeli 20:1–21:46
Jesu ikʉnangɨsya ʉbʉlagɨli bwake 22:1–23:39
Jesu ikʉjoba ɨsya masikʉ gaa kʉmmalɨɨkɨsyo 24:1–25:46
Ʉkʉfwa kwa Jesu 26:1–27:66
Ʉkʉsyʉka kwa Jesu 28:1-20
1
Ɨkɨkolo kya Jesu Kɨlɨsiti
(Lʉʉka 3:23-38)
Ɨsi syo ngamu sya bandʉ abaa nkɨkolo kya Jesu ʉjʉ jo Meesija,* 1:1 Meesija Kokʉtɨ Kɨlɨsiti. Bala iisyʉ Kɨlɨsiti kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. ʉgwa nkɨkolo kya malafyale Ndaabɨti na Abulahamu.
 
Abulahamu aalɨmpaapile Isaka,
Isaka aalɨmpaapile Jaakobo,
Jaakobo aalɨmpaapile Juuta na baamyabo.
Juuta aalɨmpaapile Pelesi na Sela kwa Tamali.
Pelesi aalɨmpaapile Esoloni,
Esoloni aalɨmpaapile Alamu,
Alamu aalɨmpaapile Aminatabu,
Aminatabu aalɨmpaapile Nasoni,
Nasoni aalɨmpaapile Salimoni,
Salimoni aalɨmpaapile Boasi kʉ nkasi Lahabu,
Boasi aalɨmpaapile Obeti kʉ nkasi Lʉtɨ,
Obeti aalɨmpaapile Jese,
na Jese aalɨmpaapile ʉmalafyale Ndaabɨti.
 
Ndaabɨti aalɨmpaapile Solomoni kʉ nkiikʉlʉ ʉjʉ aalɨ nkasi gwa Ulija, 1:6 Ʉnkasi gwa Ulija Ɨngamu jaake jo Batiseba. Bala kalata gwa 2 Samweli 12:24-25.
Solomoni aalɨmpaapile Lehobwamu,
Lehobwamu aalɨmpaapile Abija,
Abija aalɨmpaapile Asa,
Asa aalɨmpaapile Jehosafati,
Jehosafati aalɨmpaapile Jolamu,
Jolamu aalɨmpaapile Usija,
Usija aalɨmpaapile Jotamu,
Jotamu aalɨmpaapile Ahasi,
Ahasi aalɨmpaapile Esekija,
10 Esekija aalɨmpaapile Manasi,
Manasi aalɨmpaapile Amoni,
na Amoni aalɨmpaapile Josija,
11 Josija aalɨmpaapile Jekonija na baamyabo.
Akabalɨlo ako aBanyaisilaɨli baasaamikɨsiigwe mbʉtʉmwa kʉ Babeli.
 
12 Bo basaamikɨsiigwe kʉ Babeli,
Jekonija aalɨmpaapile Salatyeli,
Salatyeli aalɨmpaapile Selubabeli,
13 Selubabeli aalɨmpaapile Abihuti,
Abihuti aalɨmpaapile Elyakimu,
Elyakimu aalɨmpaapile Asoli,
14 Asoli aalɨmpaapile Satoki,
Satoki aalɨmpaapile Akimu,
Akimu aalɨmpaapile Elihuti,
15 Elihuti aalɨmpaapile Elyasali,
Elyasali aalɨmpaapile Matani,
na Matani aalɨmpaapile Jaakobo.
16 Jaakobo aalɨmpaapile Joosefu ʉndʉme gwa Malija.
Malija aalɨmpaapile Jesu ʉjʉ jo Meesija.
 
17 Po leelo, ɨsopelo ʉkʉfuma kwa Abulahamu mpaka kwa Ndaabɨti syalɨ kalongo na ina. Ʉkʉfuma kwa Ndaabɨti mpaka ʉkʉfika akabalɨlo aka abandʉ baasaamikɨsiigwe mbʉtʉmwa kʉ Babeli, ɨsopelo syalɨ kalongo na ina. Ʉkʉfuma bo basaamikɨsiigwe kʉ Babeli mpaka ʉkʉpaapigwa kwa Kɨlɨsiti, ɨsopelo syalɨ kalongo na ina.
Ʉkʉpaapigwa kwa Jesu Kɨlɨsiti
(Lʉʉka 2:1-7)
18 Ʉkʉpaapigwa kwa Jesu Kɨlɨsiti kwalɨ bo ʉlʉ, Malija ʉnna gwa Jesu aasingɨliigwe na Joosefu. Leelo bo bakaalɨ ʉkwegana, Malija alɨnkʉboneka alɨ nɨ kɨfuba. Ɨkɨfuba ɨkɨ aakabile kʉ maka agaa Mbepo Mwikemo. 19 Joosefu ʉjʉ aalɨnsingiile Malija aalɨ mundʉ ngolofu, looli akaalondaga ʉkʉnnjwelʉla Malija. Po alɨnkʉtumula ʉkʉnndeka kɨsita kʉnsitaaka pabwelu. 1:19 Ʉkʉkongana nɨ nyiiho sya Bajuuta, ʉndʉmyana lɨnga ansingiile ʉndɨndwana, baatɨgɨ beegeene. Looli baajaga na kabalɨlo akaa kyɨnja kyosa ʉkʉguulɨla ʉkwegana. Akabalɨlo koosa ako bakiitɨkɨsigwaga ʉkʉtʉʉgala pamopeene mpaka bo beegeene. Ʉkʉnndeka ʉjʉ bansingiile kwafwene nʉ kʉmpapo kalata ʉgwa kʉnndeka.
20 Bo atumwile ɨsyo, ʉgwandʉmi gwa Ntwa alɨnkʉmmwisɨla mu njosi. Ʉgwandʉmi jʉla aalɨmmbʉʉlile aatile, “Joosefu, gwe gwa nkɨkolo kya malafyale Ndaabɨti,§ 1:20 Ndaabɨti Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. ʉlɨngatiilaga ʉkʉmmwega Malija ʉkʉja nkasigo, paapo ɨkɨfuba ɨkɨ alɨ nakyo akabile kʉ maka agaa Mbepo Mwikemo. 21 Aikʉpaapa ʉmwana ʉndʉmyana. Gwise gʉmpe ɨngamu ɨjaa Jesu, paapo ikwisa kʉbapoka abandʉ baake ʉkʉfuma mbʉtʉlanongwa bwabo.”* 1:21 Ɨngamu jaa Jesu kokʉtɨ Kyala ikʉpoka. Bala kalata gwa Ɨsabʉli 130:8.
22 Syosa ɨsi syabombiigwe bo ʉlo ʉkʉtɨ, iisyʉ lɨla lɨboneke ɨlɨ ʉNtwa Kyala aalɨjobile kʉ njɨla jaa nkunguluka ʉkʉtɨ, 23 “Keeta! Ʉndɨndwana ʉjʉ akammanyamo sikʉ ʉnnyambala, ikʉja nɨ kɨfuba. Kangɨ aikʉpaapa ʉmwana ʉnnyambala! Po aabikʉmpapo ʉmwana ʉjo ɨngamu ɨjaa Imanweli.” 1:23 Bala kalata gwa Jeesaja 7:14. Ɨngamu ɨjo kokʉtɨ, “Kyala alɨ na nuuswe.”
24 Joosefu bo alembwike, alɨnkʉbomba bo muno ʉgwandʉmi gwa Ntwa aalɨnndagiile, alɨnkʉmmwega Malija ʉkʉja nkasi. 25 Looli akaalɨmmeenyemo sikʉ mpaka bo Malija apaapile ʉmwana ʉnnyambala. Po Joosefu alɨnkʉmpa ʉmwana ʉjo ɨngamu ɨjaa Jesu.

*1:1 1:1 Meesija Kokʉtɨ Kɨlɨsiti. Bala iisyʉ Kɨlɨsiti kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:6 1:6 Ʉnkasi gwa Ulija Ɨngamu jaake jo Batiseba. Bala kalata gwa 2 Samweli 12:24-25.

1:19 1:19 Ʉkʉkongana nɨ nyiiho sya Bajuuta, ʉndʉmyana lɨnga ansingiile ʉndɨndwana, baatɨgɨ beegeene. Looli baajaga na kabalɨlo akaa kyɨnja kyosa ʉkʉguulɨla ʉkwegana. Akabalɨlo koosa ako bakiitɨkɨsigwaga ʉkʉtʉʉgala pamopeene mpaka bo beegeene. Ʉkʉnndeka ʉjʉ bansingiile kwafwene nʉ kʉmpapo kalata ʉgwa kʉnndeka.

§1:20 1:20 Ndaabɨti Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

*1:21 1:21 Ɨngamu jaa Jesu kokʉtɨ Kyala ikʉpoka. Bala kalata gwa Ɨsabʉli 130:8.

1:23 1:23 Bala kalata gwa Jeesaja 7:14.