Kalata gwa Paʉli kʉ
Bafilipi
Ɨsyakʉlongosya
Akaaja kaa Filipi kaalɨ mu Maketonija, kʉlʉʉlʉ nkiisʉ ɨkya Bʉgiliki. Paʉli aalʉmbɨliileko kʉla (Ɨmbombo sya Batʉmigwa 16) nʉ kwanda ɨkɨpanga kya Kyala. Looli bo fikɨndilepo ɨfyɨnja, Paʉli aapinyiigwe mu nnyololo. Ɨkɨpanga kya Kyala ɨkya mu Filipi kyalɨntʉmiile ɨndalama. Aasimbile kalata ʉjʉ ʉkʉgwa ʉlʉpi kʉnongwa jaa kʉntʉmɨla.
Kangɨ mwa kalata ʉjʉ ikʉbabʉʉla aBakɨlɨsiti ʉkʉtɨ atikʉpaasya ʉkʉfwa. Ikʉbakasya ʉkwɨma na maka ndwitɨko lɨnga bikʉpeeligwa ɨngʉbɨlo. Ikʉbakʉmbʉsya ʉkʉtɨ ʉbʉʉmi bwabo mwa Kɨlɨsiti kɨkʉngɨlwa ɨkɨ abapeele Kyala.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Paʉli ikʉbaponia aBafilipi 1:1-2
Ɨsya bʉtolwe ʉbʉ Paʉli aalɨ nabo 1:3–2:30
Ikʉbabʉʉla ʉkʉsileka ɨmbombo ɨsya kajɨɨlo akaa ijolo, banndondege Jesu fiijo, kangɨ bajege nʉ lʉsekelo ʉlʉnywamu mwa Kɨlɨsiti 3:1–4:9
Paʉli ikʉgwa ʉlʉpi kʉ bʉtʉʉli ʉbʉ baalɨmpeele 4:10-23
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Paʉli na Timoti, twe babombeli baa Kɨlɨsiti Jesu. Tukʉbasimbɨla mwe biikemo* 1:1 Abiikemo Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. mwesa mwe mulɨ bandʉ baake Kɨlɨsiti Jesu, 1:1 Abandʉ baake Kɨlɨsiti Jesu NKɨgiliki bikʉtɨ Mwa Kɨlɨsiti Jesu. Bala iisyʉ Mwa Kɨlɨsiti Jesu kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. pamopeene na mwe bɨɨmɨlɨli na batʉʉli, mwe mulimo mu Filipi.
Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Taata Kyala na kʉ Ntwa Jesu Kɨlɨsiti, fijege na nuumwe.
Ʉlwipuuto lwa Paʉli kʉ Bafilipi
Kʉkʉtɨ kabalɨlo aka ngʉbakʉmbʉka ʉmwe, ngʉgwa ʉlʉpi kwa Kyala gwangʉ kʉnongwa jɨɨnu. Bwila bo ngʉbiipuutɨla ʉmwe mwesa, ngwipuuta nʉ lʉsekelo, paapo mulɨ pamopeene na niine nkʉfumusya ɨNdʉmi ɨNunu, ʉkʉfuma iisikʉ lya kwanda bo mfikile kʉmyɨnu, mpaka lɨɨlɨno. Ndikwilaamwa na panandɨ, ʉkʉtɨ Kyala ʉjʉ aalyandile ɨmbombo ɨnunu pakatɨ pamyɨnu, ikwisa kʉjɨmalɨɨsya pi isikʉ ɨlɨ Jesu Kɨlɨsiti ikwisa kangɨ.
Ʉkʉbiinogona ʉmwe mwesa bo ʉlo, kanunu kʉmyangʉ paapo mbaganile fiijo. Na paapo ngʉjɨlwɨla ɨNdʉmi ɨNunu nʉ kʉjɨfumusya bo ndɨ mu nnyololo, poope ʉmwe mwesa mukwendelela ʉkʉja nʉ bʉlɨɨlanisi na niine mu mbombo ɨjo. Kyala nkeeti gwangʉ, muno mbasyʉkile mwesa, nʉ lʉgano ʉkʉfuma kwa Kɨlɨsiti Jesu.
Ʉlwipuuto lwangʉ lo ʉlʉ, ʉlʉgano lwɨnu longelengepo ʉkʉja lwingi fiijo ʉkʉtɨ amahala nʉ kʉsyagania syosa kongelepo koope, 10 ʉkʉtɨ musyaganiege ɨnunu. Po mukʉjaga nɨ ndumbula ɨnyeelu, kɨsita nongwa, mpaka pi isikʉ lya kwisa kangɨ Kɨlɨsiti. 11 Ngʉnsʉʉma Jesu Kɨlɨsiti abiisʉsye ɨseke sya bʉgolofu, ɨsya kʉntuufya Kyala nʉ kʉnangɨsya ʉbʉsisya bwake.
Ʉkʉpinyigwa kwa Paʉli kukʉfumusya ɨNdʉmi ɨNunu
12 Po mwe baamyɨtʉ ndwitɨko, ngʉlonda mumanye ʉkʉtɨ syosa ɨsi siinyaagile, sitʉʉlile fiijo ʉkʉfumusya ɨNdʉmi ɨNunu. 13 Abalɨndɨlɨli boosa aba bikʉlɨndɨlɨla ɨkɨtangaalala, na bangɨ boosa bameenye ʉkʉtɨ mbinyiigwe kʉnongwa jaa kʉlʉmbɨlɨla ɨnongwa sya Kɨlɨsiti. 14 Ʉkʉpinyigwa kwangʉ, kʉpelile abiitɨki biinɨɨtʉ ʉkʉkɨndɨlɨla ʉkʉnsʉʉbɨla ʉNtwa, ʉkʉlʉmbɨlɨla iisyʉ lya Kyala kɨsita lʉtende.
15 Bamo ndɨ abo bikʉnndʉmbɨlɨla Kɨlɨsiti kʉ bʉʉfi na kʉ lʉkaani, bamo bikʉnndʉmbɨlɨla Kɨlɨsiti kʉ ndumbula ɨnunu. 16 Aba bikʉnndʉmbɨlɨla kʉ lʉgano, bameenye ʉkʉtɨ mbɨɨkiigwe na Kyala ʉkʉjɨlwɨla ɨNdʉmi ɨNunu. 17 Looli abangɨ abo bikʉnndʉmbɨlɨla Kɨlɨsiti ʉkʉtɨ bɨɨmɨkigwege abeene, batikʉnndʉmbɨlɨla nɨ ndumbula ɨnunu. Bikwinogona ʉkʉtɨ bikongelelapo ʉbʉtolwe bwangʉ mu nnyololo.
18 Sikoonangɨkapo nasimo, paapo ɨnongwa sya Kɨlɨsiti sikʉfumusigwa kʉ njɨla nyingi, kʉje kʉ ndumbula ɨnunu pamo ɨmbiibi. Kʉnongwa ɨjo ʉne nhobwike. Ngwendelelaga ʉkʉhoboka, 19 paapo mmeenye ʉkʉtɨ, kʉnongwa jaa lwipuuto lwɨnu, nʉ bʉtʉʉli bwa Mbepo Mwikemo ʉjʉ aatʉmiigwe na Jesu Kɨlɨsiti, ɨsi sikʉʉsanukɨla ʉne ʉkʉja bʉpoki bwangʉ. 20 Ngʉsʉʉbɨla fiijo ʉkʉtɨ, sikajako nasimo ɨsya kʉmbela ʉkʉja nɨ soni, looli bo ʉlʉ syalɨ amasikʉ goosa, ngwendelelaga ʉkwikasya mu ndumbula ʉkʉtɨ Kɨlɨsiti atuufigwege kʉlɨ ɨsi sikʉboneka kʉmyangʉ, kʉjege ko kʉsyala kʉ bʉʉmi pamo ʉkʉfwa.
21 Po kʉmyangʉ ʉne, ʉkʉjako kʉ bʉʉmi jo Kɨlɨsiti, nʉ kʉfwa ko kʉkaba. 22 Lɨnga ngʉjako kʉ bʉʉmi, ngwendelelaga ʉkwijʉʉla ʉkʉbomba ɨmbombo jaa Kɨlɨsiti. Kalɨ niisalɨle ɨfiki ʉbʉʉmi nʉ bʉfwe? 23 Niikoleenie pakatɨ pa njɨla ibɨlɨ ɨsyo. Ngʉnyonywa ʉkʉbʉʉka, ngajege pamopeene na Kɨlɨsiti, ɨjo jo njɨla nunu fiijo.
24 Looli kʉnongwa jɨɨnu, ʉkʉjako kʉ bʉʉmi ʉne, kukʉlondigwa fiijo. 25 Ɨsyo syo ndɨ nʉ bwanalooli nasyo, mmeenye ʉkʉtɨ ngwendelelaga ʉkʉtʉʉgala pamopeene na nuumwe mwesa, ʉkʉtɨ mukʉlege nʉ kʉja nʉ lʉsekelo ndwitɨko. 26 Po mukʉkɨndɨlɨlaga ʉkʉja nʉ lʉsekelo mwa Kɨlɨsiti Jesu, kʉnongwa jaa kʉjapo kangɨ ʉne pamopeene na nuumwe.
27 Looli ʉlwendo lwɨnu lʉjɨɨlege bo muno ɨNdʉmi ɨNunu ɨjaa Kɨlɨsiti jikʉlondela. Lɨnga niisile kʉkʉbakeeta ʉmwe, pamo lɨnga ngajapo, mbɨlɨkege ɨnongwa syɨnu, ʉkʉtɨ mwɨmile kanunu pamopeene, kangɨ mulɨ nɨ nyango jɨmojeene, kʉnongwa jaa kʉjɨlwɨla ɨNdʉmi ɨNunu.
28 Mulɨngabatiilaga na panandɨ aba bikʉbapɨnga ndɨ syosa sila, looli mujege bakifu akabalɨlo koosa. Ʉkʉbomba bo ʉlo kukʉnangɨsyaga kʉmyabo ʉkʉtɨ bikʉpyutigwa, looli ʉkʉtɨ ʉmwe mukʉpokigwa na Kyala. 29 Kokʉtɨ mupeeliigwe ipyana, kʉkaja kwene ʉkʉmmwitɨka itolo, looli nʉ kʉkʉbɨlwa kʉnongwa jaa Kɨlɨsiti. 30 Lɨɨlɨno mukʉlwa ʉbwite ʉbo, ʉbʉ mwambonaga ngʉlwa kʉbwandɨlo, bo ʉbʉ na ʉlʉ mukʉpɨlɨka ngaalɨ ndɨ pakʉlwa.

*1:1 1:1 Abiikemo Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:1 1:1 Abandʉ baake Kɨlɨsiti Jesu NKɨgiliki bikʉtɨ Mwa Kɨlɨsiti Jesu. Bala iisyʉ Mwa Kɨlɨsiti Jesu kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.