2
Ʉbʉlongi bwa Kyala bwa bʉgolofu
Po mwinangʉ ʉgwe, gwe kʉbalonga abanino, ʉkaja nasyo ɨsya kwinokesya, nalɨnga gwe gwani. Paapo lɨnga kʉnndonga ʉnniino, po kwilonga jʉjʉʉgwe, paapo nungwe ʉbombile ɨmbiibi sisiisyo. Tʉmeenye ʉkʉtɨ ʉbʉlongi bwa Kyala bwa bwanalooli, kʉ bandʉ aba bikʉbomba ɨmbombo ɨmbiibi bo ɨsyo. Po gwe mwinangʉ, lɨnga kʉnndonga ʉnnino looli nungwe kʉbomba ɨmbiibi sisiisyo, ʉlɨngiinogonaga ʉkʉtɨ Kyala aikʉkʉleka kɨsita kʉkʉlonga. Kyala nnunu, kangɨ ikʉkʉpaakɨsya fiijo nʉ kʉkʉkeetelela. Keeta kʉmmwilaamwa? Bʉle, ʉkamanya ʉkʉtɨ ʉbʉnunu bwa Kyala bukʉkʉpela ʉkʉtɨ ʉpɨndʉke?
Looli paapo ʉlɨ na matingo, kangɨ kʉkaana ʉkʉpɨndʉka, kwilʉndɨkɨla ʉlʉfundo ʉlʉnywamu, pakabalɨlo aka Kyala ikwisa kʉsetʉla ɨngalalɨsi syake nʉ bʉlongi ʉbwa bʉgolofu. Iisikʉ ɨlyo, “Kyala ikwisa kʉnhomba kʉkʉtɨ mundʉ ʉkʉkongana nɨ mbombo syake.”* 2:6 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 62:12. Ikwisa kʉbapa ʉbʉʉmi bwa bwila na bwila, aba bikwijʉʉla ʉkʉbomba ɨnunu, paapo bikʉlonda ʉbʉsisya, ʉlwɨmɨko nʉ bʉʉmi ʉbo ʉkʉfuma kwa Kyala. Looli abaa kabini na aba bikʉbʉkaana ʉbwanalooli, nʉ kʉkonga ɨmbiibi, Kyala ikwisa kʉbakalalɨla nʉ kʉbafunda fiijo. Kʉkʉtɨ mundʉ ʉjʉ ikʉbomba ɨmbiibi ikwisa kʉtaamigwa nʉ kʉkaba ɨngʉbɨlo, ʉkwandɨla kʉ Bajuuta, mpaka kʉ bandʉ aba bakaja Bajuuta. 10 Looli boosa aba bikʉbomba ɨnunu, Kyala ikwisa kʉbapa ʉbʉsisya, ʉlwɨmɨko nʉ lʉtengaano, ʉkwandɨla kʉ Bajuuta, mpaka kʉ bandʉ aba bakaja Bajuuta. 11 Namanga Kyala ikʉbombela ɨkɨpɨmɨlo kɨlakɨla kʉ bandʉ boosa.
12 Abandʉ aba bakasimanya ɨndagɨlo sya Moose, lɨnga bikʉbomba ɨmbiibi, bikwisa kʉpyutigwa kɨsita ndagɨlo ɨsyo. Looli aba basimeenye ɨndagɨlo sya Moose, kokʉtɨ aBajuuta, lɨnga bikʉbomba ɨmbiibi, bikwisa kʉlongigwa ʉkʉkongana nɨ ndagɨlo ɨsyo. 13 Aba Kyala ikwisa kʉbabala ʉbʉgolofu, bo aba bikʉbomba ɨsi ɨndagɨlo sya Moose sikʉlagɨla, somma aba bikʉpɨlɨka ɨndagɨlo ɨsyo kɨsita kʉbomba. 14 Namanga abandʉ aba bakaja Bajuuta bakaja nɨ ndagɨlo ɨsyo. Looli lɨnga bikʉbomba ɨnunu ʉkʉkongana nɨ nyiiho syabo, ɨnunu ɨsyo lɨnga sifwene na ɨsi sikʉlagɨla ɨndagɨlo, bikʉnangɨsya ʉkʉtɨ basimeenye kɨlɨngaani ɨndagɨlo ɨsyo, nalɨnga bakaja nasyo. 15 Ɨmbombo syabo sikʉnangɨsya ʉkʉtɨ ɨndagɨlo ɨsyo sisimbiigwe mu ndumbula syabo. Ɨndumbula syabo bʉkeeti, kangɨ ɨnyiinogono syabo lʉmo sikʉbasitaaka, lʉmo sikʉbanosya. 16 Sikwisa kʉja bo ʉlo pi isikʉ lya bʉlongi. Kyala ikwisa kʉbalonga abandʉ mu nyiinogono syabo ɨsya mbʉtiitʉ ʉkwendela kwa Kɨlɨsiti Jesu. ƗNdʉmi ɨNunu ɨjɨ ngʉjɨfumusya bo jɨlɨ.
ABajuuta nɨ ndagɨlo sya Moose
17 Po ʉgwe gwe kʉtɨ ʉlɨ Njuuta, kʉsʉʉbɨla ɨndagɨlo, kangɨ kwituufya ʉkʉtɨ ʉmmeenye Kyala, 18 ʉgwe ʉmanyisiigwe ɨndagɨlo, ʉgwe ʉbʉmeenye ʉbwigane bwa Kyala, nʉ kʉsyagania ɨnunu. 19 Ʉgwe kwibona ʉkʉtɨ ʉbagiisye ʉkʉbalongosya abafwa maaso bala, aba bakasimanya ɨsyo, nʉ kʉja nyaale jaa kʉbamulɨkɨla abandʉ mu ngiisi. 20 Ʉgwe gwe mmanyisi gwa aba bakaja na mahala, ʉlɨ mmanyisi gwa baana abafyele, kwibona ʉkʉtɨ ɨndagɨlo sikʉpeele ʉkʉmanya nʉ bwanalooli. 21 Ʉgwe kʉbamanyisya abangɨ, fiki ʉtikwimanyisya? Kʉbamanyisya abangɨ ʉkʉtɨ balɨngiibaga, keeta ʉgwe kwiba? 22 Ʉgwe kʉbabʉʉla abandʉ, kʉtɨ, “Mulɨngalogwaga,” keeta ʉgwe kʉlogwa? Kangɨ ʉbagiile bʉleebʉle ʉkʉbakalalɨla aba bikwipuuta kʉ fifwani, bo jʉjʉʉgwe kwikabɨsya nkʉhɨɨja ʉtʉndʉ ʉtwa nnyumba ɨsya kwipuutɨlamo kʉ fifwani? 23 Ʉgwe kwituufya ʉkʉtɨ ʉsimeenye ɨndagɨlo sya Kyala, keeta ʉgwe kʉnsʉʉsya Kyala kʉ njɨla jaa kʉkilania ɨndagɨlo syake? 24 Bo muno sisimbiigwe mwa Kalata ʉMwikemo ʉkʉtɨ, “Kʉnongwa jaa kajɨɨlo kɨɨnu, ɨngamu jaa Kyala jikʉtʉkigwa na bapanja.” 2:24 Bala kalata gwa Jeesaja 52:5; Esekyeli 36:20-22.
25 ABajuuta boosa abanyambala bikʉbuutigwa kʉkyeni. 2:25 Ʉkʉbuutigwa kʉkyeni Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. Ʉko kʉlɨ nɨ fya kʉkabamo kʉmyako, lɨnga kʉsikonga ɨndagɨlo. Looli lɨnga ʉmundʉ akileenie ɨndagɨlo, ʉkʉbuutigwa kwake kʉkaja nɨ fya kʉkabamo. Ʉjo afwene nʉ mundʉ ʉjʉ akabuutigwa kʉkyeni. 26 Po ʉmundʉ ʉjʉ akabuutigwa kʉkyeni, lɨnga ikʉsikonga ɨndagɨlo, Kyala ikʉmmwitɨka bo ʉlwa mundʉ ʉjʉ abuutiigwe kʉkyeni. 27 Kangɨ ʉmundʉ ʉjʉ akabuutigwa kʉkyeni, lɨnga akongile muno sikʉjobela ɨndagɨlo, ɨmbombo syake ɨnunu sikʉnangɨsya ʉkʉtɨ ʉmwe mwe Bajuuta mulɨ batʉlanongwa. Namanga mubuutiigwe kʉkyeni, nɨ ndagɨlo mulɨ nasyo, looli mutikʉsikonga.
28 ɄNjuuta gwa nalooli alɨ bʉleebʉle? Akaja jo ʉjʉ abuutiigwe kʉkyeni! Ʉkʉbuutigwa kʉkyeni fyo fiki? Kʉtikʉbombigwa mu mbɨlɨ! 29 ɄNjuuta gwa nalooli, jo ʉjʉ ikʉntiila Kyala mu ndumbula jaake. Koope ʉkʉbuutigwa kʉkyeni ʉkwa nalooli, ko kʉno kukʉtendekesigwa mu ndumbula. Ʉko kukʉbombigwa na Mbepo Mwikemo, komma na masyʉ agaa ndagɨlo. Ʉmundʉ ʉjʉ abuutiigwe mu ndumbula ikʉkaba ʉlwɨmɨko ʉkʉfuma kwa Kyala, atikʉsʉʉbɨla ʉlwɨmɨko ʉkʉfuma kʉ bandʉ.§ 2:29 Bala kalata gwa Ʉkʉkʉmbʉka Ɨngomeelesyo 30:6.

*2:6 2:6 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 62:12.

2:24 2:24 Bala kalata gwa Jeesaja 52:5; Esekyeli 36:20-22.

2:25 2:25 Ʉkʉbuutigwa kʉkyeni Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

§2:29 2:29 Bala kalata gwa Ʉkʉkʉmbʉka Ɨngomeelesyo 30:6.