Kalata gwa Paʉli kwa
Tiiti
Ɨsyakʉlongosya
Tiiti aalɨ Ngiliki ʉjʉ aalɨ Nkɨlɨsiti. Antʉʉlaga Paʉli koosa kʉno aabʉʉkaga ʉkʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi ɨNunu. Pabʉngɨ Paʉli aalɨntʉmile kʉkʉlongosya ɨfipanga fya Kyala ɨfya nkiisʉ ɨkya mu Kileti.
Mwa kalata ʉjʉ, Paʉli ikʉmmbʉʉla Tiiti ʉkʉbasala abandʉ aba balɨ na kajɨɨlo akanunu ʉkʉlongosya ɨfipanga fya Kyala. Kangɨ ikʉbabʉʉla muno bikʉlondeligwa ʉkʉbamanyisya abandʉ abaa nkɨpanga kya Kyala. Aba balɨ mfibugutɨla ɨfya lʉko lwingi, bo ɨkɨbugutɨla kya banyambala abakangale, abakiikʉlʉ abakangale, abalʉmyana na batʉmwa. Kʉmmalɨɨkɨsyo ikʉnkʉmbʉsya Tiiti ʉkʉtɨ aBakɨlɨsiti boosa bajege nʉ lʉtengaano kangɨ bajege booloolo. Balɨngajaga nʉ bʉlʉgʉ nʉ lʉkaani, kangɨ balɨngatapʉkanaga.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Paʉli ikʉmponia Tiiti 1:1-4
Ɨmbombo ɨjaa Tiiti ɨjaa kʉjɨlwɨla ɨNdʉmi ɨNunu nʉ kʉsipɨnga ɨmanyisyo ɨsya bʉtʉngʉlʉ 1:5-16
Ɨmanyisyo ɨsya bandʉ abaa lʉko loosa 2:1-15
Ikʉnkʉmbʉsya ɨsya bʉpoki ʉbʉkʉlʉmba, nɨ sya kʉmalɨɨkɨsya 3:1-15
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Paʉli, ne mbombeli gwa Kyala, kangɨ ntʉmigwa* 1:1 Ʉntʉmigwa Bala iisyʉ Abatʉmigwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. gwa Jesu Kɨlɨsiti. Ndʉmiigwe ʉkʉbakasya ndwitɨko abasʉngʉligwa baa Kyala, nʉ kʉbamanyisya ʉbwanalooli ʉbʉ bukʉbagolosya ʉkʉntiila Kyala. Ʉlwitɨko ʉlo nʉ bwanalooli ʉbo, ʉlwalo lwake lo lʉsʉʉbɨlo lwɨtʉ ʉlwa kʉkaba ʉbʉʉmi bwa bwila na bwila. Paapo Kyala atikʉtʉngʉlʉpamo, aafingile ʉkʉtʉpapo ʉbʉʉmi bwa bwila na bwila, bo kɨkaalɨ ɨkiisʉ ʉkʉpeligwa. Po leelo akabalɨlo kaake Kyala kafikile, abɨɨkile pabwelu ɨndʉmi jaake, ʉkwendela mu mbombo jangʉ ɨjaa kʉlʉmbɨlɨla. Ʉne naapeeliigwe ɨndʉmi jɨjɨɨjo, ʉkʉtɨ njɨfumusyege ʉkʉkongana nʉ lʉlagɨlo lwa Kyala ʉMpoki gwɨtʉ. Nikʉkʉsimbɨla ʉgwe Tiiti, gwe mwanangʉ gwa nalooli mbʉlɨɨlanisi ʉbwa lwitɨko. Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Taata Kyala na kwa Kɨlɨsiti Jesu ʉMpoki gwɨtʉ, fijege na nungwe.
Ɨmbombo jaa Tiiti kʉ Kileti
Naakʉlekile kʉla kʉ Kileti, ʉkʉtɨ ʉtendekesye ɨsi syagiilwe nkɨpanga kya Kyala, nʉ kʉsala abakʉʉlʉ baa kɨpanga kʉkʉtɨ kaaja, bo ʉlʉ naakʉlagiile. Ʉnkʉʉlʉ gwa kɨpanga ajege mundʉ ʉjʉ atikʉjobigwa kabiibi, ajege mwegi gwa nkiikʉlʉ jʉmojwene, alɨngasookelaga panja. Abaanaake bajege biitɨki, balɨngajobigwaga ʉkʉtɨ boonangiike, kangɨ ʉkʉtɨ bakaja nʉ lwɨmɨko. Ʉmwɨmɨlɨli gwa kɨpanga kya Kyala apeeliigwe ɨmbombo jaa Kyala, ajege mundʉ ʉjʉ atikʉjobigwa kabiibi. Alɨngiituufyaga, alɨngajaga nɨ ngalalɨsi, alɨngajaga ngaala bwalwa, alɨngajaga nʉ bwite, kangɨ alɨnganyonywaga ʉkʉkaba ɨkyʉma kʉ bʉsyobi. Looli ajege mwambɨlɨla baheesya, ajege ngana nunu, ajege na mahala, ajege ngolofu, ajege mwikemo, ajege mundʉ ʉjʉ ikwitiima. Alɨkole iisyʉ lya bwanalooli ɨlya Ndʉmi ɨNunu ɨjaa Jesu Kɨlɨsiti, bo muno aamanyisiigwe, ʉkʉtɨ abagɨsye ʉkʉbakasya abandʉ nɨ manyisyo sya nalooli, nʉ kʉbanangɨsya apa basobile aba bikʉlɨkaana iisyʉ lya Ntwa.
10 Namanga balipo abandʉ bingi aba bakaja nʉ lwɨmɨko, bikʉjoba ɨnongwa ɨmbosya miino, basyobi, fiijo aBajuuta aba bikʉkasya ɨnyiiho syabo. 1:10 ABajuuta aba bikʉkasya ɨnyiiho syabo NKɨgiliki bikʉtɨ Ɨkɨbugutɨla ɨkya bʉbuutigwa. 11 Abandʉ abo ʉbakaanisye, paapo bikʉboonanga abandʉ boosa aba balimo nkaaja, bikʉmanyisya ɨsi sikabagɨsya. Bikʉbomba bo ʉlo ʉkʉtɨ bakabe ɨndalama kʉ njɨla jaa bʉsyobi. 12 Joope jʉmo mbakunguluka baabo ʉNkileti, aajobile aatile, “ABakileti batʉngʉlʉ bwila, finyamaana fikalɨ, boolo, kangɨ balɨ nʉ bʉla.” 13 Ʉbʉjobi ʉbo bwa nalooli. Kʉnongwa ɨjo ʉbakemele fiijo abandʉ aba bikʉkonga ɨmanyisyo ɨsyo ɨsya bʉtʉngʉlʉ, ʉkʉtɨ bajege na maka ndwitɨko ʉlwa nalooli. 14 Baleke ʉkʉpɨlɨkɨsya ʉtʉsumo ʉtwa Bajuuta nɨ ndagɨlo sya bamanyisi bala, aba bikʉbʉkaana ʉbwanalooli. 15 Ʉtʉndʉ toosa twelu kʉ bandʉ abeelu. Looli kʉ bandʉ abanyali na basita lwitɨko, toosa tʉnyali, paapo ɨnyiinogono nɨ ndumbula syabo finyalile. 16 Bikwijoba ʉkʉtɨ bammeenye Kyala, looli mu mbombo syabo bikʉnkaana. Abandʉ abo basisya lyojo, basita lwɨmɨko, kangɨ bakabagɨsya ʉkʉbomba ɨmbombo najɨmo ɨnunu.

*1:1 1:1 Ʉntʉmigwa Bala iisyʉ Abatʉmigwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:10 1:10 ABajuuta aba bikʉkasya ɨnyiiho syabo NKɨgiliki bikʉtɨ Ɨkɨbugutɨla ɨkya bʉbuutigwa.