Dos Iko-otollun Sulat ni
JUAN
Unna nod Bosan
Inin sulat, id popiyod ni Juan diyot sokkad no ponguu tod pompomakoy no id ngoranan ki Gayo. Sikandin woy dos duma rin no si Demetrio, ollog en nod doongon ni Juan, oyyos morumoruma sikandan to kahit Monama woy id ginowannan dan iddos duma ran nod pompomakoy.
Piru duwon mandad sokkad no minuvu rutun no waa id doong ni Juan. Dos ngaran din, si Diotrefes no sokkad kun nod pompomakoy, piru morat kos botasan din. Oyya su od poratasdatas sikandin taddot mgo duma rin, woy dii sikandin od po-iraom to kodponguu ni Juan woy taddot dumon od pompomakoy. Dii rin mandad od olit-oliton iddos od pompomakoy no id pomon diyot osson lugaa. Woy dos ahad ondoy nod po-owwot kandan, od po-owan en ni Diotrefes diyon tod lolivuung nod pompomakoy. De-en mid sulat si Juan ki Gayo amoy'd ponayun sikandin to kodtavang tod pompomakoy, woy amoy dii mandad od pokosuwoy kos kopomakoy rin pomon taddot morat no pinuungan ni Diotrefes.
Dos mgo Nokota-aw:
Kodpokilaa (1-4)
Dos koddoong ni Juan ki Gayo (5-8)
Dos morat no pinuungan ni Diotrefes (9-10)
Dos moppiyon pinuungan ni Demetrio (11-12)
Kodpongumusta (13-15)
1
Kodpokilaa
Siyak no sokkad taddot od pombuyyahon tod pompomakoy, id sulat a kikow, Gayo no id dokollan ku en to ginawa.
Id ginowannan ku no suwod, od dasaa a no inaayun moppiya kos ko-ubpa ru, woy moppiya mandad kos kikow'n kodlolaawa iling to mosalig no kopomakoy ru. Dakkoo kos kahaan ku to mid inguma rini iddos mgo suwod ta riyot kopomakoy, woy id ponudtuu ran koddi no bonnaavonnaa ka nid ikuu to bonnaan nonaw, su idda en kos nooyami ru nod puungan. Worad ossa nod pokovoggoy koddi to dakkoon kahaan, idda en so od korinog ku no iddos mgo anak ku riyot kopomakoy, ponayun nid ikuu to bonnaan nonaw.
Dos Koddoong ni Juan ki Gayo
Id ginowannan ku no suwod, oraroy ka no mooggod nod tuhanuu to mgo duma ta nod pompomakoy no id owwot duwon to koniyu, ahad idda ru pe-en sikandan nokilaa. Id ponudtulan dan kos od lolivuung nod pompomakoy rini, moka-atag to ginawa no id pokita ru kandan. Na otid livod sikandan duwot koniyu, moppiya nod tovangan du mandon sikandan diyot po-ukit no od pokopahaa to Monama, su amoy od pokoponayun sikandan to iponawon dan. Woy idda en kos od pokopahaa to Monama. Su iyon dontulon to iponawon dan, idda en so kodponudtuu moka-atag ki Disas Krays woy waa en sikandan id buyu to tavang diyon to diid pompomakoy. De-en siketa, ollog en nod tavang ki kandan, amoy od pokolonug ki mandad to pinuungan dan to kodponudtuu to bonnaan nonaw.
Dos Morat no Pinuungan ni Diotrefes
Id sulat a dangan moka-atag ka-ay riyot id lolivuung nod pompomakoy ruwon, piru si Diotrefes no od kopiyan nod ponguu kandan, waa rin loompiya iddos id ikahi ku riyot sulat. 10 Purisu otid unduwon a, id posaddoo ku riyot langun iddos morat no mgo osengan din no id soupot din moka-atag konami. Konna ra idda, to kod-inguma to mgo suwod ta riyot kopomakoy, waa rin en sikandan tonggapa, woy id boovahan din pe-en iddos duma no od kopiyan nod tanggap kandan. Woy dos id tanggap kandan, id pa-awa rin diyon tod lolivuung nod pompomakoy.
Dos Moppiyon Pinuungan ni Demetrio
11 Id ginowannan ku no suwod, yo kod ikuu to morat no pinuungan, ko konna, dos moppiya, su iddos od puung to moppiya, anak sikandin to Monama. Piru iddos od puung to morat, waa id kilaa to Monama.
12 Na moka-atag ki Demetrio, id posivonnaa kos langun no moppiya sikandin no minuvu, woy od kokita ta riyot kandin no ko-ubpa, no id ikuu en sikandin to bonnaan nonaw. Ahad sikami, od poko-ikahi no moppiya en sikandin no minuvu, woy nosorollan du no bonnaa inis id oseng doy kikow.
Kodpongumusta
13 Mo-uraa pa nanoy kos od osengon ku kikow, piru dii kud id po-ukit to sulat. 14 Oyyos duwon puhawang ku nod unduwon to kikow to diid kouhoy, amoy od pokod-unoy ki nod poponudtuloy.
15 Muopa no iddos Monama, od boggoy kikow to kosunayan nod poma-awang to ginawa row. Id pongumusta kikow kos mgo oukuy ta rini. Woy po-uma ru mandad kos koddin kodpongumusta riyon to ipat sokkad no suwod ta to kopomakoy ruwon.
Na, ka-ay ra en taman.