Dos Moppiyon Dinoggan no id Sulat ni
LUCAS
Unna nod Bosan
Iddos id sulat ka‑ay, si Lucas no sokkad no doktor woy mooggot kos kopomakoy rin ki Disas Krays. Sikandin mandad kos mid sulat to libru nod ngoranan no Pinuungan amoy id posuppay ka‑ay'n libru. Konna Judio si Lucas su iddos tribu rin, Griego woy id pomon sikandin diyot Antioquia no dakkoon bonuwa no sakup to Siria.
Dos id sulatan ni Lucas, si Teofilo nod ikohiyon no sokkad taddot mgo ponguu no id oubpa riyot bonuwa to Roma.
Id sulat ni Lucas inin libru, su amoy od kosorollan ni Teofilo iddos kovonnaan moka‑atag ki Disas Krays. Id kopi‑i rin no iddos langun no minuvu, labbi ron en iddos konna mgo Judio, od pokosaddoo ko ondoy si Disas Krays. Id kopi‑i rin mandad no od kosorollan dan iddos id puungan woy id nonaw ni Disas Krays, woy dos po‑ukit to kod‑undini rin to ampow't ingod amoy od tobbus to langun nod pomakoy kandin.
Dos mgo Nokota‑aw:
Dos dontulon to kodsulat ka‑ay (1:1-4)
Dos kodtobbow woy dos ko‑onakoy ni Juan no Tohodboutismu woy ki Disas (1:5 taman to 2:52)
Dos pinuungan ni Juan no Tohodboutismu (3:1-20)
Dos kodboutismu woy kodgeddam ki Disas (3:1 taman to 4:13)
Dos nonaw woy dos mokososoobbun pinuungan ni Disas diyot Galilea (4:14 taman to 9:50)
Dos kod‑undiyon ni Disas to Galilea taman diyot Jerusalem (9:51 taman to 19:27)
Dos nonaw woy pinuungan ni Disas diyot Jerusalem (19:28 taman to 23:56)
Dos kodbadnow, dos kodpokita woy dos kodbatun tod Longaggon (24:1-53)
1
Dos Dontulon to Kodsulat Ka‑ay
Diyon to kikow, Teofilo no oraroy nod rispituwon.
Mo‑uraan minuvu kos id boggoy to dakkoon timpu to kodsulat taddot mgo notomanan dinit keta. Id sulat dan iddos id ponudtuu keta taddot mgo minuvu no nokokita ron en to pinuungan ni Disas Krays pomon to tigkonayan, woy sikandan don en kos id ponudtuu to kahi tod Longaggon. Na Teofilo, id ooyyaran ku ini tid pohinonaw pomon to tigkonayan, su nopuhawang ku mandad nod sulaton iddos moka‑atag ka‑ay'n mgo notomanan, woy id ooyyaran ku ini tid tapid atag kikow. Id puungan ku ini amoy'd kosorollan du no mooggot en iddos mgo notomanan no id nonaw kikow.
Dos Kodponudtuu Tapoy Moka‑atag to Kodtobbow ni Juan no Tohodboutismu
Na iddot timpu no si Herodes kos hari to Judea, duwon minuvu no id ngoranan ki Zacarias no sokkad no tohodbuwis no id pomon to koubbaran ni Abias. Dos sawa rin no si Elisabet, lubbad mandad to mgo tohodbuwis no koubbaran dad en ni Aaron.* Ini si Aaron, sikandin kos id pomonnan to langun no koubbaran to mgo tohodbuwis. Sikandan no toosawa, paanan motallong diyot kod‑ontong to Monama. Woy riyot kodtuman dan to langun no suhu woy bola‑ud to Monama, waa en id pokosawoy kandan. Piru waa anak dan, su dii en od poko‑anak si Elisabet woy buyyag don mandad sikandan.
Sokkad no timpu, si Zacarias woy dos mgo duma rin no koubbaran ni Abias, id suvaa ran nod bovuwis diyon to templo. Na, duwon botasanon to mgo tohodbuwis no od bunutbunut* Inis kodbunutbunut, od puungan dangan to mgo Judio amoy'd kosorollan dan iddos id kopi‑it Monama. amoy'd kosorollan ko ondan kos pinuungan to ipat sokkad kandan. De‑en si Zacarias kos na‑aam nod poko‑usok diyot templo amoy od loow to insenso.* Pomon to oray'n mo‑uraa kos tohodbuwis, kosokkad da sikandan od pokopuung daom to tivuk no ko‑ontayan dan, woy duwon en duma no diid pokopuung ka‑ay ahad kosokkad dobbo. 10 Laggun tid loow sikandin to insenso riyot daom, duwon mo‑uraan minuvu no nolivuung diyot leggua no mid dasaa.
11 Na idda ron en, duwon id pokita kandin no ponolihan to Monama no id lohinat lomig diyot kowanan taddot buwisanan to insenso. 12 To nokita ni Zacarias iddos ponolihan, notigkawan sikandin woy no‑oratan. 13 Piru mid ikahi iddos ponolihan to, “Yo kod kovaakki, Zacarias! Id tavak to Monama iddos dosalon du, oyyos si Elisabet no sawa ru, od anak to mama woy ngoraniyu sikandin ki Juan. 14 Oraroy ka en nod kahaa pomon kandin, woy mo‑uraa mandad kos od kahaa to kodtobbow rin. 15 Su dakkoo kos koru‑anon din diyot kod‑ontong to Monama. Konna sikandin od inom to binu o ahad ondan nod pokohubug no inommon. Od ko‑iroomman sikandin to Uhis no Ispiritu ahad diyon pa sikandin to gottok to inoy rin. 16 Od polivoddon din iddos mo‑uraan koubbaran ni Israel* Dos koubbaran ni Israel, od ngoranan mandad no mgo Judio. nod pomakoy riyot Monama no od simba‑anon to kovuyyahan dan. 17 Od unna sikandin tod Longaggon woy duwon kotuusan din nod ponudtuu to kahit Monama iling ki Elias no propeta. Od pod‑uliyon din kos koroniyan taddot mgo amoy woy mgo anak. Woy dos mgo minuvu no diid dumoruma to id kopi‑it Monama, od tanan sikandan to mgo saa ran woy od moraom kos koovottan dan iling to motallong no minuvu ukit to nonaw rin. Na ukit mandad kandin, mo‑uraan minuvu nod kopanoy atag to kod‑inguma tod Longaggon.”
18 Piru mid ikahi si Zacarias diyot ponolihan to, “Momonnu ku od kosorollan nod kotuman kos id oseng du? Oyyos sikami no toosawa, buyyag koyd man.”
19 Mid tavak iddos ponolihan to, “Siyak si Gabriel no sinuhuwan to Monama, woy id suhu a nikandin amoy od posaddoo kikow ka‑ay't moppiyon dinoggan. 20 Piru pomon to waa ru man pomokaya inis id ponudtuu ku kikow, ini ron en, od ko‑ommow ka taman tod inguma iddos allow no od kotuman don kos langun nid ponudtuu ku.”
21 Na iddos mgo minuvu nid aangat ki Zacarias diyot leggua, oray'n nosoobbuwan su nouhoy sikandin diyot daom to templo. 22 To kodleggua rin, konnad sikandin od poko‑ooseng diyot mgo minuvu, de‑en id sinyas dobbo sikandin. Pomon ka‑ay, noovottan dan no duwon id pokita kandin to Monama riyot daom.
23 To nopongnga ron iddos mgo allow to pinuungan ni Zacarias diyot templo, id uli ron sikandin.
24 Waa nouhoy pomon tadda, movoddos don iddos sawa rin no si Elisabet. Woy daom to limmon buwan, waa sikandin id leggua riyot baoy ran. 25 Mid ikahi si Elisabet to, “No‑eruwan en koddi iddos Monama, su id awa rin don kos id ko‑ilawi ku riyot mgo minuvu no dii a od poko‑anak.”
Dos Kodponudtuu Tapoy Moka‑atag to Kodtobbow ni Disas
26 Na, to annom don no buwan dos kodmovoddos ni Elisabet, id suhu mandon to Monama iddos ponolihan no si Gabriel nod undiyon to Nazaret no sokkad taddot mgo bonuwa no sakup to Galilea. 27 Id undiyonnan din iddos mongovay no id ngoranan ki Maria. Na ini si Maria, id posoyuran don ni Jose no sokkad taddot koubbaran ni Harin David. 28 To kod‑inguma taddot ponolihan, mid ikahi sikandin to, “Maria, kahaa ka oraroy, su id pokita tod Longaggon iddos kopiyannoy rin kikow woy od dumannan ka nikandin.”
29 To norinog idda ni Maria, oray sikandin no notaong woy waa nokaabbot ko ondan kos kohulugan tadda. 30 Piru mid ikahi iddos ponolihan to, “Yo kod kovaakki, Maria! Id aam ka to Monama su nahaa sikandin kikow. 31 Od movoddos ka woy'd anak to mama woy ngoraniyu sikandin ki Disas. 32 Oraroy sikandin od kovantug woy od kilaannon sikandin no Anak to Monama no Lampas to Langun. Id boggoy kandin to Monama nod Longaggon iddos kohoriyan taddot kovuyyahan din no si David. 33 Od hari sikandin to koubbaran ni Jacob taman to waad tomanon, oyya su iddos kodhari rin, dii en od kotaman.”
34 Na mid ikahi si Maria to, “Od monnuwon man, su mongovay a pa?”
35 Mid tavak iddos ponolihan to, “Od ko‑iroomman ka to Uhis no Ispiritu, woy od koheddam du iddos kotuusan to Monama no Lampas to Langun. De‑en iddos anak nid pototobbow ru, uhis woy'd kilaannon sikandin no Anak to Monama. 36 Poomdommow man iddos ig‑agaw ru no si Elisabet. Ahad id popoomdom kos duma no konnad sikandin od poko‑anak pomon to buyyag don, piru ko‑ungkay, annom don no buwan iddos kodmovoddos din. 37 Oyya su atag to Monama, waa en ahad ondan no dii rin od kopuungan.”
38 Kahin Maria to, “Sudsuhuwon a to Monama. Muopa nod kotuman ka‑ay't koddi iddos langun no id oseng du.” Na id tanan don kandin iddos ponolihan.
Id Lowwi si Maria ki Elisabet
39 Waa nouhoy pomon tadda, id logkiyat si Maria nid lukut po‑undiyon to bonuwa no id ubpan onni Zacarias, no riyon lomig to buvunganon no sakup to Judea. 40 To kod‑inguma rin diyot baoy ran, id ponguras sikandin ki Elisabet. 41 To norinog ni Elisabet iddos kodponguras ni Maria, noheddam din no ayas id waong dos anak diyot gottok din. Idda ron en, no‑iroomman sikandin to Uhis no Ispiritu. 42 Na, id ooseng sikandin to monokkaa pomon to kahaan, kahi rin to, “Moppiya ka to langun no ba‑ay woy moppiya mandad kos anak duwot gottok du! 43 Oraroy a no nahaa, su ondoy a man nod lowwiyon du no inoy tod Longaggon ku. 44 Oyyos to norinog ku kos kodponguras du, ayas id waong inis anak ka‑ay't gottok ku pomon to kahaan. 45 Moppiya kod kotomanan du, su id pomakoy ka man no od kotuman en iddos id ikahi tod Longaggon.”
Dos Koddoong ni Maria riyon to Monama
46 Kahin Maria to,
“Od doongon ku en kos Monama nod Longaggon diyot tivuk no pusung ku!
47 Woy oray'd kahaa kos ginawa ku taddot Monama no Tohodtobbus ku.
48 Oyyos waa a en nikandin lingawi,
ahad moobbava a ra no sudsuhuwon din.
Pomon ko‑ungkay, od osengon to langun no minuvu no moppiya kod kotomanan ku.
49 Oyya su Motuus kos Monama woy mokososoobbu kos id puungan din koddi.
Motallong sikandin woy uhis kos ngaran din.
50 Pomon poron to unnon linubbaran taman ko‑ungkay woy taman to waad tomanon,
eeruwon sikandin to langun no minuvu no duwon allak kandin.
51 Id pokita rin kos kandin no kotuusan ukit to pinuungan din.
Id podsuwoysuwoy rin iddos mgo minuvu nod poratasdatas woy'd pobporoong.
52 Id pa‑awa rin iddos mgo hari riyot kodponguu ran,
woy od porotason din iddos od poobbava.
53 Id ivuung din iddos id ponggutasan to kopiyannan,
piru id pa‑awa rin iddos pongkoruwonnan no waa en nopiyod.
54 Id tovangan ki nikandin no koubbaran ni Israel no uripon din,
woy dii en sikandin od kolingow taddot tandu rin nod ko‑eruwan keta.
55 Oyya su id tandu rin no id ko‑eru‑i rin si Abraham woy dos koubbaran din taman to waad tomanon.”
56 Na, id oubpa pa si Maria riyot ongki Elisabet daom to mgo otollun buwan woy nopongnga, id uli ron sikandin.
Dos Kodtobbow ni Juan no Tohodboutismu
57 To id inguma ron kos timpu nod pototobbow ron si Elisabet, id aanak sikandin to mama. 58 Na, norinog taddot mgo sumbaoy woy korumannan onni Elisabet no dakkoo kos eru to Monama kandin, woy nahaa sikandan duma kandin.
59 To wau ron no allow iddos anak pomon to kodtobbow, id lolivuung sikandan amoy'd tupuwan* Ini en kos botasanon to mgo Judio. Od kovasa ini riyot Genesis 17:10-14. dos anak. Na, id posangoy ran nanoy iddos anak ki Zacarias no amoy rin. 60 Piru mid ikahi si Elisabet to, “Konnod kopakoy! Juan kos id ngaran kandin.”
61 Kahi ran ki Elisabet to, “Mambo man? Waa man moho ahad sokkad no korumannan dow no id ngoranan to Juan.” 62 Na, id sinyasan dan iddos amoy ko ondan kos id kopi‑i rin no id ngaran taddot anak. 63 Id sinyas sikandin no od boggayan to popii amoy'd sulatan, woy id sulat sikandin no mid ungketen to, “Juan kos ngaran din.” De‑en nosoobbuwan sikandan langun. 64 Na idda ron en, noko‑ooseng don sikandin woy id doong din kos Monama. 65 Nosoobbuwan iddos langun no sumbaoy ran pomon to ponudtulon moka‑atag taddon notomanan, woy nokoso‑ob idda riyot mgo minuvu no id pon‑ubpa riyot buvunganon no sakup to Judea. 66 Na iddos langun no minuvu no nokorinog tadda, id popoomdom woy id po‑inturoy. Kahi ran to, “Ondan ayu kod ingumannon ka‑ay'n anak otid dakkoo ron sikandin? Oyyos od kokita man, no riyon en to kandin iddos kotuusan to Monama.”
Dos id Poposaddoo to Monama ki Zacarias
67 Na si Zacarias no amoy taddot anak, no‑iroomman to Uhis no Ispiritu, woy id oseng din iddos id poposaddoo kandin to Monama. Kahi rin to,
68 “Od doongon ta iddos od Longaggon no Monama to koubbaran ni Israel,
su id undini sikandin amoy'd tobbus to mgo minuvu rin.
69 Id po‑undini rin iddos Tohodtobbus no motuus no id pomon to koubbaran ni Harin David no sudsuhuwon din.
70 Ini en mandad kos id ikahi rin dangan ukit taddot mgo propeta no id aam din.
71 Id tandu sikandin no od polegguangon ki nikandin pomon diyot bollad tod pongkuntra keta
woy pomon diyot langun nod kolingasa keta.
72 Id ikahi mandad sikandin no id ko‑eru‑i rin iddos kovuyyahan ta,
woy dii rin od lingawan iddos uhis no kodpotonduwoy rin kandan.
73 Su ini en kos kodpotonduwoy no id pongulivottan din diyot ko‑opuwan ta no si Abraham,
74 no od polegguangon ki nikandin pomon diyot bollad taddot od pongkuntra keta,
su amoy od pokopuung ki atag to Monama no waa id kovaakki ta.
75 Woy amoy od molinis woy'd komotallong ki riyot kod‑ontong din taman tod kovudtus kos songnga ta.
76 Na sikkow mandad no anak ku, od ngoranan ka no propeta to Monama no Lampas to Langun.
Od unna ka tod Longaggon, su amoy od panoy to mgo minuvu taddot kod‑inguma rin.
77 Od nonaw ka to mgo minuvu rin no od kotobbus sikandan ukit to kodposinsya to Monama taddot mgo saa ran.
78 Oyya su iddos Monama ta, eeruwon woy mohingginawa.
De‑en id popiyod din iddos Tohodtobbus pomon diyot datas to langit iling to se‑aa to lammid bottun allow.
79 Inin se‑aa, od boggoy to ko‑owangan to mgo minuvu no riyot mosukirom woy dos novaakkan to kopotayan.
Id potuntuu ki nikandin no od pokod‑uli kos koroniyan ta riyot Monama woy riyon to duma.”
80 Na, id dakkoo si Juan woy id mosalig kos kopomakoy rin diyon to Monama. Id oubpa sikandin diyot noka‑awoy‑awoy'n lugaa taman tid tigkanoy ron sikandin to kodnonaw to mgo Judio.

*1:5 Ini si Aaron, sikandin kos id pomonnan to langun no koubbaran to mgo tohodbuwis.

*1:9 Inis kodbunutbunut, od puungan dangan to mgo Judio amoy'd kosorollan dan iddos id kopi‑it Monama.

*1:9 Pomon to oray'n mo‑uraa kos tohodbuwis, kosokkad da sikandan od pokopuung daom to tivuk no ko‑ontayan dan, woy duwon en duma no diid pokopuung ka‑ay ahad kosokkad dobbo.

*1:16 Dos koubbaran ni Israel, od ngoranan mandad no mgo Judio.

*1:59 Ini en kos botasanon to mgo Judio. Od kovasa ini riyot Genesis 17:10-14.