5
Metine piti lulpo lirpolo Jisas Krais le ninge lite Ma Ili, metine lepe ma lile singe
Metine piti lulpo lirpolo Jisas le Krais, Ma Ili laltei laule, metine lepe le ninge lite Ma Ili. Le metine piti onom puwol Yaitei, ninge re metine lepe ma onom puwol. Le wuso ku onom puwol Ma Ili le ku mingiepe il pele, is ku miso mretai piti onom puwope eple pite Ma Ili pele. So wem ku onom puwo Ma Ili, ku ma mingiepe il pele. Le il pele piti ku ma mingiepe pepe olo moingipe kolo, wusoli eple pite Ma Ili pele, pe pulpowo Krais le pe miso pile singe. Il olpe pite tef lepei miso weisipe pualo tisi oli kolo olo. Minele miso lile singe le il olpe piti tef lepei miso weisi lualo tisi oli kolo? Metine piti lulpo lirpolo Jisas, le ninge lite Ma Ili, metine fei lepe miso lualo kolo.
Ma Ili lirpei nomnaipe lire ninge lele Jisas Krais
Jisas Krais laule tef lepei le le kosauku tisi twinges piti le ma kanouku. Wem Jon kaltei ratei wof Jodan, Jisas kosauku tisi liti wem le la, le ma nou leilo. Le wem pe petesi la, teluwi pele naro le fei pepe, le kosauku tisi liti teluwi pele ma kaptetei il olpe pouku. Le lau kosauku tisi niliyeye liti pe kaltei lom, olo, le kosauku tisi twinges, tisi liti pe kaltei le tisi liti teluwi pele ma kaptetei il olpe pouku. Le Riri Teingi lirpei punkom wem le lirpei liri Jisas lolpepei, “Le ninge leiki, ki onom puwoltei kiri.” Jisas Krais, le ninge lite Ma Ili wusoli Riri Teingi lirpei liri fei, le wem pe kaltei, le kosauku piti le la wolo Ma Ili nou leila namin ratei, le wem pe petesi la, teluwi pele naro piti kaptetei il olpe pouku. Pepei kosauku pire il pal nempleiye, le il pal so pirpei pirpolo Jisas Krais, le ninge lite Ma Ili. Ku mulpope il pite mete walem, wolo il pite Ma Ili pele olo singetei wusoli le lirpei liri ninge lele le ku ma mirkilau mulpope. 10 So metine piti lulpowo ninge lite Ma Ili, metine lepe le lesiepe il pepei pultei onom pele. Le metine piti lulpowo Ma Ili kolo, le ma lirpei lirpolo il pite Ma Ili pele olo pirpei punkom kolo. So metine piti lirpei lolpepei lepe, le metine piti lempetei wusoli il wuso Ma Ili lirpei liri ninge lele lepe, metine fei lepe olo lulpope kolo. 11 Le il punkom pepe min pirpei polpepei, Ma Ili wauku nempi liti mratei mingi wem wem, le ku kali nempi fei lepei wem ku mulpowo ninge lele Jisas. 12 Metine piti lulpowo ninge, le kali nempi fei lepei. Le metine piti lulpowo ninge lite Ma Ili kolo, le ma kali nempi liti ratei lingi wem wem kolo olo.
Nempi liti kanouku ratei mingi wem wem
13 Ki kaptei il pepei pe ise soma ise ma retai yolpepei, ise piti yulpowo ninge lite Ma Ili, ise kali nempi liti ratei yingi wem wem. 14 Ku min so topo weli piti meletei Ma Ili mire menmen wusoli ku mretai punkom le lingitouku wem ku meletei, le le ma wauku men men fei pepei lire onom pele. 15 Wem ku meletei mire men men, le lingitouku leso ku mretai punkom, le ma wauku men men wuso ku meletei miri lepe.
16 Wuso metine nele luluwo line winke nele lingiepe il olpe, wolo le miso la lasiepe kolo, metine lepe ma leletei Ma Ili piti kanowo line winke fei lepe piti ratei loporo. Ki kirpei kire il olpe nemple piti metine miso la lasiepe kolo. Wolo il olpe nemple pepe soma metine ma la lasiepe, le ki kirpei piti ise ma yeletei Ma Ili piti kaniepe mete piti pingiepe il olpe fei pepe lom? Olo. 17 Wem mete kete flis re moingi paltei nemple, ku mretai pe pingiepe il olpe. Wolo il olpe nemple olo flo, le metine miso la lasiepe kolo olo.
18 Ku mretai molpepei, wem metine le ninge lite Ma Ili lele lepe le lusape il olpe, wusoli ninge lite Ma Ili ma luntoluwo metine fei lepe, le Towa miso weisi nou lualo tisi oli kolo olo.
19 Ku mretai molpepei, ku pite Ma Ili pele. Le mete piti tef wuso pingiepe il olpe pepe, pe eple pite Towa le le luntoluwepe.
20 Ku mretai molpepei, ninge lite Ma Ili lele olo laule tef lepei fei, le le nempipe enke pouku piti ku ma mretawo Ma Ili moporo. Le Ma Ili punkom, le ninge lele Jisas Krais, le kanouku piti mratei mingiepe il punkom pele. Ma Ili lirpei il punkom le le wauku nempi liti ratei mingi wem wem.
21 Eple peiki, ise kotopa isotei yire weni ririm olpe pite tef lepei.