Il pinu Pol laptei
pe Tesalonaika
1
Ki Pol, kire Sailas re Timoti, ku mantei youti nepei ne ise nimoure mete wuso yulpowo Jisas Krais le ise ratei uf ili Teselonaika lepe. Ise pite Ma Ili, le Eiya louku, le Apa Ili Jisas Krais.
Ma Ili miso onom maneise le le miso waise onom malye.
Pol onom teingine wusoli pe pulpowo Krais lepe leso le lirpowo Ma Ili
Ku wem oli oli mirpowo Ma Ili mire onom teingine pouku mireise ise, le wem oli oli ku onposise wem ku meletei Ma Ili. Ku onposi piti ma wem oli oli mirpowo Ma Ili, le Eiya louku, mirpowo mireise ise wusoli ise yulpope il pite Jisas Krais le ise yingiepe. Ku mirpowo Ma Ili mireise ise, wusoli ise kani onom yantowo Jisas Krais le ise yirkilau yesio towa lele. Le ku mirpowo Ma Ili mireise ise, wusoli ise onposi piti ma yirkilau yapiri enke peise le ise yile singe, wem ise ratei yungario Apa Ili Jisas Krais ma nou lau. Ilim winkem pouku, ku onom teingine miri Ma Ili wusoli ku mretai molpepei Ma Ili le kani onom lanteise le le keinise pite le pele lotei. Le ku retai le keinise wusoli ise yulpope Il Teingipe wuso ku milape me mirpeise miripe pepe, ku mirpeise mire il yaupe kolo olo. Wolo ku kosaise mire singe pite Riri Teingi wem ise yulwepe menmen wuso potei pire tute fale pepe. Le ku kosaise molpepei, ku kutou olo mirkilau mulpope Il Teingipe pepe wusoli pe pirpei punkom. Ise retai wai louku piti wem ku mireise ratei, le ku mingiepe fei molpepe piti ma kaneise. Ise yingowo wai louku mire Apa Ili, le moingi men nange wuso pirkilau faleise pepe, ise enke olpe kolo olo. Wolo Riri Teingi kaneise piti ise enke teingipe le ise yulpope il wuso ku meptalo mirpei miri Jisas Krais lepe. Leso mete pite Masedonia re Grik wuso pulpowo Jisas Krais pepe, pe puluwo wai leise le pe pingeise. Il pite Jisas Krais pepe, pe patoise ise isoteiye yingene Masedonia re Grik kolo olo, pe rofro liye liye re pe le mete wuru pulpope wusoli ise yinu kosape yire wai leise liti yulpowo Ma Ili. Le ku ma mirpei il menemple mireise ise, olo. Mete eryai pepe, pe potei pirpouku pire wai leise piti yaptouku mingim wem ku me mulise lepe, le pe pirpouku pireise piti ise tounga pesipe nimpe wuso yapopo masi pite mete walem re men nange pepe le ise rautuwepe. Ise tounga pesipe le ise kani onom yantowo Ma Ili le ise rautuwo le loteteiye wusoli le loteteiye Ili le le namin ratei punkom. 10 Le ise ratei yungario ninge lele ma lato yuwei lau, ninge lele Jisas wuso la le Ma Ili lotei nou leila lepe. Ninge lele Jisas wuso kanouku tanio moingi piti Ma Ili ma watepe mete wem le onom kotu lasiepe wusoli pe pingiepe il olpe.