5
Ilim winkem peiki, ku ma maptei il mirpeise mire epli wem piti menmen fei pepei, pe ma fale pepe kolo olo. Wusoli ise isotei olo retai yoporotei yolpepei, wem piti Apa Ili ma nou lau lepe, le ma lau wem wai yawi wem ise yironom orwesi towa men nange piti yesio yato le le ma frou lau watafei metine piti lire ausi, le ma kotire lire mulpou lau lepe. Wem mete ma pirpei polpepei, “Iyo, wem teingi fei faleye, ku ma ratei moporo mire enke malye.” Wolo frou yo fei, moingi falepe le pe ma pinlele olpe. Pe miso peinei nautowo moingi fei lepe kolo olo, wusoli moingi ma falepe frou watafei moto piti nire yofu le flis frou falene wem ne ma nilape eple pepe. Wolo ise ilim winkem peiki, ise mete piti ratei yire munkunum kolo olo. Liso wem piti Apa Ili nou lau lepe, ise miso yinlele isotei kolo olo, wusoli le ma frou lau watafei metine piti lire ausi, le frou lire mulpou lau lepe. Ise yeflipiye, ise mete piti yire epli yesiepe men nange yile alepe nimin. Ku mesiepe men nange minki kotirere watafei mete piti pire mulpou kotire pesiepe men nange pelpe pepe kolo, ku watafei pe pepe kolo olo. Liso ku ma metei kolo olo, watafei mete nemple pelpe piti petetei pepe, olo, ku ma molpepe kolo. Ku ma rapungo le enke pouku ma onposi moporo. Wem mulpou, mete petei, le mulpou, mete paplei tipe luwi le pe pini purungo. Wolo ku mete piti mesiepe men nange mile epli alepe nimin, le enke pouku re ma onposi moporo. Ku ma mesio wai louku piti mulpowo Jisas Krais le piti ku ma kani onom mantepe mete nemple. Ku ma mesiepe fei pepei wata pirpolo ku laufipe parku pultei popopo topo louku wem ku lolpo pepe. Le ku ma mesio wai louku piti ratei mungario Ma Ili ma kanouku mratei moporo, le fei pepei ma wata pirpolo ku mreltapo menele singe lifei falongou pouku, so ku mile singe mungario wem piti Ma Ili ma kanouku. Ma Ili keinuku piti ma mila moingi wem le onom kotu lirouku lom? Olo, le keinuku piti ma Apa Ili Jisas Krais ma kanouku piti mratei moporo. 10 Krais la lungwouku piti ma kanouku soma ku ma me miri mepi ratei. Wem le nou lau piti ma ketouku me miri mepi ratei lepe, wem fei lepe ku ma ma fei lo ku ma wala nampir ratei, wolo wem fei lepe Krais ma lau ketouku me miri mepi ratei. 11 Il pal pepei so ise ma wai nemple topo weli, le ise kane nemple, min watafei ise fei re yingiepe pepe le ise ma yingiepe fei yolpepeye yato.
Pol laptei il lapulu
12 Ku mirpeise ise ilim winkem pouku molpepei ise ma yailelepe mete wuso pesio towa pratei peingaloise pepe, mete wuso Ma Ili keiniepe piti ma il polise re kosaise tisi lite Ma Ili lepe. 13 Ise ma yirkilau yailelepe re kani onom yantepetei wusoli pe pesio towa piti ma kaneise. Ise yailele nemple piti ratei yire enke malye.
14 Ku mirpeise ise ilim winkem pouku molpepei, ise ma il polwepe mete wuso pire foringou pepe, le mete piti enke pelpe paungei le pe turwepe pepe, ise ma yirpepe watepe topo weli. Le ise ma kaniepe mete wuso singe kolo pepe, le mete yeflipiye, ise ma yirpepe re il polwepe yire enke malye. 15 Ise ma lupoli nemple piti wem metine nele watowo metine nele moingi, nele lepe ma namti le lile lotei kolo olo. Wolo ise ma wem oli oli onposi piti ma yire nemple teingipe le mete eryai pepe re, ise ma yolpepe yiripe.
16 Wem oli oli ise ma enke teingipe. 17 Wem oli oli ise ma yeletei Ma Ili. 18 Le ise ma wem oli oli enke teingipe yasio Ma Ili yire men nange pepe. Tisi fei lepei so Ma Ili onposi piti ise ma yingowo, wem ise yulsi Krais Jisas.
19 Ise ma yalu weli lite Riri Teingi kolo olo. 20 Il wuso Riri lite Ma Ili leilape mete emarengi enke le pe pirpei pepe, ise ma tounga pesipe pato, 21 wolo ise ma kapi yaptei yulwepe, piti teingipe pepe ise yesiepe, 22 le piti olpe pepe, ise yusape.
23 Ma Ili wuso wauku enke malye pepe, le miso kaneise piti ratei yire enke teingipe felkele. Le le miso luntolise fi fi, luntoluwo topo tale, riri le nempi leise yefliye. Le il menmen re miso pesise kolo olo, Ma Ili miso kaneise piti yailele isotei wem Apa Ili Jisas Krais nou lau. 24 Ma Ili wuso linaise pepe, le ma lolpepe lireise, wusoli il menemple le lirpei, le ma lingiepe punkom.
25 Ilim winkem peiki, ku re, ise ma yeletei Ma Ili yirouku ku.
26 Ilim winkem pouku yeflipiye, ise ma yeite nemple le kani onom yantei nemple, le ise yeipi nemple esi. 27 Ki kiri nange lite Apa Ili, ki kirpeise piti ma yungunane youti nepei ne ilim winkem yeflipiye. 28 Apa Ili Jisas Krais miso onom maneise ise yeflipiye.