2
Mete piti pempetei pirpolo pe mete emarengi pite Ma Ili
Mete piti pempetei pirpolo pe mete emarengi pite Ma Ili pele pepe, sungoi pe falepe mete piti Israel le fei re, mete olpe fei polpepe pepe ma faleise le pe pempetei pirpolo pe mete piti peitaloise pire il pite Ma Ili. Pe ma pempeteise pire il teingelem yaupe re il tipe pelpe piti ma pireise olpe, le pe peingi potei wem pe polpepe. Pe ma pempeteise pirpolo Jisas Krais olo la lungwipe il olpe pite ku mete piti tef kolo olo, le fei pepei, moingi ma frou falepe. Mete wuru ma weitei pulsipe piti pingiepe il men nange olpe pelpe le wem mete piti wala weitei yefi kolo pepe, wem pe pulwepe fei polpepei, pe ma pirpei kelelauku pire tisi liti mingiepe il punkom. Mete wuso pempetei pirpolo pe mete piti peitaloise pire il pite Ma Ili pepe, pe onposi piti ma kapi menmen peise piti kane potei wem pe pirpeise pire il teingelem yaupe wuso pelpe potei onposiepe pepe. Wolo Ma Ili linu lirpei fei piti mete olpe fei polpepe pepe, pe ma pila moingi le moingi lelpe olo liripe malfem.
Ririm pite yuwei wuso pingiepe il olpe pepe, Ma Ili liripe malye kolo olo, wolo le liripe pe tulum liti pila moingi le le lesiepe lapiri pratei tulum fei lepe olo munkunumtei, pratei pungario wem liti Ma Ili ma kapi il laptei liripe. Mete pite sungoi, pe pingiepe il olpe le Ma Ili liripe malye kolo olo, wolo le kesi tipe ili laltei mulfipe mete olpe piti pire il olpe pepe pa yalipeye. Noa loteteiye, le metine teingi piti leptalo il lire tisi lite Ma Ili piti mete ma pratei teingipe tuwopou liso Ma Ili kanowo lire moto re eple tuleingi pire nimoure pelpe, pe pire eti plen poungo te twinges. Ma Ili laltei moingi ili falenge uf lingi Sodom lire Gomora. Weli ili fale lautei uf fei tepe tire mete re men nange pelpe, weli laplei liripe nempleiye, le Ma Ili lolpepei piti ma kosape mete piti pingiepe il olpe le pe ma paisiom. Lot, le metine teingi le le onom one lasiepe mete piti pingiepe il men nange olpe liso Ma Ili kanowo. Lot ratei leingalope mete olpe pepe, le epli wem oli oli le lingitepe il olpe pelpe le le lulwepe mete pauleli nemple re piri nemple olpe, le le onom pele olo one re moinginetei lasiepe. Le wuso moingi men nange fale piti ma weisipe mete teingipe pualo pasiepe, Ma Ili olo retai piti kaniepe mete fei pepe. Le mete piti pingiepe il men nange olpe pepe, Ma Ili ma lusape pila moingi wem oli oli, pe pe fale wem le ma kapi il laptei liripe. 10 Il fei pepei olo punkom le pe pirpei polwepe mete piti enke falepe il men nange olpe piti ma pingiepe pepe, le pe tounga pesi Ma Ili piti luntoluwepe.
Mete piti pempetei pirpolo pe mete piti peptalo mete pire il pite Ma Ili pele pepe, pe olo topungou olpe kolo olo, le pe olo turwepe pasi men re kolo olo. Pe tounga pesipe ririm piti yuwei le pe pirpei kelelape pire il olpe. 11 Ririm pite yuwei pepe, pe singetei pinuwepe mete piti pempetei pirpolo pe mete piti peptalo mete pire il pite Ma Ili pepe, wolo ririm pepe, pe pamtuwepe re pirpowo Ma Ili pire potei wane kolo olo. 12 Wolo mete fei pepe, pe pirpei kelelape menmen wuso pe pretape kolo olo. Pe wata pirpolo kapi enke pite siyem pite towa yawi le pe fu karipe pe yo ma pire peptalo potei, pa pelengiye. 13 Pe potei kete moingi paltei potei, wusoli wem pe watepe mete nemple moingi, pe potei re ma namti pila moingi. Pe onposi pirpolo wem epli, pe ma rautu nemple poporotei piti paplei oweli re tipeluwi wurutei le pe pini purungo, le pe ma enke teingipetei. Pe ma kete topo oli palteise wem pe pau pireise yepi yifei yaplei, wusoli pe pempetei piti pire potei teingipe pinge topo yuwei wolo enke pelpe leinginim olo olpe piti pempesipe mete. 14 Pe onom kere piti pulwepe nimoure le pe enke falepe piti ma pauleli nemple ausi. Pe enke falepe il olpe piti pingiepe le wai oli lelpe miso kere kolo olo. Pe ma pempesipe mete wuso enke pelpe olo singe kolo pepe, le pe ma puwalo pire il olpe pelpe. Pe peitalo potei piti enke konowa re mawei le pe pire filai. Ma Ili miso watepe moingi. 15 Pe pusa tisi tuwopou lato le pe fupepletei. Pingowo tisi lite Balam, le ninge lite Beor. Balam, le metine liti onom puwo era piti kapi wem le kaniepe mete lire il olpe pelpe. 16 Wolo metine nimou Balam lepe, le lingiepe il olpe piti kapiepe mete era wem le kaniepe piti lirpei le moingi ma falepe mete nemple, le lingiepe il olpe fei pepe kolo wusoli donki lele nempe nemi lirpei watafei metine wape lepe, lirpei lawo metine nimou Balam lire wai olpe pele wuso lingiepe pepe.
17 Mete fei polpepei pepe, pe wata pirpolo eingim piti pungo le tipe pifei kolo pepe, le pe wata pirpolo nopom liti nef wolo yuf ili lirkilau lalpopo lila le lepe. Mete fei pepe, Ma Ili olo lopori tulum munkunumtei laltepe elpesi lato piti ma laptei pe pratei. 18 Pe pamwe ire pasiepe il pelpe yaupe, menele re fale lingiepe il pelpe kolo olo, le pe weisipe enke pite mete wuso weitei yefi wem ulel kolo pepe, pe wala so tounga pesipe mete piti pingiepe il olpe, wolo mete olpe piti rautu nemple yaupe pepe ma weisipe enke piti pulsipe pingiepe wai olpe pelpe piti enke falepe il olpe piti paulelipe nimoure ausi, le il olpe eryai pepe. 19 Pe pempesipe pirpolo wuso pe pingiepe il pelpe, il fei pepe ma kaniepetei piti pile ire pelpe. Wolo pe potei wuso pingiepe il olpe pelpe pepe, menele teingi re falepe kolo olo. Wusoli wem metine onom kere piti lingiepe il menmen, il fei pepe ma wata pirpolo pesio pari lepe, le le miso lusape kolo olo. 20 Wem mete pretawo Apa Ili louku Jisas Krais le pe pretai piti le metine liti kanouku, pe weitei yefi le pe tounga pesipe il men nange olpe pite tef lepei. Le wuso pe nou pe pingiepe il olpe fei pepe le il olpe fei pepe pesiepe papiri pe olo ma pratei olpetei. Wem linu pe pratei olpe, wolo fei pe ma pratei olpetei le pe ma pirkilau pingiepe il olpe pepe. 21 Pe ma teingipe wuso mete fei pepe olo pironom pire tisi liti pratei teingipe tuwopou. Wolo pe pretawo tisi fei le pe pretape il wuso pirpei piti pe ma wai potei pe Ma Ili piti ma pingiepe il pele, le fei pe tounga pesipe, pe men olpe, pe ma pratei olpetei. 22 Mete fei polpepei pepe, il piti paitei yousi pite Ma Ili olo pirpei punkom piripe wem pe pirpei kosauku pirpolo, “Pele langlulu fei, wolo le ma nou le laplei,” le il nemple pirpei pirpolo, “Senge lungungu fei, wolo le ma nou le lualo flepe.”