2
Metine oli piti lire Ma Ili rounge tire noute eringi ma lau
Il piti mirpei mire wem Apa Ili louku Jisas Krais ma nou lau le ku ma fale manfi piti ma miri mepi ratei pepe. Ki kirpeise ise ilim winkem peiki kolpepei, ise ma onposiepe il nemple wanketei kolo olo, lo ise ma enke olpe frou wem ise yingitepe mete nemple pirpeise pirpolo wem piti Apa Ili ma nou lau lepe, wem fei lepe olo faleye, olo ise ma enke olpe kolo olo. Wai piti ise yingitepe mete nemple Riri lite Ma Ili lunkuwepe le pe pirpei, lo ise yingitepe mete nemple peptalo il pirpei polpepe men. Lo waipiti ise yingitepe il pirpei polo ku maptei il pepei paitei youti nenpe. Olo. Ise ma yusape mete nemple pempeteise fei polomen polomen kolo olo. Wusoli wem Ili fei lepe wala fale kolo, Ma Ili wala lungariepe mete wuru piti tef wem pe ma pirkilau tounga pesi Ma Ili, le metine oli piti lire Ma Ili rounge tire noute eringi, le ma fale alepe nimin, le le ma Ma Ili liri le weli ili piti ma lirowo nele. Metine oli fei lepei, le ma lurape ririm lo men nange wuso mete rautuwepe pirpolo pe ma ili lelpe, le le ma leite lotei alepe nimin lirpolo le ili le le singetei linuwepe ririm lo Ma Ili lotei. Metine oli fei lepei, le ma linki le lifei winem lite Ma Ili le le ma lirpei lolo, “Ki Ma Ili so lepei.”
Ise onposiepe lo olo? Il yeflipiye ki kirpeise wem ki kireise ratei lepe. Men nange fei pepei wala ma fale kolo olo, wusoli menmen wala pesio wem fei lepe pari, le ise retape menmen fei pepe. Wem leletei wuso Ma Ili laltei lepe soma metine oli fei lepei fale alepe nimin. Fei, fei re mete pingowo wai lite metine oli lepe, pingowo wai lele piti tounga pesi Ma Ili. Wolo menmen olpetei pepe, pe wala ma fale kolo, wala pungari wem Ma Ili ma kesi minele wuso lesiepe menmen olpe lapiri pepe, Ma Ili ma kesi minele fei lepe tani wo soma menmen olpe pepe fale alepe nimin. Leye lo metine oli lepe, le ma fale alepe nimin wolo le ma la liri nempi wuso fale nemi lite Apa Ili Jisas wem le lau lire singe lipi pele. Metine oli lepe Apa Ili Jisas ma lirowo niliye. Metine oli lepe, le ma lau lire singe pite Towa le le ma lirpei le men nange eryai pepe, pe ma potei pire tute fale yaupe. Menmen fei pepei pepe, pe ma nempletei, 10 le metine oli lepe, le ma lempetei laptei men nange nange fale piti ma lempesipe mete piti ma pa pelengi pepe. Mete wuso pulsi metine oli lepei, pe ma pa pelengi wusoli pe pinaulipe re onom pesipe il punkom pite Apa Ili Jisas piti ma kaniepe pepe. 11 Min polpepei so Ma Ili weisipe enke pite mete pepe le pe fupepletei piti pulpope il tipe pite metine oli lepe. 12 Liso mete wuso pulpope il punkom kolo pepe, wolo pe weitei rautu potei pire il olpe, pe yeflipiye ma Ma Ili kapi il laptei liripe le le ma watepe moingi.
Pe ma pile singe
13 Ku miso wem oli oli mirpopowo Ma Ili mire onom teingine pouku mireise ise ilim winkem pouku, ise wuso Apa Ili kani onom lanteise pepe. Ku molpepei wusoli Ma Ili linu keinise piti ma linu kaneise ratei yingi wem wem. Ise yulpope il punkom le Riri lite Ma Ili lele weiteise fale yire mete teingipetei pite Ma Ili pele. 14 Ma Ili linaise piti ma kaneise wem ise yingitepe Il Teingipe wuso ku meptalo pe ise pepe. Le linaise piti ma enke teingipe yire singe lipi pite Apa Ili louku Jisas Krais. 15 So ilim winkem peiki, ise yile singe le ise yesiepe il punkom wuso ku meitaleise miripe pepe, il wuso ku meptalo le il wuso ku maptei paitei youti, ise ma yesiepe yapwonou.
16 Apa Ili Jisas Krais lotei liri Ma Ili, le Eiya louku wuso kani onom lantouku le le onom manouku le le so wauku topo weli wem oli oli, le Le leilauku enke piti mratei mungario piti ma kanouku pepe, 17 te miso tirkilau teilape enke peise piti ma topo weli le ise ma yile singe piti yirpei il teingipe le ise yingiepe yesiepe towa teingipe.