2
Riri Teingi lunkuwepe
Wem fei lepei fale, pinawo pirpolo Pentikos, wem piti Juda lelpe. Leye lo mete wuru piti pulpowo pau peifo nemple pifei winem niliyeye. Frou yo fei, pe pingitowo ipli fale teplai watafei yuf ili singe lini laltei minu lepe. Ipli fei lepei le lau liri winem fei pe pifei lepe loungai. Leye lo pe puluwo menele watafei weli kete noni kere longlolope. Le Riri Teingi lunkuwepe le pe pirpepei il nemple nemple wusoli Riri Teingi lirpei fale nemi liti metine niliyeye niliyeye.
Wem fei lepe mete piti pingowo Ma Ili wem wem pe piti uf nele nele pau pratei Jerusalem. Le wem pe pingitowo ipli fei lepei mete wuru oli, paule, le pe puronom ye pile wusoli metine niliyeye niliyeye lingitei mete piti pulpowo Jisas pirpepei il pelpe pelpe. 7-8 Le pe il re olo pos pile yaupe, leye lo pe peifale pirpei, wem pe pingitei il pelpe. Mete fei pirpei pepei “Pe piti Galili, le piti polomen so ku mete wuru fei pepei mingitepe pe pirpei il pouku piti mani re eiya. Ku piti Partia, Midia re Ilam le piti Mesopotemia, Juda re Kapadosia le piti Pontus re Esia. 10 Piti Frigia, Pamfilia re Isip le fale yeli liti Libia lato lau lire uf kumpu Sairini malfem, le ilepe pouku piti Rom. 11 Ku eple palie piti Israel le mete nemple wolo pe weitei pau pirouku mingiepe il piti Moses, le ilepe pouku piti Krit re Arebia wolo ku wuru ye fei mingitepe pirpepei il pouku piti men nange lipi Ma Ili le lesiepe laptei.” 12 Wusoli pe pire wouye le fupepletei, pe pile peite nemple ye “Pepi piti polomen.” 13 Wolo ilepe pe palwe oli pelesipe pirpei polpepei “Mete fei pepei pe paplei tipeluwi.”
Pita leilo lile lirpepe mete wuru wuso pile pepe
14 Leye lo Pita leilo lile lire mete pele (11) le lirpei il lipi le mete wuso pile pepe. “Ise mete piti yingowo Ma Ili wem oli le ise mete wuru wuso yiratei Jerusalem yingiteiki le ki ma kirpeise il pal piti il fei pepei. 15 So mete fei pepei pe paplei tipeluwi kolo, wuso ise enke peise yirpolo pe paplei tipeluwi, fei wala mul. 16 Wusoli pepei wuso ise yulwepe le yingitepe pepe, sungoi metine nimou liti Ma Ili, le lirpepe mete, nange lele Joel lirpei lolpepei 17 “Ma Ili le lirpei lolpepei, Wem piti ku fei pepi lire malfem ma le tani, ki kaltei Riri Teingi leiki le ma lunkuwepe mete wuru le eple tuleingi re feri peise ma peptalo il peiki pe mete le mete peise mete lainuwongou re mete olpe piri potei ma petei yongou ma pingitei il peiki. 18 Le mete nimoure piti pesio towa leiki re wem fei lepe ma kaltei Riri Teingi leiki le lunkuwepe, le pe ma peptalo il. 19-20 Le ki ma kaltei weli lire teluwi re tuwange ili kimpli fale paitei teplai le pratei tef, le epli ma weitei lire mulpou re ane ma weitei lire yalei watafei teluwi. Pepei ma fale pinu soma wem ili liti Metine Ili louku ma fale. 21 Leye lo wem le lau fale mete piti pingowo re pesiepe il pele, le ma kaniepe pire le lotei pratei poporo. Il piti Joel so pepeye.
22 Fei ise mete piti Israel yingitepe il fei pepei. Metine fei lepei nange lele Jisas liti Nasaret wuso Ma Ili Lotei laltei piti ma laule ise lepe menso lapteise tafe pire singe lipi wuso laptei faleise alepe nimin, le ise yulwepe wusoli Ma Ili laptei fale le lotei. Le ise yire mete piti pesiepe towa peise retape men nange fei pepei wuso oli pe fale tulum le tef piti ise, le ise yulwepe. 23 Fei Ma Ili lire onom pele laltei tisi lato lirpei lolpepei, Jisas ma pesio paltei le eti piti mete olpe, le ise ma yalpo, le yusape kali pila pe paltei lultei nimpe. 24 Wolo Ma Ili nou leila wem le la, le le kapi flis re moingi piti la tanio. Wem le la miso weitei lire towa kolo. 25 Wusoli Sungoi Devit lirpei il pele lolpepei,
‘Ki kuluwo Metine Ili leiki linuki wem oli le lireiki malfem, le lontoliki miso ki turiki kolo. 26 Wusoli fei ki onom rautuwepe kire il peiki. Le ki kretai ki ma kaye, wolo wem ki ka, ki ketei koporo ye kato kengarie. 27 Le wusoli ye yotei Ma Ili miso ile weitei tounga peteiki kolo, Le ye miso esio topo tale leiki lato tulum oli piti pa kolo. Le ye miso usa metine teingi leiye liti lingepe il peiye miso lorworo kolo. 28 Fei ye yotei kosaiki tisi teingi liti ke kratei wem oli. Le wuso ye yotei ratei ireiki, ki kratei koporotei.’
29 Fei ise mete piti Israel, ki ma kirpeise il kauro yuwei piti mani louku Devit. Wem le la, pe paltei, le oi lele piti paltei lepe wala min liplato le. 30 Le Ma Ili lirpei il singe lolpepe le ma laltei metine nele ninge paliene liti Devit ma fale metine ili watafei Devit lotei lepe. Wuso Devit lotei le metine nimou so le retape Ma Ili il punkom pele. 31 Fei Devit le lontoli lolpepei Ma Ili miso lolpepe. Leye lo leptalo il piti Metine Ili wuso Ma Ili lotei laltei, Metine Ili fei lepei ma nou leilo wem le la (Mesaia metine ili Ma Ili lotei laltei). Le lirpei lolpepei
‘Le miso pusa lato tulum oli liti pa kolo, le topo tale lele miso lorworo kolo.’
32 Fei ku kutou, mete piti mingowo montoli molpepe, Ma Ili le leila Jisas fei lepei wem le la! 33 Le Ma Ili leila laltei lifei eti tilpi lele watowo singe le le kali Riri Teingi liti Yaitei wusoli Yaitei linu lirpei. Le ise men fei yontoli le yingitei pepe wusoli le lotei laptei wauku. 34-35 Wusoli Devit lotei lunwei le yuwei kolo, wolo le lirpeiye,
‘Ma Ili lirpowo Metine Ili leiki, ‘Ye ifei eti tilpi leiki lepei wo, e ma ki kutei kaptei mete eringi peiye pinki ire peiye wo.’
36 Fei ise ma retawo metine fei lepei nange lele Jisas yoporo, wusoli isotei yaltei lultei nimpe. Le Ma Ili lotei laltei le apa louku le metine ili liti lontoluwepe mete.”
37 Leye lo wem mete pingitepe il fei pepei, pe il re pirpei kolo. Le pe peletei Pita lire mete ilepe piti pingowo pepe “Ilim pouku, fei ma ku kali men?”
38 Leye lo Pita namti lirpepeye “Ise metine niliyeye niliyeye ma yile weitei kani onom yantowo Ma Ili le ise ma yusape olpe piti tef lepei pato le ku ma keiteteise mire nange liti Jisas Krais soma le kapi olpe peise tanise le ise ma kali Riri Teingi Ma Ili ma waise. 39 Wusoli Ma Ili lirpei il lipi pumkom pe isotei re eple peise le mete piti pe fiyen wuso pe re Ma Ili louku linape ma kerowo paule.” 40 Pita lire il singe re il wuru pele lirpepe lasi “Ma Ili ma watepe mete olpe pepei moingitei, le wuso ise kani onom watowo le ma waise moingi kolo.”
41 Wem pe pingitei il fei pepei wuru pe pulpope le pe pungungu. Le wem fei lepe mete wurutei watafei 3,000 wusoli Ma Ili lotei weisipe enke pelpe piti pulpowo le pe pingowo. 42 Leye lo pe waipotei pe il piti mete piti pingowo, le piti peila nange lele. Le pe pepi paplei oweli piti apa re peletei Ma Ili ma kaniepe. 43 Mete piti pingowo pire Riri Teingi liti Ma Ili pesiepe towa lipi. Mete puluwepe le pe pinlelepe pirpei polpepei “Mete fei pepei piti Ma Ili, pe pesio towa lele.”
44-45 Leye lo pe paptei men nange pelpe pe mete nemple paisepe le pe kapi era soma pilape wainemple wuso metine nele olo pe ma watowo. 46 Wem oli wuso lepe pe polpepe ye pato pau peifo nemple pile towa yawi liti winem liti Ma Ili, le pe paplei oweli piti Apa pifei winem liti metine niliye niliye le pe paplei pire onom malye le onom nenpeiye. 47 Lepe pe peila nange liti Ma Ili, le mete wuru pulwepe pe polpepe, pe enke teingipe pire mete piti pulpowo Apa lire Ma Ili. Le wem niliye niliye Jisas weisipe mete enke, le pe weitei pulpowo laptei lasi mete wuso linu kaniepe pepe.