6
Wem oli oli ku ma mingiepe il teingipe piti mailelepe mete nemple
Ilim winkem peiki, wuso metine nele lingiepe il olpe le ise yerengawo, ise piti yirkilau yulpowo Krais le ise yile singe pepe, ise ma kanowo metine fei lepe, kosawo piti le ma nou lingowo tisi teingi. Le ise ma yire malye yiri wem ise il poluwo fei yolpepe, le ise isotei re ma kotopa isotei soma ise re ma yualo tisi oli kolo olo. Ise kane nemple yire moingi peise le ise fei yolpepei, ise ma yingiepe il lipi pite Krais. Wuso metine nele onposi lotei lirpolo le nange lele ili, wolo le olo metine yawi, lesio towa menele ili re kolo olo, metine fei lepe le lempetei lotei. Metine niliye niliye, le ma kapi il laptei lire wai lele lotei. Wuso wai pele olo teingipe, is le miso rautu lotei liripe wolo le ma nausi lotei liripe mete nemple kolo olo. Wusoli metine niliye niliye, le ma kotopa lotei le lilape moingi pele fi fi.
Metine piti kapi il pite Ma Ili wuso metine nele leltalo liripe pepe, metine piti kapi il pepe le ma karipe menmen teingipe pele pepe watowo metine wuso leltalo lepe.
Ise yusape mete nemple pempeteise kolo olo, wusoli ise retai, metine nele re miso lempesesi Ma Ili kolo olo. Oweli menmen wuso metine pele lapiri pepe, oweli elpesipe fei pepe soma le pele nou kotuwepe pepe. Wuso metine lirkilau lingiepe menmen piti tef lepei, le ma la lasiepe. Le wuso le lingiepe menmen pite Riri Teingi, Riri Teingi ma watowo nempi liti ratei lingi wem wem. Min watafei metine piti lapiri oweli pepe, oweli menmen le lapiri, oweli fei pepe ma le pele nou kotuwepe. So ku ma mire foringou piti mingiepe il teingipe kolo olo, wusoli wem wala lato, wem ku ma kapi menmen teingipe watafei ku kotuwepe oweli pite liom pepe, le fei pepei ma falouku wuso ku mire wilfingou kolo olo. 10 Liso ku ma wem oli oli mingiepe il teingipe piti mailelepe mete nemple, le mete wuso pirouku mepi mingowo tisi liti mulpowo Krais lepe, ku ma mirkilau mailelepe.
Ku ma onposi piti nou fale teingipe yeflipi
11 Ise yulwepe il pepei, ki kutei kaptei le ki min so kaptei lipi piti ise ma yulwepe yoporo. 12 Mete piti onposi pirpolo ma rautu potei pire topungou pelpe yaupe pepe, pe potei pepe so onposi piti ma reituse piti yaploupe topungou peise pepe. Il pal piti pe polpepei pepe, pe onposi piti ma pila moingi piri Krais wuso la laitei nimpe lepe kolo olo, pe onposi piti pe peinei nautepe moingi. 13 Mete wuso pingiepe piti paploupe topungou pepe, pe pingiepe Il Lipi pite Moses pepe kolo olo. Wolo pe onposi piti ise ma yingiepe piti yaploupe topungou peise soma pe ma rautu potei pirpolo ise yaptepe mingim piti yulsipe. 14 Le ki, ki ma rautu kutei kiri Apa Ili Jisas Krais loteteiye wuso la laitei nimpe lepe, wusoli wem Jisas Krais la laitei nimpe, il men nange piti tef fei lepei lepe, ki kulwepe wata pirpolo pe olo pa fei piri Jisas. Le ki re wata pirpolo ki olo kiri Jisas wa fei, le ki ma nou kingiepe menmen piti tef lepei kolo oloye. 15 Metine lalowi topo lele, lo le lalowi kolo olo, pe olo nemtei kolo olo. Wolo menmen nempleiye fei pepei ku ma mingiepe, ku ma onposi piti nou fale teingipe yeflipi. 16 Mete piti pingiepe il fei pepei, Ma Ili miso onom manepe le le watepe onom malye. Ma Ili miso lolpepe liripe pe le mete yeflipi pele pepe.
17 Piti ma kirpei il kapulu ki kirpeise kolpepei, ki kinaulo piti metine nele ma nou waiki moingi, wusoli pape yipalwongou puwo topo leiki lepei lepe pe miso kosaise polpepei, ki metine liti kesio towa lite Krais.
18 Ilim winkem peiki, Apa Ili Jisas Krais miso onom maneise ise yeflipiye. Punkomtei.