2
Ma Ili kanouku piti ratei moporo le fei pepei olo teingipetei
Min polpepei so ku ma mirkilau mesiepe il punkom wuso mingitepe fei pepe, le ku molpepe soma ku ma kere mingowo tisi nele kolo olo. Il wuso ririm pite yuwei peptalo pau manre yaire pouku pite sungoi pepe olo fale punkom, le metine minele piti lingiepe lo le lulpope kolo olo, Ma Ili watowo moingi alepe nimin. Ma Ili naluku tisi piti le ma kanouku ratei moporo le fei pepe olo teingipetei. Le wuso ku lupingio tisi fei lepe kolo olo, le ku musa, ku molomen ma meinei nautepe moingi piti Ma Ili ma laptei falepe mete wuso pinpim il pele pepe, ma olo. Apa Ili lotei linu leptalo il lirpei lire tisi liti Ma Ili ma kanouku ratei moporo, le mete wuso pingitepe il pele pepe, pe pirpei kosauku pirpolo il fei pepe olo punkom. Wem pe polpepe, Ma Ili reresipe il pelpe le le kosauku lire singe pele wem le laptei menmen lipi potei pire tute fale yaupe. Le singe pite Riri Teingi re, Ma Ili lotei lire onom pele le karipe watepe mete pele piti pe ma piripe piti pesio towa lele.
Jisas, le metine piti linuku mingowo tisi liti Ma Ili ma kanouku ratei moporo
Mete wuso tounga pesi wai oli lelpe le pe pingowo tisi nele yefli piti ratei poporo, mete fei pepe Ma Ili laptei ririm pite yuwei piti ma puntoluwepe kolo olo, ki kaptei il kirpei kiripe mete wuso pusape wai olpe piti tef lepei le pe onposi piti pingowo tisi nele yefli liti pratei poporo, puwo nemple. Mete fei pepe Ma Ili laptei ririm pite yuwei piti ma puntoluwepe kolo olo. Wolo il nemple piti paitei yousi pite Ma Ili, pe paptei pirpei polpepei,
“Ko Ma Ili, mete walem pepe, pe minemple so ye ma onposiepetei pepe? Pe mete walem yaupe le piti men ma ye ailelepetei? Wem kurauye ye aptei pesio towa leiye punkuwepe ririm pite yuwei, Ye watepe singe peiye le ye eilape nange pelpe pe yuwei, le ye aptei puntoluwepe men nange yeflipiye.”
Il fei pepe pirpei pirpolo Ma Ili laptei mete walem piti puntoluwepe men nange yeflipiye, pe pirpei kosauku alepe nimin polpepei, menele re lato ire pele kolo olo, men nange yeflipiye mete walem puntoluwepe. Wolo fei ku mulwepe mete walem puntoluwepe men nange yeflipiye kolo olo. Wolo ku mretawo Jisas. Wem kurauye Ma Ili laltei lesio towa lele lunkuwepe ririm pite yuwei, le Ma Ili lolpepei soma le kosauku piti le onom manouku le le laltei Jisas lau piti ma la lungwouku ku mete yeflipiye piti tef. Le fei ku mretai piti Jisas la lungwouku ku mete piti tef le fei pepei, Ma Ili watowo singe pele le le leila nange lele le yuwei. 10 Men nange yeflipiye Ma Ili laptei le le laptei pratei tulum lelpe lelpe, le pe pato tuwopou piti Jisas ma kali nange ili wusoli le lila moingi wem le la lungwouku, le le lolpepei soma le ma kesipe eple wuru pite Ma Ili pele pepe, kesipe laptowo Ma Ili le pe ma kapi singe pele le pe ma pratei watafei le lotei. Wusoli Jisas lotei so linuwepe mete fei pepe piti pingowo tisi liti Ma Ili ma kaniepe pratei poporo.
11 Le la le teluwi pele noro kaptetei il olpe pite mete le pe fale teingipe tuwopou, le le liripe mete wuso teluwi pele kaptetei il olpe pelpe le pe fale teingipe tuwopou pepe, pe pepiye pite yaitei niliye. Min polpepei so Jisas topo tapune kolo, wem le linape lirpolo pe winkem pele. 12 Jisas liripe il wuso paitei yousi pite Ma Ili, liripe piti lirpowo Ma Ili lolpepei,
“Ma Ili, ki ma kirpepe winkem peiki, kirpepe nomnaipe kire nange leiye, le wem pe panfinemple piti rautuye, ki ma keila nange leiye.”
13 Jisas liripe il nemple piti paitei yousi pepe, nou lirpei lolpepei, “Ki kulpowo Ma Ili punkom.” Le le nou liripe il nemple piti paitei yousi pepe lirpei lolpepei, “Yuntoli, ki min lepei kiripe mete wuso Ma Ili waiki pepe, pe watafei eple kumpu pite Ma Ili pele.”
14 So mete wuso le linape lirpolo pe eple kumpu pepe, pe mete walem, pe peltei topo tale le teluwi lingepe watafei mete walem eryai pepe, le Jisas lotei re, le metine wape watafei pe pepe. Jisas lolpepei soma wem le la, le ma weisipe singe pite Towa wuso laptei mete pa pepe. 15 Jisas lingowo tisi fei lepei piti ma kaniepe mete wuso wem oli oli pratei pire mol wata pirpolo menmen oli lile malfem piti ma kapi pepe wusoli pe olo turwepetei piti pa. 16 So fei pepei ma kosauku alepe nimin piti Jisas lau kaniepe ririm pite yuwei kolo olo, wolo il piti paitei yousi pite Ma Ili min pirpei polpepei, “Le lau kaniepe eple palye pite Abraham.” 17 Il pal fei pepei so Jisas olo nimou pite tef lepei nila le le leltei topo tale lite tef lepei watafei winkem pele pepe, le le lolpepe soma le ma onom manepe le le ma telpalo lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kaniepe mete lire topo tale lele wata pirpolo le leltawi laltowo Ma Ili soma Ma Ili ma onom teingine le le ma nou onposiepe il olpe pite mete piti tef kolo olo. 18 Le fei, le miso kaniepe mete wuso Towa lempesipe ma puwalo tisi oli lepe, wusoli le lotei re Towa linu lempesesi wolo le luwalo kolo, le lile singe le le lila moingi.